Hotărârea nr. 91/2021

Aprobarea cererii adresata Guvernului Romaniei privind trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in domeniul public al Municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, a unui teren situat in incinta Serviciului teritorial al Politiei de Frontiera Galati, bdul Dunarea nr. 63

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 91

din 24.02.2021

pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unui teren situat în incinta Serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Galați, bdul Dunărea, nr. 63

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 109/16.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30796/16.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30803/16.02.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al Municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 432/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2014 privind inițierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă cererea adresată Guvernului României privind trecerea unei părți din imobilul „Sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați” - teren și mijloacele fixe de natura construcțiilor situat în incinta Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați, bdul Dunărea, nr. 63, în vederea realizării unui drum de legătură între bdul Dunărea și strada V. Vâlcovici, precum și a drumului de completare a străzii de Centură spre bdul Dunărea, pentru optimizarea traficului spre și dinspre Municipiul Brăila, precum și declararea acestuia ca fiind bun de interes public local.

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Partea de imobil, obiect al transferului dreptului de proprietate și de administrare este identificat prin număr cadastral 120779, carte funciară nr. 120779, fiind compus din: teren în suprafață de 8602 mp și mijloace fixe de natura construcțiilor și instalațiilor - șopron, în suprafață de 54 mp, drumuri-alei-platforme, împrejmuiri, rețele exterioare - parțial.

(2) La partea de imobil care rămâne în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, în vederea menținerii funcționalității structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, se realizează, cu prioritate, lucrările prevăzute în anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 310/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 432/2014.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Președinte de ședință