Hotărârea nr. 84/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc J7, sc. 1, Str. V. Valcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 84 din 24.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, Str.

V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 100/15.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 29877/15.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 29883/15.02.2021 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, Str. V. Vâlcovici nr. 8, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 84/24.02.2021

Creșterea performanței energetice a blocurile de locuințe, bloc J7, sc. 1, str. V. Vâlcovici, nr. 8, aferent asociatiei de proprietari nr. 575, Mun. Galați

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări:

 • - Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm, ca fațada să fie toată la același nivel; bordarea golurilor cu 3 cm de vată bazaltică; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • - Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanțare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil; Închiderea balcoanelor are în vedere creșterea performanței energetice a blocului, concomitent cu îmbunătățirea aspectului arhitectural.

Proprietarii care au tâmplărie din PVC și nu doresc schimbarea acesteia, pot cere constructorului acest lucru în scris, dacă tâmplăria nu prezintă degradări semnificative. Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W). Ventilarea naturală a balconului se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

 • - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 20 cm grosime; Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu un strat de 20 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie (la terasele necirculabile).

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi , cel existent și cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toată zona, câte unul pentru cca. 50 mp. terasa.

Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului ( atât partea verticală cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm. Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevazut cu șorț de tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm. Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • - Izolarea termică a planșeului subsolului în zona apartamentelor și a spațiilor comune, cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime.

 • - Montarea senzorilor de prezență și a corpurilor de iluminat de tip LED pe casa scării.

 • - Finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți și tip mozaic la soclu.

 • - Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii

 • - Refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului având în vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale dacă acestea nu sunt remediate.

 • - Se vor realiza reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent (inclusiv cele identificate după desfacerea tencuielilor degradate) și curățarea armăturilor aparente ruginite (pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorozivă pe artătura elementelor de construcție afectate, în vaderea protejării lor în viitor de coroziune).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 1.080.857,15 lei

din care C+M:                918.053,29 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • 6 0% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • 4 0% UAT, respectiv Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

____________aLcdbi£KdtiviJd^--------------

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc J7, Se, 1, Str, V. Valcovlci, nr. 8, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 575

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Vaîoâreținclusiv TVA)

crt

tei

tel

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

l‘"ftl " ■■■ ■.....................™11.........'■

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

JA

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1?3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea

Inițială

0,00

0,00

0,00

13J

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00;

TOTAL CAPITOL 1

...... MO

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 | Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

ofdb

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

AL

Studii

600,00

114,00

714,00

3J.1. Studii de teren

. 600,00

114,00

714,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

Documentațihsuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

............. ■ '..............

400,00

76,00

476,00

3^3

Experteare tehnică

2000,00

380,00

2380,00

3,4

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al clădirilor

...........

■ 4000,00

760,00

4760,00

3,5

Proiectare:

28000,00

5320,00

33320,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

.....1

3.5.2. Studiu de prefezabilitate '

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/doGumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

2000,00

380,00

2380,00

3,5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

1000,00

190,00

1190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4000,00

760,00

4760,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

21000,00

3990,00

24990,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

8000,00

■ 1520,00

9520,00

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiyi

7000,00

1330,00

8330,00

3.7.2, Audltul financiar

1000,00

190,00

1190,00

3,8

Asistență tehnică

15500,00

2945,00

18445,00

3.8.1. Asistenți tehnică din partea proiectantului

4500,00

855,00

5355,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3000,00

570,00

3570,00

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului ta fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1500,00

285,00

1785,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

11000,00

2090,00

13090,00

TOTAL CAPITOL 3

58508,00

£1115,06

69615,00

CAPITOLUL 4

Chel

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

145128,65

908963,65

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

656492,00

124733,48

781225,48

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

107343,00

20395,17

127738,17

Montaj utilaje tehnologice - total

u,uo

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tahnelogice si funcționale cu montaj-total

•" ■ MO

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

Dotări - total

WOO

..........JM

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

.................... . ..»

0,00

p O; O p.

1

763835,00

145128,65

908963,65

CAPITOLUL S

Alte cheltuieli

53

Organizare de șantier

9166,02

1741,54

10907,56

5,1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7638,35

1451,29

9089,64

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1527,67

290,26

1817,93

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11939,38

0,00

11939,38

5.2-X Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

■■■ ■■■■■■■”

5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

385737

0,00

3857,37

3.2.3. Cote aferente ISC pentru controlul statului Fn amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4124,65

0,00

4124,65

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

3857,37

0,00

3857,37

5.2.5. Taxe pentru icorduri, avize coi^^ construire/ desființare

100,00

........1 ■'

.       0,00

100,00

Cheltuieli diverse si neprevăzute

65649,20

12473,35

co K3 In Ml

o

Cheltuieli pentru informare și publicitate

1100,00

209,00

’ 1309,00

TOTAL CAPITOL 5

87854,60

14423,89

101X78,50

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

SI

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

41

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

. 910189,60

170667,54

1080857,15

Din care C * M (1J * 1,3 *1.4 *2 * 41 * 4,2*5X1).............

771473,35

146579,94

918053,29

Data: 12,06.2020

Ben ef i ci ar/lnvestîtor, MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Sef proiect:

ing. Buza Constantin