Hotărârea nr. 93/2021

Modificarea H.C.L. nr. 399/27.08.2020 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanti la activitatea sportiva din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galati, cu modificarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 93 din 24.02.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 399/27.08.2020 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanți la activitatea sportivă din cadrul Clubului

Sportiv Municipal Galați, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 111/16.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30733/16.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 30783/16.02.2021 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresele Clubului Sportiv Municipal Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 17102/28.01.2021, respectiv cu nr. 29138/12.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Galați aprobat prin H.C.L. nr. 334/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 614/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;

Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 232/06.07.2010 privind aprobarea protocolului de predare preluare în vederea transferului managementului asistenței medicale al spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Articolul 1 din H.C.L. nr. 399/27.08.2020 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanți la activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galați, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă efectuarea, fără plată, a analizei de testare RT-PCR-Covid 19, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, pentru un număr de 500 de persoane - sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Galați angajați în competiții, precum și alți participanți la activitatea sportivă - antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, alt personal din cadrul clubului care însoțește echipele la cantonamente/competiții, în conformitate cu procedurile și protocoalele pentru testare aprobate de către Ministerul Sănătății, Direcția Județeană de Sănătate Publică Galați și Federația sportivă de specialitate”.

Art. II - Primarul municipiului Galați și Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, se împuternicesc să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,