Hotărârea nr. 88/2021

Aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale administrate si finantate de la bugetul local al Municipiului Galati, pentru anul 2021

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 88 din 24.02.2021

privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al Municipiului Galați, pentru anul 2021

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 104/16.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 30697/16.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30699/16.02.2021, al Direcției Financiar-Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (3), lit. “b” și art. 118, alin. (1), (2) și (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2), lit.” b” din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finantațe din bugetul consiliului local;

Având în vedere dispozițiile H.C.J. nr. 11/2021 privind avizarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galați (U.A.T. a municipiului Galați);

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "d” și alin. (7), lit. b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Planul Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 88/24.02.2021

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI GALATI PENTRU ANUL 2021

Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale organizate, administrate, acordate sau monitorizate prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Galati (DAS) este elaborat în conformitate cu directiile strategice nationale si judetene, conform analizei nevoilor locale si dupa consultarea furnizorilor publici si privati de servicii sociale si grupurilor reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate.

Acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Odată cu adoptarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare se aduc o serie de modificări în ceea ce privește cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România.

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind:

 • administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială,

 • organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALATI (DAS) are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile și grupurilor cu oportunitati reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DAS includ:

 • > Creearea, mentinerea/imbunatatirea masurilor de asistenta sociala si dezvoltarea de proiecte noi in domeniul asistentei si protectiei sociale, in functie de nevoile sociale identificate si de legislatia in vigoare, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei vulnerabile, in mediul propriu de viata, familial și comunitar si pentru depasirea situatiei de dificultate sociala cu care se confrunta;

 • > Identificarea grupurilor tinta aflate in stare de risc social, a persoanelor și familiilor aflate in dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare și nevoie sociala si stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea;

 • > Sustinerea dezvoltarii sistemului privat de asistenta sociala si dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunitatii prin incheierea de conventii / parteneriate cu alti furnizori de servicii sociale;

 • > Creșterea gradului de informare, conștientizare si solidaritate sociala prin sensibilizarea și informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale si categoriile defavorizate din comunitate;

 • > Atragerea de resurse financiare externe si folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Directiei;

 • > Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor sociale si participarea la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale;

În întocmirea Planului anual de acțiune pentru anul 2021 (PAASS 2021) s-a ținut cont, în primul rând de scopul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galati și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Masurile propuse se aliniaza propunerilor Strategiei de Dezvoltare Durabile a Municipiului Galati pentru perioada 20212027, aprobata prin HCL nr. 123/26 martie 2020.

Planificarea este un proces sistematic prin care DAS își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Planificarea defineste obiective si orientari, prioritati, identifica masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul institutiei, clarificarea resurselor ce pot fi folosite si identificarea actiunilor necesare.

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU ANUL 2021 are in structura sa urmatoarele informatii :

Numarul si categoriile de beneficiari

 • - Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale sustinute de la bugetul local

 • - Beneficiari estimati pentru anul 2021

Beneficii de asistenta sociala si servicii sociale

o Beneficii de asistenta sociala

o Furnizori de servicii sociale de drept public

 • Servicii sociale ale DAS

 • Servicii sociale furnizate prin unități de asistență socială sub autoritatea Consiliului Local Galați (unitati de asistenta sociala cu personalitate juridica)

o Furnizori de servicii sociale de drept privat - Unitati de asistenta sociala subventionate conform prevederilor Lgii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu completarile ulterioare

Cap. I Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi infiintate

 • C. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege, in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu completarile ulterioare.

Cap.II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

Cap.III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

NUMĂRUL ȘI CATEGORIILE DE BENEFICIARI

CATEGORII SOCIALE

- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local sau ca urmare a proiectelor cu finanțare nerambursabila este urmatoarea:

 • 1. Beneficiarii Serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galati - toate categoriile de persoane aflate in dificultate: persoane cu venituri reduse ce nu-si pot asigura nevoile de baza, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane in situatii de urgenta, familii cu copii in situatii de risc de abandon familial sau scolar, varstnici singuri, copii in dificultate, persoane singure fara sustinatori legali, persoane cu handicap.

 • 2. Beneficiarii Serviciilor sociale asigurate prin unitati de asistenta sociala sub autoritatea Consiliului Local Galati (furnizori de servicii sociale de drept public): Familii si persoane singure cu venituri reduse, familii defavorizate, copii cu dizabilitati, persoane fara adapost, varstnici singuri marginalizati social, varstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, varstnici si adulti cu afectiuni psihosomatice, boli cronice, netransmisibile, persoane cu handicap, victime ale violentei domestice, familii sau persoane ajunse în stradă din diverse cauze; tineri cu vârsta peste 18 ani, proveniți din rândurile copiilor străzii; tineri sau persoane adulte, fără adăpost, care au domiciliul legal pe raza municipiului Galați, indiferent de sex, etnie, religie, care solicită serviciile oferite de centru sau ale căror situații sunt semnalate de alte persoane sau instituții.

 • 3. Categorii de beneficiari asistati ca urmare a subventiilor acordate pentru anul 2020 de la bugetul local:

o copii din familii sarace, fara posibilitati materiale de ingrijire a acestora

o copii in risc de abandon scolar sau familial

o familii cu venituri reduse confruntate cu situatii de risc

o mame/parinti in situatii de risc

o familii confruntate cu situatii de violenta domestica

o tinere provenite din familii dezbinate, fara posibilitati materiale de sustinere a studiilor

o copii din familii sarace de romi si persoane de etnie roma

o copii si persoane adulte cu dizabilitati

o varstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, cu dependenta fata de serviciile de ingrijire la domiciliu.

CATEGORIILE SOCIALE beneficiare de serviciile actuale:

COPIII- beneficiaza de servicii tip centre de zi sau centre rezidentiale, servicii de recuperare, sprijin financiar acordat prin venitul minim garantat, alocatii pentru sustinerea familiei, stimulent educational, hrana calda prin cantina si servicii de prevenire a abandonului scolar.

FAMILII IN DIFICULTATE CU VENITURI MICI - beneficiaza de VMG, ajutoare de urgenta (ajutoare de urgenta pentru deces, medicamente sau transport pentru interventii medicale, tichete sociale), stimulent educational sub forma de tichet social, hrana calda prin Cantina de ajutor social, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale.

VARSTNICI - beneficiaza de VMG, ajutoare de urgenta (medicamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, investigații medicale (ex. RMN, CT), tichete sociale, pachete alimentare pe perioada starii de urgenta) in functie de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, dupa caz, de hrana calda, cazare temporara, supraveghere, servicii de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spalatorie, calcatorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare si intalniri de grup. De asemenea, varstnicii pot beneficia de servicii de ingrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele in relatie cu tertii, si le sunt acordate servicii de informare, consiliere si sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale

PERSOANELE CU HANDICAP - in functie de gradul de handicap, beneficiaza de indemnizatie de insotitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulti, servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale.

PERSOANE FARA ADAPOST si TINERI IN SITUATII DE RISC - pot avea acces la beneficii de asistenta sociala, servicii de cazare temporara in regim de urgenta, cazare temporara in centre rezidentiale, servicii de informare, consiliere sociala, psihologica, servicii de sprijin pentru reintegrarea sociala si servicii de dobandire a unor abilitati de autogospodarire, servicii de sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale.

BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistati in centrele medico-sociale rezidentiale, beneficiaza de ingrijire, supraveghere, asistenta medicala, servicii de recuperare, socializare si ergoterapie si alte categorii de servicii in sistem rezidential, pe perioada nedeterminata.

PERSOANELE AFECTATE DE VIOLENTA DOMESTICA pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidentiale tip adapost temporar pentru victime ale violentei domestice, de servicii de consiliere sociala, juridica, psihologica.

PĂRINȚI CU COPII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ pot beneficia de ajutor financiar lunar pentru plata bonelor în vederea asigurarii suportului necesar pentru îngrijirea, creșterea, formarea, dezvoltarea și educarea copilului de vărstă preșcolară în cadrul familiei.

BENEFICIARI ESTIMATI PENTRU 2021

La nivelul compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Asistenta Sociala a Municipiului Galati (DAS) si la nivelul furnizorilor de servicii sociale publici si privati aufost estimati ca beneficiari pentru anul 2021, urmatoarele categorii de persoane:

 • A. BENEFICIARI AI BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA

 • - 480 familii si circa 995 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - 400 beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - 24 familii beneficiare de ajutor pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - 12 familii beneficiare de ajutoare pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea conform HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite

 • - 115 familii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente, proteze, transport, investigatii medicale,

 • - 8 familii cu copii beneficiare de prestatie financiara exceptionala în bani sau/și sub formă de prestație în natură constand în: alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente și alte accesorii medicale, lemne,

 • - 8 familii beneficiare de ajutoare pentru distrugera locuintelor/bunurilor datorita calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc,

 • - 4000 familii beneficiare de ajutoare de urgenta acordate cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun constand in tichete sociale,

 • - 500 familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010 privinsd alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 • - 2500 beneficiari indemnizatie crestere copil;

 • - 521 persoane cu handicap beneficiare de asistent personal;

 • - 2500 solicitari noi pentru acordarea alocatiei de stat,

 • - 50 persoane/luna pentru a beneficia de tichet social pentru gradinita conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - 350 familii/persoane singure beneficiare de ajutor de urgenta constand in lemne de foc pentru perioada sezonului rece;

 • - 2.000 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

 • - 300 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat.

 • B. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR SI A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE:

 • - circa 350 copii/luna beneficiari de servicii sociale acordate in centre de zi si rezidentiale

 • - 100 copii /luna cu dizabilitati beneficiari de servicii de recuperare acordate prin centre de zi

 • - 48 copii/luna cu autism beneficiari de servicii sociale si de recuperare acordate in centre de zi

 • - 103 tineri/luna cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de ocrotire, beneficiari de locuinte si asistenta rezidentiala din care 24 tineri casatoriti

 • - 10 beneficiari/luna cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de protectia copilului, mame tinere victime ale violentei in familie, persoane de etnie roma, persoane aflate anterior in detentie

 • - 36 persoane /luna beneficiari de adaposturi de noapte in regim de urgenta

 • - peste 120 varstnici /luna asistati in centre de zi

 • - 40 persoane de etnie roma asistate lunar in centre de consiliere romi

 • - 400 persoane zilnic beneficiare de hrana calda prin Cantina de ajutor social

 • - 120 persoane adulte cu dizabilitati/ luna beneficiare de servicii asigurate prin centru de zi

 • - 15 persoane victime ale violentei domestice asistate lunar in centre comunitare

 • - 17.000-18.000 persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere si sprijin

 • C. BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE INGRIJIRE SOCIO-MEDICALA

 • - 500 persoane/ luna beneficiare de asistenta medico-sociala si asistenta paleativa in cadrul centrelor rezidentiale, majoritatea varstnici

 • - Circa 300 varstnici /luna beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu

BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA SI SERVICII SOCIALE EXISTENTE

BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA

Beneficiile de asistenta sociala sunt acordate si gestionate prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala (1-10), Serviciul Ajutoare Încălzire (1112) respectiv Serviciul Resurse Umane și Salarizare - cu cele doua compartimente aflate in subordine - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Indemnizații Lunare si Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav din cadrul DAS (13).

 • 1. VENITUL MINIM GARANTAT

La sfarsitul lunii noiembrie a anului 2020 figurau în plată un număr de 431 dosare de acordare a venitului minim garantat totalizand un numar de 828 beneficiari. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Estimare 2021: 480 familii.

 • 2. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, in anul 2020 inregistrandu-se pana la sfarsitul lunii noiembrie un numar de 225 beneficiari. Estimare 2021: 400 beneficiari, buget necesar: 116,00 mii lei - bugetul local.

 • 3. AJUTORUL PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU INMORMANTAREA conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Din fondurile de la bugetul local au fost acordate ajutoare in valoare de 9 mii lei pentru 9 familii, in vederea platii cheltuielilor cu inmormantarea, pe parcursul anului 2020. Estimare 2021: 24 familii beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa: bugetul local

 • 4. AJUTOARE PLATITE PANA LA SFARSITUL LUNII NOIEMBRIE CONFORM HCL nr. 478/31.10.2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite, cu modificările și completările ulterioare

  • 4.1 Ajutoare pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea, au fost înregistrate un numar de 4 solicitari, in decursul anului 2020 pentru 4 familii. Estimare 2021: 12 familii beneficiare, buget necesar 12,00 mii lei, sursa bugetul local

  • 4.2 . Ajutoare pentru procurare medicamente, proteze si transport au fost inregistrate un numar de 100 solicitari, in decursul anului 2020 pentru 100 familii. Estimare 2021: 115 familii beneficiare, buget necesar 115,00 mii lei, sursa: bugetul local

  • 4.3 Ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii(situație excepțională) a fost înregistrată o singură solicitare, în decursul anului 2020 pentru o familie. Estimare 2021: 8 familii beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa: bugetul local

 • 5. TICHETE SOCIALE - AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CU OCAZIA SARBATORILOR DE PASTI SI CRACIUN

Din fondurile la bugetul local au fost acordate TICHETE SOCIALE pentru 1.500 familii, totalizand suma de 150.000 lei. Estimare 2021: 4.000 familii beneficiare, buget necesar 400,00 mii lei, sursa: bugetul local.

 • 6. ALOCATIA DE SUSTINERE

Alocația de susținere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârsta de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. In anul 2020 au fost acordate alocatii de sustinere pentru 425 de familii. Estimare 2021: 500 familii beneficiare.

 • 7. INDEMNIZATII CRESTERE COPIL

Serviciul Public de Asistenta Sociala a intocmit, analizat si inaintat catre AJPIS pentru acordarea dreptului la indemnizatie crestere copil un numar de 2.412 dosare. Estimare pentru 2021: 2.500 dosare.

 • 8. TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA

In anul 2020 au fost acordate un numar de 130 tichete sociale. Estimare pentru 2021 : 50 persoane /luna

 • 9. ALOCATIA DE STAT

Serviciul Public de Asistenta Sociala a intocmit, analizat si inaintat catre AJPIS pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat un numar de 2.412 dosare. Estimare pentru anul 2021- circa 2.500 dosare.

 • 10. AJUTOR FINANCIAR ACORDAT FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

Estimare pentru 2021 : 40 familii beneficiare

 • 11. AJUTOARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE INCALZIRE SI APA CALDA ALTERNATIV SISTEMULUI CENTRALIZAT CONFORM HCL nr. 328/30.05.2018, au fost inregistrate un numar de 312 solicitari, dispoziții admis emise 298, dispoziții respins emise 4. Estimare pentru anul 2021 - 300 dosare

 • 12. AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ACORDAT DIN BUGETUL DE STAT

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Serviciul Ajutoare pentru Incalzire a primit și înregistrat un număr de 1154 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, au fost emise 124 dispoziții pentru încălzire cu energie termică, respinse 1, 610 dispoziții pentru încălzire cu gaze naturale, respinse 32, 178 dispoziții pentru încălzire cu energie electrica, respinse 10, 187 dispoziții pentru încălzire cu lemne, respinse 12. Estimare pentru anul 2021 - circa 2.000 beneficiari

 • 13. INDEMNIZAȚIA ȘI PLATA ASISTENȚILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, rolul Compartimentului Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si

Plata Indemnizații Lunare din cadrul DAS este de a monitoriza atribuțiile și obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială adaptată fiecărui caz. In anul 2020 a fost monitorizata activitatea a 521 asistenți personali pentru persoanele cu handicap. Estimare pentru anul 2021 - 521 dosare.

Structuri specializate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați

Serviciile din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galati, care organizeaza si acorda beneficii de asistenta sociala sau prin intermediul carora se monitorizeaza activitatea furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt:

 • Serviciul Public de Asistență Socială

 • Serviciul Ajutoare Încălzire

 • Serviciul Resurse Umane și Salarizare

 • Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ

 • Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și ONG

o Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia:

S Centrul de zi copii cu dizabilități

S Centrul de zi “Prietenii Școlii” o Centrul de zi pentru Copii cu Autism o Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

 • Compartiment Registratură, Relații cu Publicul și Informatizare

 • Compartiment Juridic

 • Compartiment Achiziții Publice

 • Compartiment SSM și PSI

 • Compartiment Audit Intern

 • Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav

Serviciul Public de Asistență Socială

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate.Asistența socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătățirea calității vieții acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare sociala, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Servicii: evaluarea nevoilor, informare si consiliere asupra beneficiilor de asistenta sociala ce pot fi acordate, asupra modalităților și condițiilor de dobândire a acestora, intocmirea documentatiei pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutor pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea (conform Legii nr. 416/2001), ajutorul de deces, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, etc, ajutor pentru distrugera locuintelor/bunurilor datorita calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc, ajutoare de urgenta - tichete sociale, alocatia de sustinere, stimulent educational, indemnizatia crestere copil, alocatia de stat, ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă. De asemenea serviciul acorda: servicii de consiliere sociala si educationala a parintilor, protecția si promovarea drepturilor copilului, monitorizare si planuri de interventie pentru familii cu multi copii si varstnici in dificultate, persoane aflate in situatie de risc, depistarea precoce a situațiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței domestice, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunitati reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a dependenței de sistemul de protecție socială.

Beneficiari: circa 17.000-17.500 persoane care au accesat serviciile SPAS in 2020, familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala.

Serviciul Resurse Umane și Salarizare - cu cele doua compartimente in subordine- Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Indemnizații Lunare si Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav

Misiunea serviciului este respectarea drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Servicii: informare si consiliere sociala, intocmirea documentatiilor si solutionarea cererilor privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala: indemnizatie persoana cu handicap si contract de munca asistent personal, monitorizarea activitatii asistentului personal al persoanei cu handicap.

Beneficiari: circa 2.500 familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala

Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și ONG

Serviciul organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați; încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale; monitorizează tehnic contractele de subventionare;

Serviciul asigura monitorizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DAS precum si prin intermediul altor furnizori publici sau privati de servicii sociale, ofera sprijin în identificarea posibililor finanțatori și întocmirii proiectelor de finanțare, consultanță pe perioada derulării proiectelor, organizează întâlniri cu reprezentanții presei, sponsori, voluntari, oferă consultanță juridică, încurajează colaborarea în realizarea unor proiecte comune locale, nationale sau cu parteneri externi.

Beneficiari: furnizori publici si privati de servicii sociale

Serviciul Ajutoare pentru Incalzire

Serviciul asigura primirea, verificarea, înregistrarea, procesarea solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzire in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare si a ajutoarelor pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternative sistemului centralizat conform HCL nr. 328/30.05.2018.

Beneficiari: circa 307 familii/persoane cu venituri mici respectiv 297 dispozitii de acordarea ajutorului financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel local

 • Cantina de Ajutor Social

 • Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”

 • Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”

 • Centrul Medico Social Pechea

 • Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri

 • o Centrul de Locuințe și Sprijin Tineri - ZIMBRU 1

 • o Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc -ZIMBRU 2

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați cu serviciile subordonate acestuia: o Centrul Altzheimer

o Centrul de Îngrijire și Asistența Medico-Socială

o Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați, cu cele două servicii subordonate:

 • Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice

 • Compartiment de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

 • Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați

 • Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați

o Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia:

S Centrul de zi copii cu dizabilități

S Centrul de zi “Prietenii Școlii”

o Centrul de zi pentru Copii cu Autism

o Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Descrierea serviciilor sociale acordate în anul 2020

 • 1. Cantina de Ajutor Social

Servicii asigurate: pregătirea și distribuirea de hrană persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

Activitățile derulate: identificarea beneficiarilor și selectarea acestora pe baza criteriilor; consiliere socială în scopul depășirii situației dificile în care se află beneficiarii, în vederea reintegrării sociale; pregătirea și distribuirea hranei calde pe parcursul săptămânii și hrană rece pe perioada week-end-ului, acordarea de suplimente de hrană (pachete cu alimente) cu ocazia evenimentelor tradiționale specifice, distribuirea produselor alimentare și a produselor de igiena în cadrul programului european POAD 2019/2021.

Beneficiari:

 • - 400 beneficiari/lună, persoane defavorizate din Municipiul Galați

 • - 3157 beneficiari de produselor alimentare și produse de igiena în cadrul programului european POAD 2019/2021

 • - 393 persoane carantinate/zi au beneficiat de hrană, inclusiv hrană caldă, în perioada 25.02.2020 - 30.06.2020

 • - 550 persoane vârstnice, cu vârsta peste 65 ani, au beneficiat de pachete cu alimente pe perioada stării de urgență

Buget estimat 2021: bugetul local - 5 000 000 lei

 • 2. Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”

Servicii: servicii sociale constând în găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), hrană, cazarmament, consiliere, asistență medicală curentă, servicii socio-medicale pentru recuperare prin ergoterapie, servicii de socializare și recreere.

Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale - îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei și adaptate nevoilor beneficiarilor.

Beneficiari: 96 beneficiari/lună.

Buget estimat 2021: bugetul local - 6.000.000 lei.

 • 3. Căminulpentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”

Servicii: servicii sociale constând în găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), asistență medicală și îngrijire, servicii socio-medicale pentru recuperare prin kinetoterapie, consiliere juridică, consiliere socială, asistență paleativă.

Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale - îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei - cluburi de remy, șah, terapie ocupațională, organizarea de aniversări, serbări, excursii, etc.

Beneficiari:92 beneficiari/lună

Buget estimat 2021: bugetul local - 10.650.000 lei

 • 4. CentrulMedico Social Pechea

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată, pentru îngrijire, recuperare, reabilitare și reinserție socială a persoanelor cu afecțiuni cronice netransmisibile, cazuri sociale, cazuri medicale (boli cronice, boli psihice ușoare).

Activități derulate: îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici ce necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament ce nu se poate realiza la domiciliu, asistență medicală curentă, asigurarea de cazare, hrană, cazarmament, servicii de ergoterapie, consiliere și informare beneficiari și familie, derularea de activități cultural educative și de socializare.

Beneficiari: 90 beneficiari/lună

Buget estimat 2021: bugetul local - 4.900.000 lei

 • 5. Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri ZIMBRU 1

Servicii asigurate: servicii sociale cu caracter temporar - găzduire temporară, resocializare, reinserție sociala, consiliere socială și psihologica.

Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, formarea capacităților de asumare a responsabilității și practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor și a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și reintegrarea socială a tinerilor; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului liber.

Beneficiari: 27 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de protecție a minorilor din municipiul Galați.

Buget total estimat 2021 (Zimbru 1 și Zimbru 2): bugetul local - 2.122.000 lei

 • 6. Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2

Servicii asigurate: sprijin pentru dobândirea de abilități de viață independentă și autogospodărire, consiliere socială și consiliere psihologică

Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, formarea capacităților de asumare a responsabilității și practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor și a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și reintegrarea socială a tinerilor; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului liber.

Beneficiari: 7 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de ocrotire a minorilor și membrii familiilor acestora.

 • 7. Centrul Alzheimer

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și activități de grup.

Activități derulate: cazare, asigurarea de hrană și cazarmament, asistență medicală curentă, îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere și informare beneficiari și familie, derularea de activități cultural-educative și de socializare.

Beneficiari: 27 beneficiari/lună, persoane vârstnice diagnosticate cu boala Alzheimer.

 • 8. Centrul de îngrijire și asistență medico-socială

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și activități de grup.

Activitățile derulate: cazare, hrana, cazarmament, asistenta medicala curenta, ingrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere si informare asistati si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 70 beneficiari/lună, persoane vârstnice, bolnavi cronici, somatici și psihici, persoane cu grad de handicap.

 • 9. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice - Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Servicii: servicii de consiliere juridică, socială și psihologică, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială

Activități derulate: activități specifice centrelor de zi - identificarea nevoilor sociale și prevenirea marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, ajutor pentru menținerea și readaptarea capacităților fizice ori intelectuale, prin intermediul serviciilor de recuperare prin kinetoterapie, educație medicală, acordarea de suport material, organizarea de activități de socializare și recreere specifice vârstei - cluburi de remy, șah, terapie ocupațională, dezbateri tematice, organizarea de aniversări, serbări, excursii, activități de binefacere, etc.

Beneficiari : 155 persoane vârstnice

 • 10. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice -Compartiment de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Servicii: servicii primare și servicii specializate de natură socială și socio-medicală -îngrijire la domiciliu, consiliere socială și psihologică, servicii de suport emonțional.

Activități derulate: sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistență medicală și administrarea de medicamente, efectuarea de cumpărături, servicii de spălătorie - călcătorie, prepararea hranei și hrănirea vârstnicului, ajutor pentru deplasarea în interior, obținerea de drepturi legale.

Beneficiari: 66 persoane vârstnice

Bugetul total estimat 2021 (pentru cele 4 servicii sociale din cadrul centrului: Centrul Alzheimer, Centrul de îngrijire și asistență medico-socială, Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Compartiment de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice): bugetul local - 13.700.000 lei

 • 11. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați

Servicii: servicii de consiliere socială, juridică și psihologică, suport educațional, găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personală, educare, supraveghere, reintegrare familială și comunitară, socializare și activități culturale, consiliere și orientare vocațională, menaj, curățenie, dezvoltarea abilităților de viață independentă

Activități derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a tinerilor cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, mamelor tinere victime ale violenței domestice, persoanelor de etnie romă supuse excluziunii sociale, beneficiarilor de venit minim garantat, persoanelor aflate anterior în detenție și care nu beneficiază de suport din partea familiei.

Beneficiari: 50 beneficiari;

Buget estimat 2021: bugetul local - 2.350.000 lei

 • 12. Agenția de servicii sociale comunitare „Alternativa” - Centrul de zi copii cu dizabilități

Servicii: servicii sociale cu caracter primar și servicii socio-medicale, respectiv îngrijire personală, servicii de recuperare, de integrare și reintegrare socială, consiliere juridică, socială și psihologică, ergoterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie

Activități derulate: îngrijire, educație, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități pentru refacerea ori readaptarea capacităților fizice ori intelectuale prin serviciile de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie și masaj (în special a celor cu autism, sindrom Langdon-Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii, tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficiențe fizice, etc.), corectarea deficiențelor și tulburărilor de vorbire prin logopedie, activități specifice ergoterapiei -meloterapie, terapie prin joc, activități recreative (serbări, aniversari, excursii, vizite,etc).

Beneficiari: 40 copii cu grad de handicap ușor, mediu și accentuat, proveniți din familii cu venituri reduse.

Buget estimat 2021: bugetul local - 2.350.000 lei

 • 13. Agentia de servicii sociale comunitare „Alternativa” - Centrul de zi „Prietenii Școlii”

Servicii: servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială: educare, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială, consiliere psihologică pentru copil și familie, terapie ocupaționala (ergoterapie), masă caldă

Activități derulate: activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, instruire în folosirea calculatorului (club informatică), activități de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali, asistență medicală și administrarea de tratamente, asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada săptamânii, transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbări, aniversări, vizite, tabere de vară, etc.

Beneficiari: 30 copii școlari, cu vârstă cuprinsă între 6 - 14 ani, din familii cu venituri reduse.

Buget estimat 2021: bugetul local - 2.250.000 lei

 • 14. Centrul de zi pentru Copii cu Autism

Servicii: servicii socio-medicale și servicii sociale destinate copiilor cu deficiențe din spectrul autismului din municipiul Galați: servicii de asistență socială și terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie, stimulare senzorială, abordare cognitiv-comportamentală și psihologică) destinate copiilor cu autism, beneficiari ai centrului și servicii de asistență socială, consiliere și suport psihologic pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor

Activități derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunatățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a copiilor diagnosticați cu deficiențe din spectrul autismului, orientare școlară, activități de spijin, consiliere, educare, etc, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu deficiențe din spectrul autismului, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, în scopul creșterii calității vieții

Beneficiari: 44 beneficiari

Buget estimat 2021: bugetul local - 2.300.000 lei

 • 15. Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Servicii: hrană, o masă caldă pe zi sau după caz, hrană rece, acordată prin Cantina de Ajutor Social, cazare pe perioadă determinată, control medical general, servicii de infirmerie, eliberarea avizului pentru internarea în Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost a căror stare de sănătate nu este de natură a pune în pericol sănătatea celorlalți beneficiari, igienă corporală, sprijin pentru satisfacerea nevoilor primare, consiliere socială, psihologică și juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite, reintegrării sociale, redobândirii capacităților de viață independentă

Beneficiari: 34 beneficiari

Buget estimat 2021: bugetul local - 3.910.000 lei

Unități de asistență socială destinate categorilor de persoane defavorizate, subvenționate de la bugetul local (în baza Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare)

 • 1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ” Sf. Vasile cel Mare”;

 • 2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța”;

 • 3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate;

 • 4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice;

 • 5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi;

 • 6. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale”;

 • 7. Alianța Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi;

 • 8. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”;

 • 9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

 • 10. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate;

 • 11. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” -Centru de zi;

 • 12. Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice ”Speranță pentru vârsta a III-a”.

Servicii sociale acordate, programul de subvenționare, furnizori de servicii sociale de drept privat

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării subvențiilor, se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul consiliului local. Modul de organizare și funcționare a comisiei, precum și grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției este stabilit prin hotarare a Consiliului Local, elaborată conform legislatiei în vigoare.

Pentru anul 2021, liniile prioritare de subvenționare de la bugetul local a unităților de asistență socială, în temeiul Legii 34/1998, privesc următoarele categorii de beneficiari:

 • • Copii aflați în situații de risc social, separați sau cu risc de separare de părinți;

 • • Tineri aflați în situații de risc social;

 • • Persoane victime ale violenței domestice;

 • • Persoane cu dizabilități;

 • • Persoane vârstnice;

 • • Alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane și familii cu venituri mici.

La stabilirea liniile prioritare de subvenționare s-a avut în vedere utilitatea serviciilor sociale existente, relevanța și importanța serviciilor sociale actuale furnizate pentru diferite categorii de beneficiari, în ceea ce privește eliminarea situațiilor de risc și marginalizare socială, combaterea efectelor stării de sărăcie extremă sau oportunitatea serviciilor sociale identificate pentru a acoperi o anumită nevoie socio-medicală a membrilor vulnerabili ai comunității.

Descrierea serviciilor sociale acordate în 2020

 • 1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

Serviciile sociale acordate în centru: servicii de primire și găzduire pe perioadă nedeterminată, asigurarea hranei, servicii de asistență medicală primară și îngrijire, servicii de suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică, servicii de recuperare și reabilitare, servicii de educare, servicii de socializare și petrecere a timpului liber Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistență medicală primară în vederea monitorizării stării de sănătate, prepararea și acordarea mesei calde, monitorizarea integrării școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea de rechizite școlare, acordarea de îmbrăcăminte, desfășurarea unor activități practice și a unor activități de petrecere a timpului liber

Grupul țintă: 30 fete tinere aflate în situații de dificultate

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 403.000 lei

 • 2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf.Vasile cel Mare”- Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța”

Servicii sociale acordate în centru: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditații, asistență și consiliere socială și psihologică, asistență medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber

Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistență medicală primară pentru monitorizarea stării de sănătate, asigurarea unei mese calde, zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente; monitorizarea integrării

școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte, desfășurarea unor activități practice și a unor activități de petrecere a timpului liber Grupul țintă: 50 elevi/lună, cu vârsta cuprinsă între 7 -15 ani

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 372.000 lei

 • 3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate

Servicii sociale acordate: servicii de educare, servicii de asistență și îngrijire: activități de consiliere individuală - socială, destinate atât copiilor cât și părinților acestora, servicii de consiliere psihologică, servicii de socializare și petrecere a timpului liber.

Activitatile derulate in centru: prevenirea abandonului scolar prin activitati instructiv educative pedagogice si de dezvoltare a abilitatilor practice, educatie civica si sanitara; asigurarea unei mese calde pe zi, acordarea de rechizite scolare, echipament școlar, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare și de uz personal; asistență medicală si frizerie; organizarea unor activitati variate de socializare si petrecere a timpului liber - club de informatică, club sportiv, club de pictură-desen, club de muzică, jocuri recreative, excursii/vizite la instituții de cultură, aniversari, serbări, concursuri Grupul tinta: 50 elevi/lună cu vârste cuprinse între 7 -15 ani si familiile acestora Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 145.000 lei

 • 4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială, psihologică și juridică, servicii de găzduire pe perioadă determinată, asistență medicală, masă caldă, spălătorie.

Activitățile derulate în centru: asigurarea de servicii de urgență femeilor agresate, incluzând găzduire temporară, asistență medicală, hrană, consiliere, sprijin în vederea clarificării situației juridice, consilierea agresorilor cu privire la urmările distructive ale actelor de violență asupra femeii și familiei, conștientizarea părinților vis-ă-vis de responsabilitățile pe care le au privind creșterea și educarea copiilor, promovarea unui dialog public în vederea conștientizării la nivelul comunității a urmărilor negative ale violenței domestice, precum și a atitudinilor și comportamentelor non-verbale distructive Grupul țintă: 15 persoane asistate/lună, femei cu/fără copii, victime ale violenței domestice

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 182.000 lei

 • 5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială și psihologică, psihoterapie individuală și de grup, servicii de recuperare: ergoterapie, ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie și masaj, sprijin pentru formarea/ dezvoltarea abilităților de viață independentă, utilizarea fotoliului rulant și a instrumentelor de mers, consiliere vocațională, socializare și recreere

Activitățile derulate în centru: acompaniere, recreere și petrecere a timpului liber, activități sportive și antrenament sportiv pe diferite discipline pentru sport adaptat, evaluarea potențialului restant, îndrumare pentru organizarea și formarea autonomiei personale, distibuire scaune rulante și alte dispozitive de mers, recuperare fizică activă prin kinetoterapie, masaj, fizioterapie, sprijin și măsuri active de plasare pe piața muncii, suport spiritual - servicii derulate în parteneriat cu instituții de cult, acțiuni de informare și constientizare a comunității locale referitor la problematica persoanelor cu handicap și combaterea marginalizării sociale a acestora

Grupul țintă: 100 persoane cu dizabilități/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 209.000 lei

 • 6. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale

Servicii sociale acordate în centru: educare, socializare și petrecerea timpului liber, asistență și îngrijire, reintegrarea familială și comunitară, consiliere socială și psihologică pentru copil și familie, asigurarea unei mese calde zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente.

Activitățile derulate în centru: înscriere la școală, la cursuri de zi sau fără frecvență, asistență pentru a preveni abandonul școlar, consiliere privind probleme de comportament, instruire în operarea pe calculator, terapie pentru însușirea unor deprinderi de viață sănătoasă, inițierea în diverse meserii, activități de socializare și recreere specifice vârstei (vizite la muzee, programe artistice, aniversări, sărbători, concursuri etc.)

Grupul țintă: 40 copii asistați/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 99.720 lei

 • 7. Alianța Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială și juridica, consiliere și mediere profesională, consiliere antreprenorială, consiliere medico-socială, consiliere socio-educativă

Activitățile derulate în centru: identificarea beneficiarilor prin intermediul mediatorilor sanitari și a mediatorilor școlari, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și de stare civilă, înscrierea pe listele medicilor de familie pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, înregistrarea tardivă, obținerea prestațiilor sociale și a alor drepturi legale, înscrierea în programul școlar „A doua șansă” sau în cadrul altor forme de învățamânt; sprijin pentru atestarea competențelor profesionale, în vederea angajării sau autorizării ca persoane fizice autorizate sau asociații familiale

Grupul țintă: 40 de persoane/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 30.000 lei

 • 8. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Fundația de Sprijin a Vârstnicilor -Centrul de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”

Servicii sociale acordate: consiliere socială, consiliere de grup, activități de petrecere a timpului liber.

Activitățile derulateîn centru: activități sociale și culturale, activități de club, activitati de recreere pentru prevenirea marginalizării sociale: concursuri de dans, rummy, șah, table, acces la informații mass-media, serbări, aniversari, etc.

Grupul țintă: 20 beneficiari/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 61.200 lei;

 • 9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

Servicii sociale acordate la domiciliul beneficiarilor: servicii de consiliere și mediere, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul fundației, masă caldă la domiciliu, servicii de recuperare, masaj și gimnastică medicală, reparații - întreținere, acordarea de ajutoare materiale.

Activitățile derulate: consilierea persoanelor vârstnice, efectuarea curățeniei locuinței, ajutor în efectuarea igienei corporale, ajutor la prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, acompaniere, curierat, transport masă caldă la domiciliu prin Cantina de Ajutor Social Galați, recuperare, masaj, gimnastica medicală, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, mici reparații la domiciliu, servicii de spalatorie

Grupul țintă: 105 persoane vârstnice/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 166.680 lei

 • 10. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniti din familii defavorizate

Servicii sociale acordate în centru: servicii educaționale, consiliere socială pentru copil și familie, acordarea unei mese calde, acordarea de pachete cu alimente, asistență și îngrijire, sprijin material, socializare și petrecerea timpului liber

Activitățile derulate în centru: pregătirea temelor școlare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute prin donații/sponsorizari: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., organizarea de activități instructiv-educative, activități de socializare și recreere etc.

Grupul țintă: 50 beneficiari/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 290.000 lei

 • 11. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” - Centru de zi

Servicii sociale acordate în centru: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditații, asistență și consiliere socială și psihologică, asistență medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber

Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, monitorizarea stării de sănătate, asigurarea unei mese calde, zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente; monitorizarea integrării școlare acordarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte, desfășurarea unor activități practice și a unor activități de petrecere a timpului liber

Grupul țintă: 70 elevi/lună, cu vârsta cuprinsă între 7 -15 ani

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 435.000 lei

 • 12. Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice "Speranță pentru vârsta a III-a”

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială și psihologică, sprijin material, servicii de îngrijire socio-medicală, servicii medicale primare, acordarea unei mese calde la centru, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul centrului, servicii funerare, sprijin pentru înmormântări și pomeniri

Activitățile derulate în centru: pregătirea și servirea mesei, îngrijirea persoanelor nedeplasabile, ajutor pentru realizarea igienei personale, sprijin pentru readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale, acordarea de sprijin material (alimente, materiale de curățenie, îmbrăcăminte, ochelari, bastoane etc.) sprijin în efectuarea tratamentelor, supravegherea starii de sănătate, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, colaborarea cu medicii de familie, igienizarea locuințelor, sprijin pentru dobândirea drepturilor legale, activități de club etc. Grupul țintă: 60 beneficiari/lună

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 338.000 lei

Nr

.

crt

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclatorul ui serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capa -cițațe

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local

-lei-

Bugeț județea n

-lei-

Bugeț de sțaț -lei-

Contribu ții beneficiari -lei-

Alte surse

-lei-

1

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8899 CPDH-I

Cantina de Ajutor

Social

1500

80%

5.000.000

0

0

0

0

2

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8730 CR-V-I

Caminul       pentru

persoane    varsțnice

“Stefan cel Mare si Sfant”

100

96%

6.000.000

0

0

0

0

3

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8730 CR-V-I

Caminul       pentru

persoane varstnice “Sf Spiridon”

152

61%

10.650.00 0

0

0

0

0

4.

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8710 CRMS-I

Centrul Medico- Social Pechea

90

100%

4.900.000

0

2.785.00 0

0

0

5

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8790 CRT-I

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati

60

90%

2.350.000

0

0

0

0

6

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8790 CR-PFA-I

Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost

44

78%

3.910.000

0

0

0

0

7

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8790 CRT -I

Centrul de Locuinte si Sprijin Tineri ZIMBRU 1

44

61%

1.120.000

0

0

0

0

8

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8790 CRT-1

Centrul multifunctional pentru tineri aflati in sițuații de risc -

ZIMBRU 2

24

30%

1.002.000

0

0

0

0

9

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8710 CRMS-I

Centrul de Îngrijire și

Asistență     Medico-

Socială

70

95%

13.700.00 0

0

0

0

0

10

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8710 CRMS-I

Centrul Alzheimer

30

90%

11

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8810 CZV-II

8810ID-I

Centrul Multifunctional de Servicii Socio-Medicale      pentru

Persoane Varstnice cu cele doua servicii subordonate:

 • - Centrul de zi pentru persoane varsțnice

 • - Comparțimenț de îngrijire la domiciliu pențru      Persoane

Varstnici

155

66

100%

100%

12

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8891 CZ-C-III

8891 CZ-C-II

Agentia pentru servicii Sociale    Comunitare

“Alternativa” cu cele doua           servicii

subordonate:

 • - Centrul de zi copii cu dizabilitati

 • - Cențru de zi “Priețenii Scolii”

40

30

100%

100%

4.600.000

0

0

0

0

13

Direcția        de

Asistenta Sociala Galati

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru Copii cu Autism

40

100%

2.300.000

0

0

0

0

14

Fundația “Familia”

8891 CZ-CII

Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate

50

100%

159.500

0

Subventie Legea nr.34/199

0

0

8

15

Fundația “Familia”

8790 CR -VD-I

Centrul     comunitar

pentru victime ale violentei in familie

15

100%

200.200

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

26.185 (donatii, sponsoriza ri)

16

Fundatia“Cuvantu l întrupat”

8891CZ -C-II

Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizati

35

100%

96.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

166.786 (donatii, sponsoriza ri)

17

Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa “Sf. Vasile cel

Mare”

8790CR-C-I

Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare”

25

100%

369.410

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

1.200 (donatii, sponsoriza ri)

18

Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa “Sf.    Vasile cel

Mare”

8891CZ-C-II

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta”

50

100%

409.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

500 (donatii, sponsoriza ri)

19

Asociația Persoanelor cu

Handicap

Sporting     Club

Galați

8899 CZ-D-I

Centrul de zi

60

100%

138.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

49.200 (donatii, sponsoriza ri)

20

Asociatia

Persoanelor cu

Handicap

Sporting     Club

Galati

8810ID-III

Servicii de îngrijire la domiciliu      pentru

persoane adulte cu dizabilități

20

100%

46.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

28.450 (donatii, sponsoriza ri)

21

Fundatia      de

Sprijin           a

Varstnicilor

8810-ID-I

Servicii de ingrijire la domiciliu      pentru

persoanele varstnice

75

100%

131.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

29.400,00 (donatii)

22

Asociatia

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru

50

100%

319.000 lei

0

Subventie

0

113.010

Filantropica Sf

Antonie cel Mare

copii “Sf Antonie cel Mare

Legea nr.34/199 8

(alte surse)

23

Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfantului Duh

8810-ID-I

Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante      pentru

varsta a III a”

60

100%

371.800

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

43.200 (alte surse)

24

Alianta Romilor din Judetul Galati

8899 CZ-PN-

III

Centrul de Sprijin Social pentru Romi

40

100%

30.000 lei

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

1.500,00 lei (alte surse)

25

Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia       “Sf.

Spiridon

8899 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii

70

100%

478.500

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

114.275 (alte surse)

26

Fundația ”Inimă de copil”

8891 CZ-C-II

Centru de zi pentru copii din familii în dificultate

25

100%

85.000

0

Subventie Legea nr.34/199 8

0

40.000 (donatii, sponsoriza ri)

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

 • 1. Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”

Sursa de finantare : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și sociala a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;

Contract de finanțare: 6168/19.10.2020

Valoarea totală a investiției:16.102.186,104 lei

 • 2. Centru Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost din comunitatea marginalizată

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, POCU Axa Prioritara 5/PI 9.vi/ OS 5.1, Fișa de intervenție nr. 8 - Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul furnizării de servicii, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței de muncă și asistență juridică - proiect aflat în etapa de evaluare Valoarea totală a investiției: 2.460.017,20 lei.

Valoarea cofinanțării (contribuția locală) - 48.235,63 lei

 • 3. Serviciu social Centru rezidențial pentru persoane dependente - în cadrul Centrului Medico-Social Pechea

Servicii sociale ce vor fi îmbunătățite/dezvoltate, ca urmare a derulării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

 • 1. Reabilitarea Termică și Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați -proiect în implementare.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, operațiunea B - Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Valoarea totală a investiției: 6.421.045,25 lei.

Valoarea cofinanțării (contribuția locală) -1.965.196,64 lei Contract de finantare nr.2444/13.06.2018

2. Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon - proiect în implementare

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, operațiunea B - Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1 Cod proiect 118442.

Valoarea totală a investiției: 4.000.293,38 lei.

Valoarea cofinanțării (contribuția locală) - 78.685,83 lei

Contract de finantare nr.2757/19.07.2018

C. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare:

 • 1. Servicii sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local în anul 2021:

 • a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți: 8891CZ-C-II;

 • b) Centre de zi pentru copii, de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială: 8899CZ-PN-III; 8899CZ-PN-IV;

 • c) Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate: 8790CRT-I;

 • d) Centre rezidențiale pentru copii: 8790CR-C-I;

 • e) Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice): 8790CR-VD-I; 8790CR-VD-II;

 • f) Centre de zi pentru persoane vârstnice: 8810-CZV-I; 8810-CZ-V-II;

 • g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență: 8810ID-I; 8810ID-III;

 • h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: 8899CZ-D-I.

 • 2. Categorii de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții:

 • a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii unităților de asistență socială;

 • c) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unităților de asistență socială sau închiriate în vederea desfășurării unor acțiuni sociale;

 • d) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon internet și pază;

 • e) cheltuieli cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

 • 3. Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2021 este de 2.836.410 lei.

 • a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

 • 1. Revizuirea/Actualizarea informatiilor care se publica pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați:

 • a) Srategia de dezvoltare a serviciilor sociale - este publicata pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați, se actualizeaza prin hotarare a consiliului local si se publica pe pagina de internet;

 • b) Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local - se aproba prin hotarare a consiliului local, se publica pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați si se afiseaza la sediul DAS. Se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.

 • c) Activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul institutiei, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - sunt publicate pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați si afisate la sediul DAS. Se actualizeaza de cate ori apar modificari. Anual se intocmeste raportul de activitate al DAS.

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati - Lista furnizorilor de servicii publici si privati este afisata la sediul DAS si actualizata ori de cate ori este nevoie, cat si pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați.

 • i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizată lunar;

 • ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galați - se actualizeaza anual;

 • iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel municipiului - se actualizeaza anual, prin intocmirea Raportului de activitate;

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se actualizeaza cel puțin trimestrial.

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi

Informare privind legislatia in domeniu;

Informare privind serviciile sociale existente in municipiul Galati adaptate nevoilor fiecarei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția de Asistenta Sociala Galati a municipiului Galați sau in colaborare cu alti furnizori de servicii sociale.

 • - prin Serviciul Public de Asistenta Sociala - Compartiment Monitorizare si Consiliere Sociala - consiliere adresata persoanelor care au in grija copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;

 • - prin Căminele pentru persoane vârstnice - Sarbatorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 24 iunie (“Ziua Internationala a iei”), alte intalniri in aer liber, cu diverse prilejuri in grupuri organizate cu cate 6 persoane, cu pastrarea distanței sociale de 1,5 m.

 • - prin Centrele de zi - mediatizarea activitatilor prin intermediul paginii de Facebook.

 • 4. Organizarea de intalniri cu furnizorii de servicii sociale

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza periodic intalniri cu furnizorii de servicii sociale( publici si privati) cu scopul colaborarii in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite. Este realizata si o retea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facila.

 • 5. Activitati de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistenta comunitara, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

 • - identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al gradului de saracie, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sanatate ale acestora;

 • - desfasurarea de programe si actiuni destinate reducerii riscului de excluziune sociala, protejarii si promovarii sanatatii, acces la serviciile sociale si de sanatate;

 • - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere sociala si psihologica a persoanei aflata in risc de marginalizare datorata starii de sanatate, varstei, conditiilor de locuit sau alte situatii materiale.

 • 6. Mesaje de interes public transmise prin presa

 • - informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 ( POAD);

 • - informare privind ajutoarele pentru incalzire;

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea de alimente cu ocazia sărbătorilor de Pasti si Crăciun, sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană singură/familie;

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2019 - 2020

 • - informare privind demararea acțiunii de distribuire a măștilor de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate din Municipiul Galați

 • - informare privind demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde, persoanelor în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi, prin legi cu caracter special, plătite prin casa teritorială de pensie (800 lei/lună) precum și persoanelor/familiilor fără adăpost, inclusiv persoanelor/familiilor care au fost evacuate

 • - informare privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 • - informare privind acordarea ajutorului financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare;

 • - orice modificare legislativa de interes public.

Capitolul III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

Nr. de persoane

Buget estimat

Personal de specialitate

59

7o.8oo,oolei

Asistenti personali

521

260.500,00 lei

b) sesiuni de instruire

Nr. de persoane

Buget estimat

250

10.000,00 lei

Anexa 1-LISTA DETALIATA A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT- 2020

Tip serviciu

Lista detaliata a serviciilor si date de contact - furnizori publici - unitati aflate în subordinea CONSILIULUI LOCAL și a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați

Lista detaliata a serviciilor si date de contact - furnizori privati - unitati subventionate de la BUGETUL LOCAL (L34/1998)

Servicii sociale in domeniul protecției copiilor si tinerilor in dificultate

Servicii de tip rezidențial copii sau tineri in dificultate

TINERI - servicii de asistenta sociala si sprijin pentru reintegrarea sociala

 • Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineret Galați - Zimbru 1,27 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, Galați, 0236/334411, 324411

 • Centrul Multifuncțional pentru Tineri in situații de risc - Zimbru 2, 7 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, 0236/334411,324411

 • Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati, 50 tineri, Str. Stiintei nr. 26, 0336/802052

COPII

Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare” -Subventie L34/1998 - Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” - 30 beneficiari, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682

Servicii alternative

- Centre de zi copii

Centrul de zi „Prietenii scolii” - 30 beneficiari, din cadrul Agenției de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA str. Basarabiei nr. 28, 0236 479425

 • Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate - Fundatia “Familia”- 50 copii / luna, str. Barbosi, nr. 6, tel 0236/477423

 • Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizati - Fundatia “Curantul întrupat” - 40 copii / luna, Str. Dogariei, nr.111, tel/fax 0236/411695

 • Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta” - Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa“Sf. Vasile

cel Mare”- 50 copii/ luna, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682

 • Centrul de zi pentru copii “Sf. Antonie cel Mare” - Asociatia Filantropica Sf Antonie cel Mare - 50 copii / luna, Bdul Dunarea, nr70, tel 0236/110054

 • Centrul de zi pentru copii “Sf.Spiridon”      -      Asociatia

Multifunctionala Filantropica “Sf. Spiridon- 70 copii / luna, str. Sf. Spiridon, nr 13, tel0236/462009

Servicii alternative

- Centre de recuperare copii

 • Centrul de zi copii cu dizabilități - 40 beneficiari, din cadrul Agenției de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA, str. Basarabiei nr 28, 0236 479425

 • Centrul de zi pentru Copii cu Autism - 44 beneficiari,           str

Constructorilor, nr. 29

Servicii sociale in domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilitati

Servicii alternative

- Centru de zi

Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” - Asociatia Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galati, 100 beneficiari pe luna, str Nae Leonard, nr 34, Bl S12, parter, tel/fax 0236/468685

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor de etnie roma

Servicii alternative

Centru de consiliere

Centrul de Sprijin Social pentru Romi, Alianta Romilor din Judetul Galați, 40 persoane / luna, Str Furnalistilor, nr8, bl J5, api69, tel 0236/411449

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor fara adapost

Servicii alternative

- Centru de urgenta persoane fara adapost

Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost, 34 beneficiari, Str Mihai Bravu, nr. 3, Tel. 0236/460960,       fax.

0236/311247

Servicii

Centrul comunitar pentru victime

alternative

Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice

ale violentei in familie -Fundatia “Familia”, 15 beneficiari- femei si copii afectati de violenta domestica, str Barbosi, nr.6, tel 0236/477423

Servicii sociale in domeniul protecției varst

nucilor si persoanelor adulte

Servicii de tip rezidential vârstnici si persoane adulte in dificultate

 • Căminul       pentru

persoane    vârstnice

“Stefan cel Mare si Sfanț”, 96 beneficiari pe luna, Str. Razboieni, nr.15-17, tel 0236/411263, fax 0236/454729

 • Caminul       pentru

persoane varstnice “Sf. Spiridon”, 92 beneficiari pe luna, Str. Domneasca nr. 160 bis, tel. 0236/479414

 • Centrul Medico Social Pechea, 90 beneficiari pe luna, str Suhurlui nr 81, Comuna Pechea, tel/fax 0337521000

 • Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati, 70 beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160, 0236/479415, 410493

 • Centrul Alzheimer, 27 beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160

Servicii alternative

- Centru de zi vârstnici

Centrul de zi pentru persoane varstnice din cadrul      Centrului

Multifunctional    de

Servicii Socio-Medicale pentru      Persoane

Varstnice, 155 varstnici pe luna, str. Traian nr. 175, 0336110075

 • Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

 • Centrul de zi “Speranta”pentru persoane varstnice cu dizabilitati -Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 20 varstnici cu dizabilitati / luna, Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040

Servicii alternative

- Servicii de ingrijire la

Compartiment     de

îngrijire la domiciliu prin          Centrul

Multifunctional    de

Servicii Socio-Medicale

Centrul de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate - Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 105 varstnici pe luna,, Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040

domiciliu vârstnici

pentru      Persoane

Vârstnice, 66 vârstnici pe luna, str. Traian nr. 175, 0336110075

Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

Servicii alternative

- Cantina de ajutor social

Cantina de ajutor social Galati,   400

beneficiari pe luna, Str. Dogăriei nr 26, tel 0236/470017,      tel/fax

0236/460079

Președinte de ședință,