Hotărârea nr. 101/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu "SHELL - ROMANIA" SRL în vederea construirii a două staţii tip SHELL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu “SHELL - ROMANIA” SRL, în vederea construirii a două staţii tip SHELL

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere oferta “SHELL ROMANIA “ SRL în vederea construirii a două staţii tip SHELL pe raza municipiului Iaşi, în colaborare cu Consiliul Local,

           In conformitate cu art.20 lit.v şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă colaborarea cu “SHELL ROMANIA” SRL în vederea construirii a două staţii tip SHELL pe raza municipiului Iaşi.

           Art.2 Consiliul Local al Municipiului Iaşi vine în asociere cu două terenuri situate în :

1. B-dul N.Iorga în zona Gării Internaţionale Nicolina - 2100 mp.,

2. Str.Silvestru la baza pasarelei Alexandru cel Bun - 2000 mp.,

Valoarea terenului adus ca aport în asociere de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi se va determina prin expertiză tehnică însuşită de Consiliul Local.

           Art.3 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.50/22.04.1996 prin care se aprobă în principiu concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de teren de 2000 mp.în str.Silvestru - R.A.T.C.Iaşi şi concesiunea se retrage.

           Art.4 Contractul de colaborare va fi întocmit prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

           Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    S E C R E T A R,

      Gheorghe Lungu                                                    Cons.Jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.101

din 26 mai 1997