Hotărârea nr. 86/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc J7, sc. 3, Str. V. Valcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 86 din 24.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 3, Str.

V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 102/15.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 29951/15.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 29963/15.02.2021 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 3, Str. V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 86/24.02.2021

Creșterea performanței energetice a blocurile de locuințe, bloc J7, sc. 3, str. V.

Vâlcovici, nr. 8, aferent asociatiei de proprietari nr. 575, Mun. Galați

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări:

 • - Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm, ca fațada să fie toată la același nivel; bordarea golurilor cu 3 cm de vată bazaltică; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • - Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanțare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil; Închiderea balcoanelor are în vedere creșterea performanței energetice a blocului, concomitent cu îmbunătățirea aspectului arhitectural.

Proprietarii care au tâmplărie din PVC și nu doresc schimbarea acesteia, pot cere constructorului acest lucru în scris, dacă tâmplăria nu prezintă degradări semnificative. Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W). Ventilarea naturală a balconului se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

 • - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 20 cm grosime; Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu un strat de 20 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie (la terasele necirculabile).

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi , cel existent și cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toată zona,câte unul pentru cca. 50 mp. terasa.

Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului ( atât partea verticală cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm. Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevazut cu șorț de tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm. Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • - Izolarea termică a planșeului subsolului în zona apartamentelor și a spațiilor comune, cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime.

 • - Montarea senzorilor de prezență și a corpurilor de iluminat de tip LED pe casa scării.

 • - Finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți și tip mozaic la soclu.

 • - Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii

 • - Refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului având în vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale dacă acestea nu sunt remediate.

 • - Se vor realiza reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent (inclusiv cele identificate după desfacerea tencuielilor degradate) și curățarea armăturilor aparente ruginite (pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorozivă pe artătura elementelor de construcție afectate, în vaderea protejării lor în viitor de coroziune).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

U Valoarea totala a investiției: 1.080.028,73 lei

Udin care C+M:                 914.782,92 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, respectiv Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL ____________________________________al               Ha investiții;-----------------------------------

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc J7, Sc, 3 Str. V. Valcovici, nr. 8, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 575

Nn

Denumirea q^pitoteior si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valeare(incMv TVA) .

cit

tei

lei

lei

. 1..

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

ilj

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

11

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru reiocarea^mtecjia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

WO

0,00

0,00

CAPITOLUL X

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 | Cheltui aii cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

MO

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

800,00

152,00

952,00

3.1.1. Studii de teren

800,00

152,00

952,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3* Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

400,00

76,00

476,00

Expertfczare tehnică

3000,00

570,00

..... 3570,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4000,00

760,00

4760,00

3,5

Proiectare:

. 28250,00

5367,50

33617,50

3.5.1 Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/dooumentație de avizare a lucrărilor de intervenții șî deviz general

2250,00

427,50

2677,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acardurilor/ autorizațiilor

1000,00

190,00

1190,00

3,5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4000,00

760,00

4760,00

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

21000,00

3990,00

24990,00

331

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

AL

Consultanță

9000,00

1710,00

. 10710,00

37.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7000,00

1330,00

8330,00

37.2. Audltul financiar

2000,00

380,00

2380,00'

33

Asistență tehnică

15500,00

2945,00

18445,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

..... “4500,00

855,00

5355,00

3.8.11. pe perioada de execuție a lucrărilor

3000,00

570,00

3570,00

3.8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1500,00

285,00

1785,00

3.8,2. Dirigenție de șantier

11000,00

2090,00

13090,00

TOTAL CAPITOL 3

11500,50

72530,50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investita de baza

Construcții si instalatii Total

761114,00 j

144611,66

905775,66

Obiect 3 -Masuri de creștere ă etictenței termice - scara 3

653771,00

124216,49

777987,49

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

107343,00

20395,17

......................................... —

127738,17

0,00

MO

0,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

0;00

0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, achlp tehnologica si funcționale cu montaj-total

0,00

0,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - Scara 3

0,00

0,00

0,00

Al

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

..........’W

MO

0,00

4F5

Dotări - total

.......MO

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

___Mo

TOTAL CAPITOL 4

761114,00

144611,66

905?25,66

cĂprrSufLs

Ste cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

9133,37

1735,34

10868,71

5.1 J Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                      ;

7611,14;

1446,12

9057,26

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1522,23

289,22

1811,45

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11796,11

0,00

11796,11

SAL Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3843,63

0,00

3843,63

5.2.3. Cote aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4008,86

0,00

4008,86

5.14, Cota aferenta Caseî Sociale a Constructorilor -CSC

3843,63

0,00-

3843,63

5.2.5. Taxa pentru acorduri, avize conforme p autorizata de construire/ desființare

100,00

0,00

100,00

5,3

Cheltuieli diverse sî neprevăzute

65377,10

12421,65

77798,75

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

1100,00

209,00

1309,00)

TOTAL CAPITOL 5

874063S

14365,99

101772,57

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1 TPregatirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

6,do

TOTAL GBNERAL ""

909470,58

170558,15

1080028,73

Din care C * M (1.2 * 1.3 *1.4*2 +4.1 * 4.2 + 5.1.1)

768725,14

..... 146057,78

914782,92

Data: 12.06.2020

Benefici ar/ln vestitor, MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit, Set proiect: ing. Buza Constantin