Hotărârea nr. 92/2021

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 92

din 24.02.2021

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 110/16.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30530/16.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30842/16.02.2021, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 65 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

65.

-

TEREN

Strada Grădina Veche nr. 75

S Teren = 139 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Art. II - Poziția 286 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

286.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 31 S4

S Teren Lot 2 = 35 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Art. III - Se completează anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 92/24.02.2021

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1074.

-

TEREN

Strada Frunzei nr. 61 A S Teren = 43 mp

1991

1075.

-

TEREN

Strada Sculpturii nr. 11 S Teren = 119 mp

1991

1076.

-

TEREN

Strada Gloriei nr. 8 - A S Teren = 63 mp

1991

1077.

-

TEREN

Strada Basarabiei nr. 150 - E1 S Teren = 36 mp

1991

1078.

-

TEREN

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 8 - S6 S Teren = 35 mp

1991

1079.

-

TEREN

Cartier Siderurgiștilor, Strada Siderurgiștilor nr. 15, bloc SD10B, parter, spațiu comercial

S Teren indiviziune = 20 mp

1991

1080.

-

Apartament

Strada Brăilei nr. 254 BIS, bl. G5, scara 1, apartament 6, etaj 1

S ut)-= 48,55 m2

s totală = 56,63 m2 din care 8,08 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,06% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G5

 • - Cota indiviză 1,06% din terenul aferent blocului G5, suprafață teren aferent = 7,32 m2

1081.

-

Apartament

Strada Brăilei nr. 254 BIS, bl. G5, apartament 5, etaj 1

S utilă = 45,04 m2

S totală = 53,50 m2 din care 8,46 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,06% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G5

 • - Cota indiviză 1,06% din terenul aferent blocului G5, suprafață teren aferent = 7,32 m2

1082.

-

Apartament

Strada Brăilei nr. 254 BIS, bl. G5, scara 1, apartament 26, etaj 6

S utilă = 44,57 m2

5 totală = 53,00 m2 din care 8,43 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,06% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G5

 • - Cota indiviză 1,06% din terenul aferent blocului G5, suprafață teren aferent =7,32 m2

1083.

-

Apartament

Strada Doctor Răutu nr. 7, bl. 11D, scara 1, apartament 73, etaj 4

S utnă = 67,70 m2

5 totală = 75,30 m2 din care 7,60 m2 balcoane

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,30% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11D

 • - Cota indiviză 1,30% din terenul aferent blocului 11D, suprafață teren aferent = 19,43 m2

1084.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 24, etaj 1

S Utuă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1085.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 25, etaj 1

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1086.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 28, etaj 1

S utilă= 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1087.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 30, etaj 1

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1088.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 31, etaj 1

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1089.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 36, etaj 1

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1090.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 37, etaj 1

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1091.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 38, etaj 1

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1092.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 45, etaj 2

S utj|ă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1093.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 49, etaj 2

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1094.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 60, etaj 2

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1095.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 63, etaj 2

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1096.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 65, etaj 3

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1097.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 74, etaj 3

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1098.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 78, etaj 3

S utliă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1099.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 81, etaj 3

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1100.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 84, etaj 3

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1101.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 85, etaj 4

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1102.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 88, etaj 4

S utiiă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1103.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bl. I2, scara 1, apartament 93, etaj 4

S utită = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1104.

-

Apartament

Strada Caișilor nr. 2, bl. A4, scara 1, apartament 29, etaj 3

S utilă = 15,30 m2

S totală = 15,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,82% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A4

 • - Cota indiviză 0,82% din terenul aferent blocului A4, suprafață teren aferent = 4,72 m2

1105.

-

Apartament

Strada Caișilor nr. 2, bl. A4, scara 1, apartament 3, parter

S utilă = 36,50 m2

S totală = 38,30 m2 din care 1,80 m2 balcon (balcon fără acte, nu face obiectul inventarierii în domeniul privat)

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,00% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A4

 • - Cota indiviză 2,00% din terenul aferent blocului A4, suprafață teren aferent = 11,62 m2

1106.

-

Apartament

Strada Caișilor nr. 2, bl. A4, scara 2, apartament 79, etaj 4

S utilă = 36,50 m2

S totală = 38,30 m2 din care 1,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,00% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A4

 • - Cota indiviză '2,00% din terenul aferent blocului A4, suprafață teren aferent = 11,62 m2

1107.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 1, apartament 15, etaj 3

S ut,iă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1108.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 5, apartament 99, etaj 4

S utilă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1109.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 2, bl. C2, scara 3, apartament 69, etaj 2

S utUă = 15,30 m2

S totală = 15,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,66% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului C2

 • - Cota indiviză 0,66% din terenul aferent blocului C2, suprafață teren aferent = 4,97 m2

1110.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 4, bl. A6, scara 3, apartament 85, parter

S utilă = 36,50 m2

S totată = 38,30 m2 din care 1,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,29% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A6

 • - Cota indiviză 1,29% din terenul aferent blocului A6, suprafață teren aferent = 11,22 m2

1111.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 5, bl. H2, scara 1, apartament 7, etaj 1

5 utilă = 51,30 m2

5 totală = 51,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,90% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H2

 • - Cota indiviză 1,90% din terenul aferent blocului H2, suprafață teren aferent = 13,71 m2

1112.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 5, bl. H2, scara 1, apartament 15, etaj 2

S utnă= 51,30 m2

S totală = 51,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,90% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H2

 • - Cota indiviză 1,90% din terenul aferent blocului H2, suprafață teren aferent = 13,71 m2

1113.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 2, apartament 35, etaj 3

S utiiă = 51,30 m2

S totală = 51,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,90% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 1,90% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 13,71 m2

1114.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 3, apartament 59, etaj 4

S ut,iă = 51,30 m2

S totală = 51,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,90% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 1,90% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 13,71 m2

1115.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 3, bl. N9, scara 4, apartament 97, etaj 4

S utuă = 30,60 m2

5 totală = 31,10 m2 din care 0,50 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,98% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N9

 • - Cota indiviză 0,98% din terenul aferent blocului N9, suprafață teren aferent = 11,53 m2

1116.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 6, bl. L4, scara 2, apartament 36, etaj 3

S utilă = 40,70 m2

5 totală = 43,90 m2 din care 3,20 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,97% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului L4

 • - Cota indiviză 0,97% din terenul aferent blocului L4, suprafață teren aferent = 14,25 m2

1117.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 9, bl. N11, scara 4, apartament 81, etaj 1

S utilă = 44,00 m2

S totală = 44,60 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N11

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N11, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1118.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 9, bl. N11, scara 4, apartament 86, etaj 2

S utilă = 44,00 m2

S totală = 44,60 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N11

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N11, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1119.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 14, bl. K7, scara 1, apartament 20, etaj 4

S utilă = 57,30 m2

5 totală = 59,40 m2 din care 2,10 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,57% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului K7

 • - Cota indiviză 1,57% din terenul aferent blocului K7, suprafață teren aferent = 18,05 m2

1120.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 14, bl. K7, scara 4, apartament 63, parter

S utilă = 46,50 m2

5 totală = 46,50 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,24% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului K7

 • - Cota indiviză 1,24% din terenul aferent blocului K7, suprafață teren aferent = 14,29 m2

1121.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 35, bl. N21, scara 3, apartament 57, etaj 1

S utilă = 44,50 m2

5 totală = 45,10 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N21

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N21, suprafață teren aferent = 14,15 m2

1122.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 39, bl. K6, scara 1, apartament 6, etaj 1

S ut11ă= 57,30 m2

S totală = 59,80 m2 din care 2,50 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,56% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului K6

 • - Cota indiviză 1,56% din terenul aferent blocului K6, suprafață teren aferent = 18,00 m2

1123.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 39, bl. K6, scara 4, apartament 61, parter

S utilă = 46,50 m2

S totală = 46,50 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,27% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului K6

 • - Cota indiviză 1,27% din terenul aferent blocului K6, suprafață teren aferent = 14,63 m2

1124.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 1, apartament 8, etaj 1

S utilă = 24,70 m2

S totală = 24,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1125.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 1, apartament 18, etaj 4

S utilă = 26,80 m2

5 totală = 26,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,598% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,598% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,71 m2

1126.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 2, apartament 24, parter

S utilă = 24,70 m2

s totală = 24,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1127.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 3, apartament 60, etaj 4

S utilă = 24,70 m2

S totală = 24,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1128.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 5, apartament 92, etaj 2

S udiă = 24,70 m2

S totală = 24,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1129.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 5, apartament 100, etaj 4

S utilă = 25,40 m2

S totală = 25,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1130.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 6, apartament 111, etaj 2

S Udiă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1131.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 7, apartament 137, etaj 4

S utilă= 25,60 m2

S totală = 25,60 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1132.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 145, etaj 1

S utilă = 25,40 m2

S totală = 25,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1133.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 148, etaj 1

S utiiă = 25,60 m2

S totală = 25,60 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1134.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 150, etaj 2

S utUă = 26,80 m2

S totală = 26,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,598% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,598% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,71 m2

1135.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 154, etaj 3

S utiiă = 26,80 m2

S totală = 26,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,598% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,598% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,71 m2

1136.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 141, parter

S utilă = 25,40 m2

S totală = 25,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,566% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,566% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 8,24 m2

1137.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 5, bl. H2, scara 1, apartament 4, parter

S utnă = 19,70 m2

s totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H2

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H2, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1138.

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 6, bl. A5, scara 1, apartament 7, parter

S utilă = 15,40 m2

S totală = 15,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,53% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A5

 • - Cota indiviză 0,53% din terenul aferent blocului A5, suprafață teren aferent = 4,61 m2

1139.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 6, bl. A5, scara 2, apartament 64, etaj 2

S utilă = 15,40 m2

S totală = 15,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,53% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A5

 • - Cota indiviză 0,53% din terenul aferent blocului A5, suprafață teren aferent = 4,61 m2

1140.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 6, bl. A5, scara 2, apartament 65, etaj 3 5 utilă = 15,40 m2

S totală = 15,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,53% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A5

 • - Cota indiviză 0,53% din terenul aferent blocului A5, suprafață teren aferent = 4,61 m2

1141.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 6, bl. A5, scara 2, apartament 47, parter $ utilă = 15,40 m2

5 totală = 15,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,53% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A5

 • - Cota indiviză 0,53% din terenul aferent blocului A5, suprafață teren aferent = 4,61 m2

1142.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 1, apartament 19, etaj 4

S utilă = 31,70 m2

$ totală = 31,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,23% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 1,23% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 8,83 m2

1143.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 5, bl. H2, scara 2, apartament 36, etaj 3

S utilă = 19,70 m2

S totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H2

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H2, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1144.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 3, apartament 52, etaj 3

S utilă = 19,70 m2

S totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1145.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 3, apartament 53, etaj 3

S utnă = 19,70 m2

S totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1146.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 3, apartament 60, etaj 4

S utilă = 19,70 m2

S totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1147.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 7, bl. H1, scara 4, apartament 76, etaj 3

S utilă = 19,70 m2

S totală = 19,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului H1

 • - Cota indiviză 0,73% din terenul aferent blocului H1, suprafață teren aferent = 5,28 m2

1148.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 1, apartament 5, etaj 1

S utilă = 24,30 m2

S totală = 24,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1149.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 1, apartament 13, etaj 3

S utnă = 24,30 m2

S totală = 24,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1150.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 3, apartament 51, etaj 2

S utnă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,53% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,53% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 16,67 m2

1151.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 3, apartament 53, etaj 3

S utnă = 24,20 m2

S totală = 24,20 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1152.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 3, apartament 57, etaj 4

S utită = 24,30 m2

S totală = 24,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1153.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 4, apartament 64, parter

S utilă = 24,30 m2

5 totală = 24,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1154.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 1, apartament 15, etaj 2

S utiiă = 32,00 m2

S totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză .0,78% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1155.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 1, apartament 21, etaj 3

S utilă = 32,00 m2

S totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1156.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 4, bl. T3, scara 1, apartament 18, etaj 2

S utilă = 31,80 m2

S totală = 31,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1157.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 4, bl. T3, scara 1, apartament 21, etaj 3

S utilă = 31,90 m2

S totală = 31,90 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1158.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 4, bl. T3, scara 1, apartament 24, etaj 3

S uti= 32,00 m2

S totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1159.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 4, bl. T3, scara 3, apartament 75, etaj 2

S utliă = 31,90 m2

s totală = 31,90 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1160.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 2, apartament 26, etaj 1

S utnă = 31,70 m2

S totală = 31,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 m2

1161.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 2, apartament 22, parter

S utjlă= 31,60 m2

s totală = 31,60 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 m2

1162.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 1, apartament 21, etaj 3

S utliă = 32,40 m2

S totală = 32,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1163.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 2, apartament 51, etaj 3

S utiiă = 32,00 m2.

S totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1164.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 2, apartament 60, etaj 4

S ut,iă = 32,00 m2

S totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1165.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 2, apartament 34, parter

S utliă = 32,00 m2

5 totală = 32,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1166.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 3, apartament 84, etaj 3

S ut1iă = 31,60 m2

S totală = 31,60 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1167.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 8, bl. S1, scara 1, apartament 20, etaj 4

S utiiă = 31,80 m2

S totală = 31,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,32% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului S1

 • Cota indiviză 2,32% din terenul aferent blocului S1, suprafață teren aferent = 8,75 m2

1168.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 8, bl. S1, scara 2, apartament 32, etaj 2

S utnă = 32,40 m2

S totală = 32,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,32% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului S1

 • - Cota indiviză 2,32% din terenul aferent blocului S1, suprafață teren aferent = 8,75 m2

1169.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 8, bl. S1, scara 2, apartament 33, etaj 3

S utnă = 31,90 m2

s totală = 31,90 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,32% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului S1

 • - Cota indiviză 2,32% din terenul aferent blocului S1, suprafață teren aferent = 8,75 m2

1170.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 8, bl. S1, scara 2, apartament 23, parter

S utilă = 32,40 m2

S totală = 32,40 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,32% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului S1

 • - Cota indiviză 2,32% din terenul aferent blocului S1, suprafață teren aferent = 8,75 m2

1171.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 3, apartament 54, etaj 3

S utilă= 29,30 m2

S totală = 29,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 m2

1172.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 3, apartament 43, parter

S utilă = 40,60 m2

S totală = 40,60 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,51% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,51% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 12,06 m2

1173.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 8, bl. S1, scara 1, apartament 18, etaj 4

S utnă = 29,00 m2

5 totală = 29,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,32% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului S1

 • - Cota indiviză 2,32% din terenul aferent blocului S1, suprafață teren aferent = 8,75 m2

1174.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 1, apartament 19, etaj 4

S utilă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1175.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 4, apartament 63, parter

S utilă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1176.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 6, apartament 115, etaj 3

S utnă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1177.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 6, apartament 119, etaj 4

S utilă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1178.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 6, apartament 103, parter

S utilă = 34,70 m2

S totală = 34,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1179.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 1, bl. B, scara 8, apartament 151, etaj 2

S utilă = 34,90 m2

S totală = 34,90 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,769% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B

 • - Cota indiviză 0,769% din terenul aferent blocului B, suprafață teren aferent = 11,19 m2

1180.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 8, bl. G, scara 2, apartament 28, etaj 1

S utiiă = 24,30 m2

S totală = 24,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,13% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului G

 • - Cota indiviză 1,13% din terenul aferent blocului G, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1181.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 3, bl. N10, scara 2, apartament 48, etaj 4

S utilă = 33,80 m2

S totală = 34,40 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,98% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N10

 • - Cota indiviză 0,98% din terenul aferent blocului N10, suprafață teren aferent = 11,53 m2

1182.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 3, bl. N10, scara 3, apartament 67, etaj 3

S utnă = 43,80 m2

S totală = 44,40 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N10

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N10, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1183.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 4, bl. 03, scara 3, apartament 44, parter

S utnă = 35,10 m2

S totală = 35,10 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,60% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 03

 • - Cota indiviză 1,60% din terenul aferent blocului 03, suprafață teren aferent = 11,07 m2

1184.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 7, bl. N12, scara 2, apartament 41, etaj 3

S utnă = 43,80 m2

s totală = 44,40 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N12

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N12, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1185.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 7, bl. N12, scara 3, apartament 67, etaj 3

S utnă = 43,90 m2

S totală = 44,50 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N12

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N12, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1186.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 7, bl. N12, scara 4, apartament 91, etaj 3

S utnă = 43,80 m2

S totală = 44,40 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N12

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N12, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1187.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 11, bl. N14, scara 1, apartament 10, etaj 1

S utnă = 33,70 m2

S totală = 34,30 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,98% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N14

 • - Cota indiviză 10,98% din terenul aferent blocului N14, suprafață teren aferent = 11,53 m2

1188.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 11, bl. N14, scara 4, apartament 86, etaj 3

S utilă = 44,10 m2

S totală = 44,70 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N14

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N14, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1189.

-

Apartament

Strada Ressu Camil nr. 11, bl. N14, scara 4, apartament 91, etaj 4

S utilă = 43,80 m2

s totală = 44,40 m2 din care 0,60 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,28% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N14

 • - Cota indiviză 1,28% din terenul aferent blocului N14, suprafață teren aferent = 15,10 m2

1190.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 6, bl. L4, scara 3, apartament 46, etaj 1

5 utilă = 51,70 m2

S totală = 54,80 m2 din care 3,10 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,08% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului L4

 • - Cota indiviză 1,08% din terenul aferent blocului L4, suprafață teren aferent = 15,82 m2

1191.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 13, bl. L10, scara 2, apartament 29, etaj 2

S utilă = 41,10 m2

S totală = 44,20 m2 din care 3,10 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,38% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului L10

 • - Cota indiviză 2,38% din terenul aferent blocului L10, suprafață teren aferent = 12,23 m2

1192.

-

Apartament

Strada Traian Vuia nr. 39, bl. K6, scara 4, apartament 79, etaj 4

S utnă = 37,10 m2

S totală = 38,50 m2 din care 1,40 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,99% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului K6

 • - Cota indiviză 0,99% din terenul aferent blocului K6, suprafață teren aferent = 11,42 m2

1193.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 1, apartament 16, etaj 2

S utilă = 42,60 m2

S totală = 45,40 m2 din care 2,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1194.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 1, apartament 3, parter

S utnă = 34,50 m2

S totală = 34,50 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1195.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 4, apartament 104, etaj 2

S utilă = 42,40 m2

S totală = 45,20 m2 din care 2,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1196.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 1, bl. T4, scara 4, apartament 112, etaj 3

S utilă = 42,40 m2

S totală = 45,20 m2 din care 2,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1197.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 4, bl. T3, scara 4, apartament 113, etaj 3

S utUă = 34,30 m2

S totală = 34,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T4

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T4, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1198.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 1, apartament 1, parter

S utUă = 30,80 m2

S totală = 30,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 m2

1199.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 2, apartament 36, etaj 3

S utnă = 30,30 m2

S totală = 30,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 m2

1200.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 5, bl. 11, scara 2, apartament 24, parter

S utită = 30,80 m2

S totală = 30,80 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de .1,16% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 11

 • - Cota indiviză 1,16% din terenul aferent blocului 11, suprafață teren aferent = 9,28 mz

1201.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 6, bl. N2, scara 4, apartament 78, etaj 4

S utilă = 34,80 m2

S totală = 36,80 m2 din care 2,00 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,18% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N2

 • - Cota indiviză 1,18% din terenul aferent blocului N2, suprafață teren aferent = 10,69 m2

1202.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 2, bl. N3, scara 4, apartament 77, etaj 4

S utilă= 35,50 m2

S totală = 37,20 m2 din care 1,70 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,79% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N3

 • - Cota indiviză 0,79% din terenul aferent blocului N2, suprafață teren aferent = 10,68 m2

1203.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 1, apartament 20, etaj 3

S utilă = 42,40 m2

S totală = 45,10 m2 din care 2,70 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1204.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 2, apartament 46, etaj 2

S Utuă = 42,40 m2

S totală = 44,90 m2 din care 2,50 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1205.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 7, bl. T1, scara 2, apartament 59, etaj 4

S Utuă = 34,30 m2

S totală = 34,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T1

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T1, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1206.

-

Apartament

Strada Av. Mircea Zorileanu nr. 10, bl. N1, scara 3, apartament

51, etaj 2

S utilă = 34,90 m2

S totală = 36,90 m2 din care 2,00 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,18% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N1

 • - Cota indiviză 1,18% din terenul aferent blocului N1, suprafață teren aferent = 10,69 m2

Președinte de ședință,