Hotărârea nr. 85/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc J7, sc. 2, Str. V. Valcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 24.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 2, Str.

V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 101/15.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 29891/15.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 29931/15.02.2021 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 2, Str. V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 85/24.02.2021

Creșterea performanței energetice a blocurile de locuințe, bloc J7, sc. 2, str. V.

Vâlcovici, nr. 8, aferent asociatiei de proprietari nr. 575, Mun. Galați

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări:

 • - Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm, ca fațada să fie toată la același nivel; bordarea golurilor cu 3 cm de vată bazaltică; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • - Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanțare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil; Închiderea balcoanelor are în vedere creșterea performanței energetice a blocului, concomitent cu îmbunătățirea aspectului arhitectural.

Proprietarii care au tâmplărie din PVC și nu doresc schimbarea acesteia, pot cere constructorului acest lucru în scris, dacă tâmplăria nu prezintă degradări semnificative. Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W). Ventilarea naturală a balconului se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

 • - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 20 cm grosime; Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu un strat de 20 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie (la terasele necirculabile).

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi , cel existent și cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toată zona,câte unul pentru cca. 50 mp. terasa.

Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului ( atât partea verticală cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm. Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevazut cu șorț de tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm. Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • - Izolarea termică a planșeului subsolului în zona apartamentelor și a spațiilor comune, cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime.

 • - Montarea senzorilor de prezență și a corpurilor de iluminat de tip LED pe casa scării.

 • - Finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți și tip mozaic la soclu.

 • - Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii

 • - Refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului având în vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale dacă acestea nu sunt remediate.

 • - Se vor realiza reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent (inclusiv cele identificate după desfacerea tencuielilor degradate) și curățarea armăturilor aparente ruginite (pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorozivă pe artătura elementelor de construcție afectate, în vaderea protejării lor în viitor de coroziune).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

U Valoarea totala a investiției: 1.076.425,57 lei

Udin care C+M:                918.380,20 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, respectiv Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GEMERAL

al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc J7, Sc« 2, Stn V, Valcovici, nn 8, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 575

Nr»

Denumirea capftoleior si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara

TVA)

TVA

Valoareținduslv

TVA)..........

crt

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Chef

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

11

^Obținerea terenului

b,ob

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

13

Amenajări pt protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

14

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utfetitor necesare obiectivului de investiti!

2 (Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

AL

Studii

600,00

114,00

714,00

3.1.1. Studii de teren

500,00

114,00

-------------Wi)

3,1.2, Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3X3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

400,00

76,00

476,00

11

Expertizare tehnică

2000,00

380,00

2380,00

3,4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

4000,00

760,00

4760,00

M

Proiectare:

27000,00

5130,00

32130,00

3,5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5,3. Studiu de fazabilitate/dccumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

2000,00

380,00

2380,00

3.5,4, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizdor/acordurilor/ autorizațiilor

1000,00

190,00

1190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4000,00

760,00

4760,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

20000,00

3800,00

23800,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

.0,00

3,7

Consultanța

6000,.00

1140,00

7140,00

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5000,00

950,00

5950,00

3.7.2. Auditul financiar

1000,00

190,00

1190,00

Al

Asistență tehnică

14000,00

2660,00

16660,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4000,00

7<00

4760,00

3.8.1,1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3000,00

570,00

3570,00

3.8.12, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrurilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1000,00

190,00

1190,00

3,8.2. Dirigenție de șantier

10000,00

1900,00

11900,00

TOTAL CAPITOL 3

54000,00

10260,00

64250,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalatii -total

764107,00

14518033

909287,33

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

656764,00

124785,16

781549,16

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită

finanțare - Scara 2—

10/3*3 ^00

20395,1/

127738,1/

Montaj utilaje tehnologice -total

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj*tOtal

0,00

..........................0,00

0,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje tara montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

<5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Al

Active necorporaîe

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

764107,00

14518033

909287,33

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

9169,28

1742,16

1091135

5.1.1 Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

7641,07

1451,80

9092,87

5,1,2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1528,21

29036

1818,57

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12502,88

0,00

12502,88

5,2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5,2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3858,74

0,00

3858,74

5.23. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4685,40

■ 0,00

4685,40

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3858,74

0,00

3858,74

................j

51.S. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl           de

construire/ desființare

100,00

0,00

100,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

65676,40

12478,52

78154,92

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

1100,00

209,00

1309,00

TOTAL CAPITOL 5

' 80448,55

14429,68

102878,24

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6JJ

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

.............

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

906555,56

169870,01

1076425^57

Din careCțM (1.2* 13*1,4 * 2*41 + 4.2 + 5.1.1)

771748,07

, 146632,13

918380,B

Data: 12.06.2020

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL GALAȚI

Întocmit,

Set proiect;

ing. Buza Constantin