Hotărârea nr. 89/2021

Trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 89

din 24.02.2021

privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 105/16.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30743/16.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30756/16.02.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 59/2021 privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 294, alin. (3) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea terenului, situat în Tarla 162/1, Parcela 33/2, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

(2) Terenul, în suprafață de 624 mp, este înscris în Cartea Funciară nr. 131746 și este identificat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă trecerea terenului prevăzut la art. 1 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați.

Art. 3 - (1) Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de proces verbal încheiat între Municipiul Galați și Județul Galați, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea județului Galați.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Np

624

-Terenul este negranituit pe laturile 1-2-3, cu gard zidărie pe laturile 3-4-5 si pe laturile 5-6-1 cu gard metalic .

Total

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol

Destinație

Mențiuni

Total

Suprafața masurata teren =624 mp

Suprafața din acte =624 mp


Președinte de ședință,