Hotărârea nr. 1/1997

H O T Ă R Â R E privind instituirea "Medaliei Municipiului Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind instituirea “Medaliei Municipiului Iaşi”

 

            Consiliul Local al  Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că Municipiul Iaşi este vizitat de numeroase personalităţi din ţară şi străinătate, personalităţi care în conformitate cu protocolul unanim acceptat, sunt primiţi de Primarul Municipiului Iaşi,

            In baza prevederilor art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se instituieMedalia Municipiului Iaşi”, medalie care va avea încrustată pe o faţetă - Stema municipiului Iaşi, iar pe cealaltă faţetă - clădirea Primăriei Municipiului Iaşi. Medalia va fi confecţionată din argint şi va avea o greutate de aproximativ 40 g.

            Art.2 Această medalie va fi conferită marilor personalităţi politice, culturale etc., care vor fi primite de către Primarul Municipiului Iaşi, precum şi cetăţenilor de onoare ai municipiului Iaşi.

            Art.3 Plata se va face din contul extrabugetar nr.50040245415780 deschis la Trezoreria Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului buget - contabilitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 S E C R E T A R,

      dr.George Costin                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1

din 13 ianuarie 1997