Hotărârea nr. 90/2021

Modificarea H.C.L. nr. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Plaja Dunarea", cu modificarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 90

din 24.02.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 108/16.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30579/16.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30588/16.02.2021, al Direcției Dezvoltare Înfrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 727/19.12.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 90/24.02.2021

”Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”

În proprietatea municipiului Galați se află Plaja Dunărea, situată pe strada Saturn, nr. 25, construit în perioada 1976-1980, la care ulterior, în anul 1996, au fost adăugate grupurile sanitare, dușurile si chioșcurile alimentare.

Obiectivul este alcătuit din mai multe corpuri cu următoarele destinații :

 • - clădire grupuri sanitare, dușuri, chioșcuri alimentare cu regim de înălțime P+1E

 • - centrală-stație de pompe-cu regim de înălțime parter

 • - două bazine pentru adulți-subterane

 • - trei bazine pentru copii-subterane

 • - scenă

 • - grupuri sanitare (lângă Unitatea Militară)

 • - foișor

 • - anexa

În prezent, obiectivul este scos din funcțiune, iar Municipiul Galați dorește reabilitarea acestuia cu scopul de a fi redat circuitului de agrement, prin amenajarea unui Aqua Park, a unei zone de agrement cu destinații multiple.

În prezent, nu există instalație de încălzire a apei pentru dușuri, instalație de încălzire a apei din piscina, alimentarea cu energie electrică și iluminat se realizează de la un transformator amplasat lângă Pavilionul Centralei termice. Alimentarea cu apa se realizează dintr-un branșament improvizat deteriorat.

Prin proiect este prevăzută realizarea unui Complex acvatic multifuncțional cu plajă urbană prin realizarea următoarelor funcțiuni și lucrări aferente:

 • 1. Clădire de acces-Casa Poarta-Pavilion Administrativ - care va asigura accesul către facilitățile amplasamentului:

 • - amenajare case de bilete

 • - zona de shop

 • - vestiare și spații de depozitare

 • - birouri

 • - spațiu tehnic și zona de depozitare

 • - asigurarea condițiilor de etanșare pentru perioada de timp friguros

 • - creșterea eficienței energetice (izolații)

 • - instalatii antiefracție

 • - instalații de supraveghere video

 • 2. Zona Aqua Park - Piscina cu Valuri, Bazin de relaxare cu tobogane, Piscina de copii, Tobogan Run Out

 • - piscina cu valuri

 • - piscina relaxare și aterizare tobogan adulți

 • - piscina de copii

 • - tobogane cu aterizare în piscină

 • - tobogane cu zonă de decelerare

 • - Aventura Park prevăzută cu dotări speciale pentru realizarea traseelor cu diverse grade de dificultate

 • - sistem de control și raportare online a parametrilor de funcționare a stațiilor de tratare a apei din piscină, inclusiv pe perioada de timp friguros

 • - suplimentarea rețelei de internet, atât ca putere, cât și ca lungime de traseu cablu digitalizare a stațiilor de tratare a apei

 • - încălzirea apei în piscină, cu modificări implicite: cresterea volumului spațiului tehnic 1 cu 10% față de volumul initial, creșterea puterii electrice instalate, creșterea puterii rețelei de curent electric, dotarea cu dezumidificatoare a spațiului tehnic

 • - în vederea respectării normelor de siguranță în exploatare EN1069-1:2017 Parcuri acvatice-Partea 1: Cerinte de siguranță și metode de testare (modificat în noiembrie 2019) se impune modificarea arhitecturii toboganului Black Hole, respectiv:

 • - repozitionarea toboganului în ansamblul arhitectural Z2F

 • - modificarea structurii turnului de acces metalic conform noii arhitecturi a toboganului

 • - suplimentarea lungimii de traseu a toboganului cu o noua porțiune numită ”run-out” necesară pentru decelerarea utilizatorului pe un spațiu orizontal în cadrul secțiunii run-out

 • - construirea unui bazin de acumulare, cu o capacitate de 4mc pentru preluarea apei deversate de sistemul hidromecanic aferent toboganului Black-Hole

 • - construcția unui canal perimetral aferent zonei de decelerare a porțiunii de toboggan, creșterea puterii instalației hidromecanice aferentă toboganului Black Hole

 • 3. Parc verde dotat cu mobilier urban, plantare de arbuști și plante decorative

 • - Zona Food Court care se va amenaja pe platforma betonată, în locul structurii metalice a scenei care va fi recondiționată și va fi prevăzută cu o învelitoare din material textil

 • 4. Zona centrală plajă:

 • - scena și zona adiacenta scenei cu utilitate multiplă pentru diverse evenimente și posibilitate de amenajare pentru proiecții în aer liber

 • - beach bar și terasa amplasată pe plajă

 • - tonete

 • - grupuri sanitare, vestiare și spații special amenajate și securizate

 • - zona de poufuri si hamace amplasate pentru recreere pe zona de plajă

 • - biblioteca pe plajă

 • - piscina cu bile de plastic destinată copiilor

 • - zona de fitness și yoga în aer liber

- bungalouri SPA

 • - zone pentru activități de sport cu destinație multiplă

 • - împrejmuire și sistematizare drum

De asemenea sunt prevăzute următoarele dotări:

 • - mobilier și dotări pentru recepție, vestiare, dușuri

 • - sistem de umbrire

 • - hamace, poufuri, șezlonguri

 • - dușuri solare

 • - mobilier urban pentru zona de parc

 • - biblioteca de exterior

 • - echipamente pentru zona de fitness în aer liber

Racordarea rețelelor de canalizare ce deservesc obiectivele de pe amplasament se vor realiza doar în cămine existente pe colectorul interceptor Dn1400mm existent pe zona de nisip a plajei, conform precizărilor S.C.APA CANAL S.A., datorită acestui fapt modificându-se lungimea traseului rețelei de canalizare.

Realizarea unei alimentari electrice de rezervă (suplimentară) prin procurarea și montarea în sistem a unui comutator de sursă cu amplasare automată a rezervei de curent (generator electric). Soluția de alimentare cu energie electrică a fost stabilită prin avizele CTA nr. 209/2019.

Pentru asigurarea stabilității și siguranței în exploatare a obiectivului se impune:

 • - respectarea indicațiilor furnizorului prin execuția lucrărilor suplimentare de fundare conform planurilor Z2 E1 R01-02-03,Z2F R01-02

 • - Toboganele nu au putut fi montate pe fundația de beton existentă pe amplasament conform proiect, iar din calcule/studii a rezultat că este necesară demolarea betonului platformei și execuția unor fundații izolate conform specificațiilor furnizorului și a planurilor transmise de proiectant.

 • - Pe latura de est a obiectivului Z2F (Tobogane Run-Out) se va executa un zid de sprijin pentru asigurarea stabilității terenului în zona obiectivului conform plan Z2G-Ds9

Noii indicatori tehnico-economici stabiliți de proiectant sunt:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 30.121.607,99 lei

Din care C+M: 18.018.114,87 lei

Capacități: - S teren-115.720 mp

 • - clădire casa Poartă, regim de înalțime S+P, S construită -456,49 mp

 • - piscina cu valuri pentru cca 297 persoane

 • - bazin relaxare pentru cca 160 persoane

 • - bazin aterizare pentru cca 111 persoane

 • - piscină copii cu tobogan pentru cca 259 persoane

 • - rețele apă, canalizare, energie electrică, iluminat

Durata de realizare a investitiei: 18 luni

Sursa de finanțare: buget local și/sau imprumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

■?------------------------------------------------------

Pagi

OBIECTIV:

REABILITARE SI MODERNIZARE PLAJA DUNAREA

Beneficiar:

Municipiul Galați

Proiectant:

Aqua Azur SRL

Executant:

Asocierea Tancrad-Lemacons - Aqua Azur

DEVIZUL GENERAL                       AnexaNnl

al obiectivului de investiții'

REABILITARE SI MODERNIZARE PLAJA DUNAREA

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare

Valoare

Nr.              Denumirea capitolelor si subcapitolelor

crt.                                de cheltuieli

(fara TVA)

TVA

cu TVA

li

lei

lei

lei

1                                       2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1-1       Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2   ; Amenajarea terenului

193,423.32

36,750.43

230,173.75

13      Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la

148,735.58

28,259.76

176,995.34

starea inițiala

1.4       Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

16,519.68

3,138.74

19,658.42

TOTÂ1 CAPITOL 1

358,678 58

68,148.93

426,827.51

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

639,870.53

121,575.40

761,445.93

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1        Studii

9,520.00

1,808.80

11,328.80

3.1.1        Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2       Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3        Alte studii specifice

9,520.00

1,808.80

11,328.80

32       Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,

2,500.00

475.00

2,975.00

acorduri si autorizatii

3.3      Expertizare tehnica

47,005.00

8,930.95

55,935.95

3 4       Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

0.00

0.00

0.00

clădirilor

3.5       Proiectare

515,387.01

97,923.54 .

613,310.55

;3.5.1        Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2        Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3-5-3        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor

125,000.00

23,750.00

148,750.00

de intervenții si deviz general

3.5.4 ■ Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

37,863.20

7,194.01

45,057.21

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

23,653.20

4,494.11

28,147.31

detaliilor de execuție

3.5.6        Proiect tehnic si detalii de execuție

328,870.61

62,485.42

391,356.03

3.6      Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

o.oo'

0.00

3.7      Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

o.oo:

0.00!

0.00

3.7.2        Auditul financiar

0.00

0.00:

0.00

3.8      Asistenta tehnica

154,778.80

29,407.97

184,186.77

3.8.1        Asistenta tehnica din partea proiectantului

42,419.80

8,059.76

50,479.56

3.8.1.1         pe perioada de execuție a lucrărilor

33,650.80.

6,393.65.

40,044.45

3.8.1.2         pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

8,769.00

1,666.11

10,435.11

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

f

Inspectoratul de Stat în Construcții

I

’• i

3.8.2        Dirigentie de șantier

112,359.00.

21,348.21

133,707.21

1

f '

2

TOTAL CAPITOL 3

3

729,190.8'

4        ]         6

138,546.26      867,737.07

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

13,592,921.52

2,582,655.09;    16,175,576.61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

541,842.36

102,950.0(

5        644,792.42

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

7,019,967.84

î                        . .

1,333,793.9(

8,353,761.74

4.3.1.1

[0005.1] Lista echipamente Casa Poarta

243,321.37

46,231 .Of

289,552.43

4.3.2.1

[0005.2] Lista echipamente Piscina cu valuri

1,056,907.45

200,812.4;

1,257,719.87

4.3.3.1

[0005.3] Lista echipamente Spațiu Tehnic 1

887,804.74

168.682.9C

1,056,487.64

4.3.4.1

[0005.4] Lista echipamente Piscina relaxare

2,731,332.24

518,953.12

3,250,285.37

4.3.4.2

[0005.4] Lista echipamente LS Piscina relaxare

153,120.43

29.092.8S

182,213.31

4.3.5.1

[0005.5] Lista echipamente Spațiu Tehnic 2

428,736.58

81.459.9S

510,196.53

4.3.6.1

[0005.6] Lista echipamente Tobogane

494,745.03

94,001.56

588,746.59

4.3.7.1

[0005.01.7] Lista echipamente suplim

75,000.00

14,250.06

89,250.00

4.37.2

[0005.7] Lista echipamente Piscina copii

949,000.00

180,310.00

1,129,310.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,296,031.00

246,245.89

1,542,276.89:

4.5.1.1

[0005.1] Lista dotări Casa Poarta

129,747.00

24,651.93

154,398.93

4.5.2.1

[0005.2] Lista dotări Piscina cu valuri

215,384.00

40,922.96

256,306.96

4.5.3.1

[0005.4] Lista dotări Piscina relaxare

82,968.00

15,763.92

98,731.92

4.5.4.1

[0005.6] Lista dotări Tobogane

107,740.00

20,470.60

128,210.60

4.5.5.1

[0005.8] Lista dotări Zona spațiu verde

89,386.00

16,983.34

106,369.34

4.5.6.1

[0005.9] Lista dotări Zona plaja nisip

670,806.00

127,453.14

798,259.14

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

22,450,762.72

4,265,644.94

26,716,407.66

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

I

5.1

Organizare de șantier

7,960.00

1,512.40

9,472.40

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

7,960.00

1,512.40

9,472.40

i

-

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

172,720.47:

0.00

172,720.47

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

o.ooi

i

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

75,706.36

0.00

75,706.36

5.2.3

î

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15,141.27

0.00

15,141.27

5.2.4

-

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

75,706.36!

0.00

75,706.36

5-2-5       Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

co nstru i re/d e sfii nta re

6,166.48

o.oo:

I

6,166.48

5.3 i

Cheltuieli diverse si neprevăzute

980,669.71

186,327.24.

1,166,996.95

5.4    (

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1,161,350.18j

187,839.64

1,349,189.82

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

I

1

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00!

0.00

0.00

6.2 i

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

FOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

25,339,852.82;

4,781,755.17

30,121,607.99

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

15,141,^72§9j

841.88

18,018,114.87

Beneficiar,                               întocmit,                                             r

Municipiul Galați                    Asocierea Tancrad-Lemacons-Aqua Azur ȘRL       .... /.» j

. . . . ■ .....

?

OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


REABILITARE SI MODERNIZARE PLAJA DUNAREA

Municipiul Galați

Aqua Azur SRL

Asocierea Tancrad-Lemacons - Aqua Azur

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

lei

lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

193,423.32

193,423.32

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ci cduccrea terenului la starea inițiala

148,735.58

148,735.58

1.3.1

DEMOLĂRI

148,735.58

148,735.58

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

16,519.68

16,519.68

1.4.1

DEMOLĂRI

16,519.68

16,519.68

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

639,870.53

639,870.53

3.5

Proiectare

515,387.01

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de

125,000.00

0.00

intervenții si deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

37,863.20

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiect i.îi tehnic si a detaliilor de execuție

23,653.20

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de exe-L'.: j »    ■

328,870.61

0.00

4

Investiția de bază

22,450,762.72

14,134,763.88

4.1.1

CASA POARTA- CORP Z2A

2,935,460.06

2,562,391.69

4.1.2

PISCINA CU VALURI INCLUSIV PLAJA PISCINA - Z2B

2,970,205.51

1,697,914.06

4.1.3

SPAȚIU TEHNIC 1 - Z2C

1,832,710.76

944,906.02

4.1.4

PISCINA DE RELAXARE CU TOBOGANE -Z2E

5,226,065.70

2,258,645.03

4.1.5

SPAȚIU TEHNIC 2 -Z2D

1,221,293.78

792,557.20

4.1.6

TOBOGANE RUN -OUT-Z2F

889,250.63

286,765.60

4.1.7

PISCINA COPII INCLUSIV PLAJA PISCINA -Z2G

1,988,267.60

964,267.60

4.1.8

PARC VERDE - FOOD COURT-Z3B+Z3C

448,807.31

359,421.31

4.1.9

ZONA PLAJA - Z4A+Z4B+Z4C+Z4D..

1,254,379.03

583,573.03

4.1.10

AMENAJARI - ÎMPREJMUIRE

3,684,322.34

3,684,322.34

5.1

Organizare de șantier

7,960.00

7,960.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

7,960.00

7,960.00

5.1.1.1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

7,960.00

7,960.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

23,972,658.84

15,141,272.99

TVA 19%

4,554,805.21

2,876,841.88

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

28,527,464.05

18,018,114.87

Executant,

Asocierea Tancrad SRL - Lemacons SRL - Aqua Azur SRL.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: 0fficc@int3rs0ft.r0, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:

.REABILITARE SI MODERNIZARE PLAJA DUNAREA

Municipiul Galați

Aqua Azur SRL

Asocierea Tancrad-Leinaco:; î • Aqua Azur

F2cp - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe cbioci si categorii de lucrări

Nr. cap./ subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalatii

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

148,735.58

1.3.1

[0005.11] DEMOLĂRI

148,735.58

1.3.1.1

[0005.11.1] PLATFORMA DALATA (BAZA INTRARE TURN TV) + ÎMPREJMUIRE

19,192.69

1.3.1.2

[0005.11.2] BAZIN COPU + DAL,;.; .

17,315.00

1.3.1.3

[0005.11.3] COPERTINA DUSJJRJ .« •      "    .

26,990.15

1.3.1.4

[0005.11.4] CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALA + DALAJ + ÎMPREJMUIRE

85,237.74

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

16,519.68

1.4.1

[0005.11] DEMOLĂRI

16,519.68

1.4.1.1

[0005.11.5] DEZAFECTARE ȚEAVA D=800MM

16,519.68

4.1

Construcții si instalatii

13,592,921.52

4.1.1

[0005.1 ] CASA POARTA- CQRP Z2A

2,561,642.04

4.1.1.1

[0005.1.1] ARHITECTURA CORP Z2A

925,013.78

4.1.1.2

[0005.1.2] REZISTENTA-TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

44,880.09

4.1.1.3

[0005.1.3] REZISTENTA - INFRASTRUCTURA

261,897.06

4.1.1.4

[0005.1.4] REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA

388,008.44

4.1.1.5

[0005.1.5] INSTALAȚII SANITARE SI CANALIZARE

100,650.43|

4.1.1.6

[0005.1.6] INSTALAȚII ELECTTICE ILUMINAT URGENTA

10.174.20j

4.1.1.7

[0005.1.7] INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU

30,354.10

4.1.1.8

[0005.1.8] PANOURI SOLARE 16 PANOURI PENTRU ACM

193,972.17

4.1.1.9

[0005.1.9] INSTALAȚII AER CONDIȚIONAT

34,434.74

4.1.1.10

[0005.1.10] INSTALAȚIE EVACUARE AER VICIAT DUSURI + VESTIARE

30,246.15

4.1.1.11

[0005.1.11] INSTALAȚIE EVACUARE AER VICIAT GRUPURI SANITARE + G.S.HANDICAPATI

19,741.33

4.1.1.12

[0005.1.13] INSTALAȚIE VENTILARE BIROU + PUNCT PRIM AJUTOR

4,891.89

4.1.1.13

[0005.1.14] INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT

52,165.38

4.1.1.14

[0005.1.15] INSTALAȚII ELECTRICE FORȚA

73,842.32;

4.1.1.15

[0005.1.16] INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE var fin

53,110.51

4.1.1.16

[0005.1.17] TURNICHETI v~r *     .

17,856.59:

4.1.1.17

[0005.1.18] ARHITECTURA

240,054.36

4.1.1.18

[0005.1.19] INSTALAȚIE SUPRAVEGHERE VIDEO

46,025.97

4.1.1.19

[0005.1.20] INSTALAȚIE ANTIEFRACTIE

34,322.53

4.1.2

[0005.2] PISCINA CU VALURI INCLUSIV PLAJA PISCINA - Z2B

1,686,298.25

4.1.2.1

[0005.2.1] REZISTENTA

903,972.70

4.1.2.2

[0005.2.2] ARHITECTURĂ

563,557.29

4.1.2.3

[0005.2.3] INSTALAȚIE ELECTRICA DE ILUMINAT

4,104.33

4.1.2.4

[0005.2.4] INSTALAȚIE ELECTRICA DE ILUMINAT PISCINA

9,796.58

4.1.2.5

[0005.2.5] INSTALAȚIE ELECTRICA DE ILUMINAT DE URGENTA Z2-B

3,572.55

4.1.2.6

[0005.2.6] INSTALAȚII JETURI

3,081.06

4.1.2.7

[0005.2.7] INSTALAȚIE VENTILAȚIE- ELECTRICE

1,316.41

4.1.2.8

[0005.2.8] INSTALAȚIE DEC/.TAIJZARE

15,154.61

4.T2.9

[0005.2.9] INSTALAȚIE PAT l iAĂCVASĂJ

10,781.34

__________________________.___________________________________

4

1

2

3

4,1.2.10

[0005.2.10] INSTALAȚIE SISTEM AIR BUBLE

3,892.79

4.1.2.11

[0005.2.11] INSTALAȚIE VENTILAȚIE

16,097.05

4.1.2.12

[0005.2.12] INSTALAȚIE DE PEDILUVIU SI PREAPLIN

16,083.07

4.1.2.13

[0005.2.15] INSTALAȚIE DE REFULARE

63,269.13

4.1.2.14

[0005.2.16] INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA

71,619.34

4.1.3

[0005.3] SPAȚIU TEHNIC 1 - Z2C

874,134.77

4.1.3.1

[0005.3.1] REZISTENTA -TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

81,493.93

4.1.3.2

[0005.3.2] REZISTENTA - INFRASTRUCTURA

317,742.86

4.1.3.3

[0005.3.3] ARHITECTURA SPAȚIU TEHNIC 1

125,974.88

4.1.3.4

[0005.3.4] INSTALAȚIE ILUMINAT URGENTA

2,362.06

4.1.3.5

[0005.3.5] INSTALAȚIE DE IMPAMANTARE

4,302.51

4.1.3.6

[0005.3.6] DETECȚIE INCENDIU

2,393.66

__________

4.1.3.7

[0005.3.7] TRATARE CHIMICA

824.94

4.1.3.8

[0005.3.8] INSTALAȚIE ELECTRICA DE ILUMINAT

8,307.32

4.1.3.9

[0005.3.9] INSTALAȚIE DE CURATARE FILTRE

8,036.33

4.1.3.10

[0005.3.10] INSTALAȚIE DE CANALIZARE

8,795.68

4.1.3.11

[0005.3.11] INSTALAȚIE VENTILAȚIE Z2-C

20,604.10

4.1.3.12

[0005.3.12] INSTALATE TRATARE APA

13,092.73

4.1.3.13

[0005.3.15] INSTALATE DE ABSORBȚIE

65,213.82

4.1.3.14

[0005.3.16] INSTALATE DE REFULARE

36,968.51

4.1.3.15

[0005.3.17] INSTALATE ELECTRICA DE FORȚA

131,536.05

4.1.3.16

[0005.3.18] INSTALATE TERMICA

39,774.81

4.1.3.17

[0005.3.19] SUPRAVEGHERE VIDEO

6,710.58

4.1.4

[0005.4] PISCINA DE RELAXARE CU TOBOGANE -Z2E

2,248,544.33

4.1.4.1

[0005.4.1] REZISTENTA

1,249,661.95,

____—- ________________

4.1.4.2

[0005.4.2] ARHITECTURA

773,112.62

— — — - - • __■ -

4.1.4.3

[0005.4.3] INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT

4,930.37

_____________

______—__________________.... ... . . . .

4.1.4.4

[0005.4.4] INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT PISCINA Z2-EA

40,309.18

------ ■ —____________

_________________________ ____...... ........

4.1.4.5

[0005.4.5] INSTALATE ELECTRICA ILUMINAT PISCINA Z2-EB

4,050.40

— - _____

4.1.4.6

[0005.4.6] INSTALATE DE REFULARE

33,735.44;

-------

____________________

4.1.4.7

[0005.4.7] INSTALATE DE CANALIZARE

6,722.86

________________

4.1.4.8

[0005.4.8] INSTALATE DE ALIMENTARE APA TOBOGANE

6,693.48

4.1.4.9

[0005.4.9] INSTALATE DE REFULARE

26,870.00

—.. — _______________

4.1.4.10

[0005.4.12] INSTALAȚII SANITARE - Z1-E3

5,554.03

4.1.4.11

[0005.4.13] INSTALATE DE CANALIZARE - Z1 -E3

1,140.02

4.1.4.12

[0005.4.14] INSTALAȚII SANITARE BAR - PISCINA DE RELAXARE - Z1-

7,209.31

E3

4.1.4.13

[0005.4.15] INSTALATE DE CANALIZARE BAR - PISCINA DE

1,049.48

RELAXARE - Z1 - E3

4.1.4.14

[0005.4.16] INSTALATE DE PEDILUVIU SI PREAPLIN

16,862.51

—__■ — -____

4.1.4.15

[0005.4.17] INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚA

53,649.34

—_ *—_________

4.1.4.16

[0005.4.18] SUPRAVEGHERE VIDEO Z2-E PA

8,041.98

4.1.4.17

[0005.4.19] SUPRAVEGHERE VIDEO Z2-E/B

8,951.36

4.1.5

[0005.5] SPAȚIU TEHNIC 2 ^Z2D

749,068.05

4.1.5.1

[0005.5.1] REZISTENTA - TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

41,000.80

4.1.5.2

[0005.5.2] REZISTENTA - INFRASTRUCTURA

210,539.27

___________

4.1.5.3

[0005.5.3] ARHITECTURA

111,736.60

4.1.5.4

[0005.5.4] INSTALATE ILUMINAT URGENTA

2,362.06

................

4.1.5.5

[0005.5.5] INSTALATE DE IMPAMANTARE

3,379.02

4.1.5.6

[0005.5.6] DETECTE INCENDIU

2,393.66

___________

4.1.5.7

[0005.5.7] TRATARE CHIMICA ELECTRICE

824.94

4.1.5.8

[0005.5.8] INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT

4,751.48

____

4.1.5.9

[0005.5.9] INSTALATE DE CURĂȚIRE FILTRE

10,567.32

-----------------------:_________

1

2

3

4.1.5.10

[0005.5.10] INSTALAȚIE DE CANALIZARE

7,561.46

4.1.5.11

[0005.5.11] INSTALAȚIE VENTILAȚIE Z2-D

16,046.66

4.1.5.12

[0005.5.12] INSTALAȚIE TRATARE APA

15,988.02

4.1.5.13

[0005.5.15] INSTALATE DE ABSORBȚIE

65,815.00

4.1.5.14

[0005.5.16] INSTALATE DE REFULARE v

40,710.94

4.1.5.15

[0005.5.17] INSTALATE ELECTRICA DE FORȚA

136,667.99

4.1.5.16

[0005.5.18] SUPRAVEGHERE VIDEO

6,871.94

4.1.5.17

[0005.5.19] INSTALATE TERMICA v

71,850.89

4.1.6

[0005.6] TOBOGANE RUN -OUT -Z2F

154,428.39

4.1.6.1

[0005.6.1] REZISTENTA - INFRASTRUCTURA

30,653.16

4.1.6.2

[0005.6.2] REZISTENTA - TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

4,277.27

4.1.6.3

[0005.6.3] INSTALATE DE ALIMENTARE APA TOBOGANE

2,616.26

4.1.6.4

[0005.6.4] INSTALATE DE REFULARE

89,373.38

4.1.6.5

[0005.6.5] INSTALATE DE CANALIZARE

12,230.23

4.1.6.6

[0005.6.7] INSTALATE SUPRAVEGHERE VIDEO

15,278.09

4.1.7

[0005.7] PISCINA COPII INCLUSIV PLAJA PISCINA -Z2G

699,315.45

4.1.7.1

[0005.7.1] REZISTENTA

339,514.71

4.1.7.2

[0005.7.2] ARHITECTURA

266,694.81

4.1.7.3

[0005.7.3] INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT PISCINA

28,632.91

4.1.7.4

[0005.7.4] INSTALATE DE REFULARE

32,454.97

4.1.7.5

[0005.7.5] INSTALATE DE CANALIZARE

1,505.04

4.1.7.6

[0005.7.6] INSTALATE DE PEDILUVIU SI PREAPLIN

23,608.80

4.1.7.7

[0005.7.8] INSTALATE SUPRAVEGHERE VIDEO

6,904.21

4.1.8

[0005.8] PARC VERDE - FOOD COURT -Z3B+Z3C

355,073.29

4.1.8.1

[0005.8.1] INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT

35,485.88

4.1.8.2

[0005.8.2] INSTALATE DETECTE FUM SI BUTOANE DE PANICA

18,889.49

4.1.8.3

[0005.8.3] INSTALATE ILUMINAT DE URGENTA

2,543.50

4.1.8.4

[0005.8.4] AMENAJARE SPATII VERZI CU GAZON

1,615.52

4.1.8.5

[0005.8.6] INSTALAȚII SANITARE Food court

25,395.82

4.1.8.6

[0005.8.7] INSTALATE DE CANALIZARE Food court

25,430.53

4.1.8.7

[0005.8.8] ARHITECTURA - FOOD COURT - CORP Z3-C

21,030.00

4.1.8.8

[0005.8.9] REZISTENTA INFRASTRUCTURA - FOOD COURT Z3C

39,634.69

4.1.8.9

[0005.8.10] INSTALATE ELECTRICA DE FORȚA Z5-C FOOD TRUCK

19,031.52

4.1.8.10

[0005.8.11] Food court platforma

166,016.34

4.1.9

[0005.9] ZONA PLAJA - Z4A+Z4B+Z4C+Z4D

580,094.61

4.1.9.1

[0005.9.1] Z4B-REZISTENTA+ARHITECTURA

141,970.91

4.1.9.2

[0005.9.2] INSTALATE ELECTRICA OBIECTIV Z4-B

7,029.27;

4.1.9.3

[0005.9.3] INSTALATE ELECTICA Z4A -SCENA

56,860.50

4.1.9.4

[0005.9.4] AMENAJARE ZONA Z4 - PLAJA NISIP

306,688.88!

4.1.9.5

[0005.9.5] INSTALAȚII SANITARE

8,600.17

4.1.9.6

[0005.9.6] INSTALATE DE CANALIZARE

3,682.35

4.1.9.7

[0005.9.8] INSTALATE ELECTRICA OBIECTIV Z4-B BEACH BAR

45,546.46

4.1.9.8

[0005.9.9] SUPRAVEGHERE VIDEO Z4-B BEACH BAR

9,716.07

4.1.10

[0005.10] AMENAJARI - ÎMPREJMUIRE

3,684,322.34

4.1.10.1

[0005.10.1] ÎMPREJMUIRE PERIMETRALA TEREN - REZISTENTA -NFRASTRUCTURA

453,775.91

4.1.10.2

[0005.10.2] ARHITECTURA ZID VECHI

33,529.04

4.1.10.3

[0005.10.3] ARHITECTURA ZID NOU

119,738.01

4.1.10.4

[0005.10.4] INSTALATE DE CANALIZARE REȚELE EXTERIOARE

54,166.84

4.1.10.5

[0005.10.5] 1- INSTALATE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR

355,342.33

4.1.10.6

[0005.10.6] POARTA ACCES Z.1-A, Z1-B, Z1-D

32,852.92

4.1.10.7

[0005.10.7] BARIERA ACCES PARCARE Z1-A, Z1-B, Z1-D

19,744.19

........................- -........ — ■ ........“ ______

1

2

3

4.1.10.8

[0005.10.8] ILUMINAT PARC Z1-C

57,580.88

4.1.10.9

[0005.10.9] INSTALAȚIE ELECTRICA DE ILUMINAT Z5-C

8,604.73

4.1.10.10

[0005.10.10] FANTANA ARTEZIANA Z1-C

27,732.74

4.1.10.11

[0005.10.11] IRIGAȚII CUTII Z1-C

130,003.66

4.1.10.12

[0005.10.12] AMENAJARI TERENURI DE SPORT - ZONA Z5

75,928.74

4.1.10.13

[0005.10.13] Z5C-REZISTENTA+ARHITECTURA

94,211.24

4.1.10.14

[0005.10.14] INSTALAȚII SANITARE OBIECTIV Z5 C

5,554.03

4.1.10.15

[0005.10.15] INSTALAȚIE DE CANALIZARE OBIECTIV Z5 C

2,652.79

4.1.10.16

[0005.10.16] INSTALAȚII SANITARE -RACORD ACM DUSURI SOLARE

62,151.88

4.1.10.17

[0005.10.17] INSTALAȚII SANITARE - RACORD CANALIZARE DUSURI EXTERIOARE

36,741.29

4.1.10.18

[0005.10.18] TURNICHETI Z1-A, Z1-B, Z1-D

115,416.98

4.1.10.19

[0005.10.19] INSTALAȚIE APA RECE TRASEE REȚELE EXTERIOARE

337,543.16

4.1.10.20

[0005.10.20] ARHITECTURA AQUA PARK

1,238,312.43

4.1.10.21

[0005.10.21] SUPRAVEGHERE VIDEO Z5-C

5,782.25

4.1.10.22

[0005.10.22] INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA Z5-C

16,956.19

4.1.10.23

[0005.10.23] INSTALAȚIE DE CANALIZARE REȚELE EXTERIOARE

400,000.11

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

7,960.00

5.1.1.1

[0005.12] ORGANIZARE DE ȘANTIER

7,960.00

5.1.1.1.1

[0005.12.1] ORGANIZARE DE ȘANTIER

7,960.00

TOTAL I

13,766,136.78

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

541,842.36

4.2.1

[0005.1] CASA POARTA- CORP Z2A

749.65

4.2.1.1

[0005.1.12] MONTAJ TURNICHETI CASA POARTA

749.65

4.2.2

[0005.2] PISCINA CU VALURI INCLUSIV PLAJA PISCINA - Z2B

11,615.81

4.2.2.1

[0005.2.13] MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALAȚII ELECTRICE

5,681.83

4.2.2.2

[0005.2.14] MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALAȚII

5,933.98

4.2.3

[0005.3] SPAȚIU TEHNIC 1 - Z2C

70,771.25

4.2.3.1

[0005.3.13] MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALAȚII ELECTRICE - SPAȚIU

TEHNIC 1 -Z2C

14,834.45

4.2.3.2

[0005.3.14] MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE INSTALAȚII

55,936.80

4.2.4

[0005.4] PISCINA DE RELAXARE CU TOBOGANE -Z2E

10,100.70

4.2.4.1

[0005.4.10] MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALAȚII ELCTRICE - Z2E

8,564.30

4.2.4.2

[0005.4.11] MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE INS

1,536.40

4.2.5

[0005.5] SPAȚIU TEHNIC 2 -Z2D

43,489.15

4.2.5.1

[0005.5.13] MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALAȚII ELECTRICE SPAȚIU

TEHNIC 2-Z2D

6,079.78

4.2.5.2

[0005.5.14] MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALAȚII

37,409.37

4.2.6

[0005.6] TOBOGANE RUN -O UT -Z2F

132,337.21 i

4.2.6.1

[0005.6.6] MONTAJ TOBOGANE - 2 BUC.

132,337.21

4.2.7

[0005.7] PISCINA COPII INCLUSIV PLAJA PISCINA -Z2G

264,952.15

4.2.7.1

[0005.7.7] MONTAJ TOBOGANE KIT AVENTURA

264,952.15

4.2.8

[0005.8] PARC VERDE - FOOD COURT -Z3B+Z3C

4,348.02

4.2.8.1

[0005.8.5] MONTAJ ECHIPAMENTE - ZONA PARC VERDE

4,348.02

4.2.9

[0005.9] ZONA PLAJA - Z4A <-Z4B+Z4C+Z4D

3,478.42

4.2.9.1

[0005.9.7] MONTAJ ECHIPAMENTE SCENA - Z4A

3,478.42

TOTALII

541,842.36

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

7,019,967.84

4.3.1

[0005.1] CASA POARTA- CORP Z2A

243,321.37

4.3.1.1

[0005.1] Lista echipamente Casa Poarta

243,321.37

4.3.2

[0005.2] PISCINA CU VALURI INCLUSIV PLAJA PISCINA - Z2B__

1,056,907.45

----------------------------------------------------------------

1

2

3

4.3.2.1

[0005.2] Lista echipamente Piscina cu văluri

1,056,907.45

4.3.3

[0005.3] SPAȚIU TEHNIC 1 - Z2C

887,804.74

4.3.3.1

[0005.3] Lista echipamente Spațiu Tehnic 1

887,804.74

4.3.4

[0005.4] PISCINA DE RELAXARE CU TOBOGANE -Z2E

2,884,452.67

4.3.4.1

[0005.4] Lista echipamente Piscina relaxare

2,731,332.24

4.3.4.2

[0005.4] Lista echipamente LS Piscina relaxare

153,120.43

4.3.5

[0005.5] SPAȚIU TEHNIC 2 -Z2D

428,736.58

4.3.5.1

[0005.5] Lista echipamente Spațiu Tehnic 2

428,736.58

4.3.6

[0005.6] TOBOGANE RUN -OUT -Z2F

494,745.03

4.3.6.1

[0005.6] Lista echipamente Tobogane

494,745.03

4.3.7

[0005.7] PISCINA COPII INCLUSIV PLAJA PISCINA -Z2G

1,024,000.00

4.3.7.1

[0005.01.7] Lista echipamente suplim

75,000.00

4.3.7.2

[0005.7] Lista echipamente Piscina copii

949,000.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

1,296,031.00

4.5.1

[0005.1] CASA POARTA- CORP Z2A

129,747.00

4.5.1.1

[0005.1] Lista dotări Casa Poarta

129,747.00

4.5.2

[0005.2] PISCINA CU VALURI INCLUSIV PLAJA PISCINA - Z2B

215,384.00

4.5.2.1

[0005.2] Lista dotări Piscina cu valuri

215,384.00

4.5.3

[0005.4] PISCINA DE RELAXARE CU TOBOGANE -Z2E

82,968.00

4.5.3.1

[0005.4] Lista dotări Piscina relaxare

82,968.00

4.5.4

[0005.6] TOBOGANE RUN -OUT -Z2F

107,740.00

4.5.4.1

[0005.6] Lista dotări Tobogane

107,740.00

4.5.5

[0005.8] PARC VERDE - FOOD COURT -Z3B+Z3C

89,386.00

4.5.5.1

[0005.8] Lista dotări Zona spațiu verde

89,386.00!

4.5.6

[0005.9] ZONA PLAJA - Z4A+Z4B+Z4C+Z4D

670,806.00

4.5.6.1

[0005.9] Lista dotări Zona plaja nisip

670,806.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

8,315,998.84

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

22,623,977.98

TVA 19%:

4,298,555.84

TOTAL VALOARE:

26,922,533.82

Executant,

Asocierea Tancrad SRL - Lemacons SRL - Aqua Azur SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007