Hotărârea nr. 97/2021

Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare si eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit Codruta" si a cheltuielilor necesare implementrii acestuia

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 97 din 24.02.2021

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică Gradinița cu program prelungit Codruța” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 114/16.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31110/16.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 31116/16.02.2021 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Ordinul MLPDA nr. 1269/09.03.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, cu titlul POR/2020/3/3.1/b/2/NE,SE,SM Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3), alin. (4) și art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică Gradinița cu program prelungit Codruța”, cod SMIS 137447, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 1.094.819,09 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 1.061.231,46 lei și valoarea totală neeligibilă de 33.587,63 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 21.224,63 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local al Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,