Hotărârea nr. 10/1997

H O T Ă R Â R E privind reactualizarea intravilanului Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea intravilanului Municipiului Iaşi

 

         

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere avizul Comisiei de urbanism pentru stabilirea unui nou intravilan al Municipiului Iaşi materializat în planşa anexă 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cât şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul Arhitectură şi Urbanism,

          In conformitate cu prevederile art.20 lit.m din Legea nr.69/1991 şi următoarele şi a Hotărârii nr.202 din 22.XI.1995,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă reactualizarea intravilanului Municipiului Iaşi, stabilit conform planşei-anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Arhitectură şi Urbanism pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      S E C R E T A R,

   Valeriu Condurache                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 Nr.10

din 27 ianuarie 1997