Hotărârea nr. 98/2021

Modificarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 24.02.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 116/16.02.2021

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31299/16.02.2021 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31301/16.02.2021 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea Serviciului Public Ecosal nr. 1970/04.02.2021, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 22481/04.02.2021;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. „k” din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile anexei 6 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Subpunctul 2.7 al punctului 2 din capitolul I - „Serviciul de salubrizare” al anexei la H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif aprobat (lei/UM)

fără TVA

cu TVA

I.

Serviciul de salubrizare

2.

Activitatea „Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”

2.7

Cost deșeu selectiv acoperit/plătit, de către Organizații de transfer responsabilitate (hârtie, metal, plastic, sticlă)

lei/tonă

757,73

901,70

Tarifele conțin C.C.I. 18% și beneficiu de 3% ”

Art. II - Directorul Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,