Hotărârea nr. 83/2021

Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii gimnaziale "Miron Costin" - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 83 din 24.02. 2021

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 89/12.02.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29756/15.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29761/15.02.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 1269/09.03.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2O2o/3/3.i/B/2/NE,SE,SM Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați”, cod SMIS 137445, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați”, în cuantum de 3.302.396,06 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 2.243.455,12 lei cu TVA și valoarea totală neeligibilă de 1.058.940,94 lei cu TVA.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 44.869,11 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,