Hotărârea nr. 95/2021

Aprobarea acordarii unui sprijin financiar Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati, in baza Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 95

din 24.02.2021

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 113/16.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30744/16.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 30792/16.02.2021 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Cererea Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 29423/15.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 35/10.02.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați.

(2) Se aprobă contractul privind acordarea sprijinului financiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 95/24.02.2021

CONTRACT Nr. __________/ _________2021

privind acordarea de sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, în baza Legii nr.55/2020 privind unele măsuripentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

CAP. I

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str.Domnească nr.54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, denumit în continuare autoritate finanțatoare și

Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str......................... nr....., cod fiscal............, cont

nr............................, deschis la.............., reprezentat prin ...................., în calitate de

Reprezentant legal, denumită în continuare structură sportivă,

în baza dispozițiilor Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. II

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare sau de natură salarială a sportivilor, staff-lui tehnic și medical, cu contracte de muncă/activitate sportivă în vigoare și nesuspendate.

ART. 2

Municipiul Galați repartizează Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați suma de 247.020 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare sau de natură salarială a sportivilor, staff-lui tehnic și medical, cu contracte de muncă/activitate sportivă în vigoare și nesuspendate.

CAP. III

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art.2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor potrivit destinației stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data notificării de plată de către organul de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată.

ART. 5

Municipiul Galați are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să plătească suma prevăzută la art. 2;

 • b) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAP. V

Modalitatea de acordare a sprijinului financiar

ART.6

 • (1) Acordarea sprijinului financiar se va face în tranșe, în raport cu costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

 • (2) Tranșele sunt acordate prin virament bancar din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de solicitare emisă de beneficiar pentru fiecare tranșă.

 • (3) Acordarea tranșei următoare se va face numai după justificarea utilizării integrale a tranșei anterioare prin depunerea documentelor justificative.

 • (4) Suma alocată nu poate fi folosită pentru acoperirea unor debite ale beneficiarului.

 • (5) Autoritatea finanțatoare are dreptul de a cere beneficiarului prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. VI

Modul și termenul de justificare a sumelor primite

Art.7

 • (1) În vederea depunerii decontuluide cheltuieli, Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați va ține cont de următoarele documente justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nelimitându-se doar la acestea:

 • - contract sau comandă;

 • - factură;

 • - chitanță/bon fiscal sau ordin de plată;

 • - proces verbal de recepție;

 • - stat de plată și dispoziție de plată;

 • - ordine de plată impozit / contribuții (stabilite conform Codului Fiscal);

 • (2) Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile care fac obiectul contractului si pentru care sau depus deconturile asa cum au fost solicitate.

Răspunderea contractuală

ART. 8

 • (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art.7, autoritatea finanțatoare are dreptul să perceapă penalități de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

ART.9

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP.VII

Încetarea contractului

ART.10

 • (1) Contractul încetează :

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților;

 • c) prin reziliere, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale esențiale.

ART.11

În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale de către beneficiar, acesta este obligat în termen de 15 zile să returneze autorității finanțatoare sumele primite, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia.

ART.12

În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale de către autoritatea finanțatoare, aceasta este obligata în termen de 15 zile să plătească beneficiarului suma rămasă de plată din suma totală repartizată.

CAP. VIII

Litigii

ART. 13

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. IX

Dispoziții finale

ART.14

 • (1) Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către structura sportivă, va fi controlat de către Direcția Financiar Contabilitate și de către Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor.

 • (2) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii.

 • (3) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 15

Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra decontării sumelor prevăzute în prezentul contract.

ART. 16

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 17

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

Art.18

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a limita sprijinul financiar acordat, în situația modificării legislației incidente.

ART. 19

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care două exemplare pentru autoritatea finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

MUNICIPIUL GALAȚI          Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul

Galați

Primar                                            Reprezentant Legal

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic și Legalitate

Șef Serviciu

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente Șef Serviciu

Președinte de ședință,