Hotărârea nr. 78/2021

Modificarea H.C.L. nr 33/30.01.2020 privind stabilirea unor masuri privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 78 din 24.02.2021

pentru modificarea H.C.L. nr 33/30.01.2020 privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 99/15.02.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29604/15.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29605/15.02.2021, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. a), art. 59 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (9) lit. g) și h) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile cap. V pct 17 din anexa 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr 33/30.01.2020 privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 78/24.02.2021

CONTRACT-CADRU VIZÂND ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL

UAT GALAȚI, JUD. GALAȚI

Nr înregistrare UAT ___________

Nr înregistrare OIREP......................din.....................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1 , cu sediul în ................................................, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului sub nr................................, CUI .............................., cont

bancar .................................., deschis la ..................................., telefon .............................,

email ....................................., reprezentată de ................................., în calitate de

..................................., denumită în continuare OIREP, și

 • 2. UAT GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, jud. Galați , având cod fiscal RO11538251, cont curent RO16TREZ306502205X013989, deschis la Trezoreria Muncicipiului Galați, reprezentată legal prin Primar Ionuț - Florin PUCHEANU și Rodica Câmpeanu, Director - Direcția Financiar Contabilitate , denumită în continuare UAT,

dupa caz fiecare denumită separat Parte/Partea și împreună „Părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

 • OIREP este operator economic legal constituit care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5) litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, denumită „Legea nr. 249/2015”) și având în vedere contractele încheiate cu operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015,

 • • Responsabilitatea gestionării deșeurilor de ambalaje care îi revine OIREP conform prevederilor art.16 alin. (9) lit.i) din Legea nr.249/2015 în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cuprinsul Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015 cât și obligația de furnizare a informațiilor privind gestionarea deșeurilor de ambalaje și a informațiilor privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile contractate cu fiecare dintre operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, conform prevederilor art.17 din Legea nr.249/2015,

 • • Prevederile art. 16 alin. (9) lit. g) coroborate cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 6 din Legea nr. 249/2015, potrivit cărora OIREP, în calitate de organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, trebuie să acopere costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/ operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015,

 • • Obligația care îi incumbă organizației OIREP de a indeplini un obiectiv anual global privind cantitățile de deșeuri de ambalaje din flux municipal reciclate și/sau valorificate pentru clienții săi,

 • • Prevederile art. 59 alin. (4), (5) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 potrivit cărora, pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, (4)UAT au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare și obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, (5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către OIREP și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare, (6) UAT utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate,

 • • Prevederile art. 9 alin. (1) litera (h) coroborate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, „Legea nr. 101/2006”), în considerarea cărora autorităților administrației publice locale le revine obligația de a implementa sistemul de colectare separată a deșeurilor iar operatorilor de salubrizare le incumbă obligația de a pune le dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor,

 • Prevederile Cap.V pct.17 lit. jAi) conform cărora OIREP au obligația ”să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, pentru trimestrul care tocmai s-a încheiat, până la data de 25 a lunii următoare a trimestrului respectiv, cantitatea contractată de ambalaje pe tip de material, pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și care devin deșeuri în fluxul municipal, și să actualizeze trimestrial informațiile” și li.q pct. (i) potrivit cărora ”acoperă, cu prioritate, prin contractele, parteneriatele sau alte forme de colaborare încheiate cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, costurile nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili, pe baza ponderii, așa cum este definită în anexa nr. 4” din Ordinul 1362/2018,

 • Prevederile Cap.V pct.17 lit.e) potrivit cărora OIREP au obligația ”să desfășoare anual, împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară/unitățile administrativ-teritoriale/ subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, din zona în care își desfășoară activitatea, care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare” și pct.21 lit. e) să suporte ”costurile pentru promovarea, împreună cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare și educare a publicului, inclusiv sub formă de proiecte-pilot pentru stimularea colectării separate, a reutilizării și a reciclării, direct proporțional cu cantitățile de ambalaje pentru care au obligația de a acoperi costurile nete, incluzând saci, pubele, containere, și/sau alte sisteme digitale care generează, măsoară, prelucrează sau stochează informații privind gestionarea și monitorizarea cantităților de deșeuri, precum ambalajele devenite deșeuri în fluxul municipal” din Ordinul 1362/2018,

 • OIREP a încheiat contracte privind implementarea obligațiilor răspunderii extinse a producătorului cu operatorii economici responsabili (în continuare denumiți în mod colectiv „Clienții”), pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de O.U.G. nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „OUG nr.196/2005”), și Legea 249/2015, Clienții fiind obligați în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 „să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri”,

 • • Prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011, care stabilesc obligația UAT să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 • Prevederile Ordinului 1595/2020 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și veriicării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului” care stabilesc obligația UAT și OIREP de utilizare a aplicației SIATD începând cu data de 01.01.20211,

 • Prevederile Art. 10 alin. (7) și (8) din Ordinul 1595/2020 care reglementează obligația de plată a costurilor prevăzute în Legea nr. 249/2015 doar ulterior confirmării cantităților gestionate în aplicația SIATD,

 • UAT are incheiat un contract/e de delegare pentru serviciul public de salubrizare cu operatorul de salubrizare delegat - Serviciul Public ECOSAL;

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract-cadru, în condițiile înfățișate mai jos.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • 2.1. Obiectul Contractului îl constituie acoperirea de către OIREP a costurilor nete ale UAT aferente activităților de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințate in vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje gestionate prin operatorii de salubrizare delegați, în limita cantităților deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal și pe tipuri de materiale estimate a fi gestionate pe raza teritorială a UAT conform Anexei nr.2 și 2.1 la prezentul Contract și alocate OIREP conform ponderii trimestriale, cu respectarea prevederilor art.12 alin. (8) din Legea nr. 211/2011, numai după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri de ambalaje recepționate, după cum urmează:

 • - Tarifele operatorului de salubrizare sunt stabilite în condiții transparente prin respectarea dispozițiilor Anexei nr. 6 din Legea nr. 249/2015, cu luarea în calcul a veniturilor rezultate din comercializarea deșeurilor de ambalaje către un operator valorificator și sunt aprobate de către

UAT prin Hotărârea Consiliului Local astfel cum se regăsesc în Anexa nr.1 la prezentul Contract;

 • - Raportarea lunară de către UAT a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material, gestionate prin serviciul/operatorul de salubrizare și livrate către operatorul economic reciclator/valorificator agreat în prealabil de Părți, în contul OIREP, pentru care vor fi acoperite costurile menționate în Anexa nr. 1 la Prezentul Contract.

 • 2.2. OIREP va acoperi și costurile pentru promovarea, împreună cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare și educare a publicului, direct proporțional cu cantitățile de deșeuri ambalaje din fluxul municipal pentru care au obligația de a acoperi costurile nete conform ponderii acesteia, costuri de până la 40 lei/tonă alocată în contul OIREP ce vor face obiectul unui act adițional la prezentul Contract, pentru cantitatile incredintate in vederea reciclarii. Ponderea reprezintă alocarea direct proporțională organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, a cantităților de deșeuri de ambalaje rezultate în aria geografică în care își desfășoară acestea activitatea.

 • 2.3. Obiectul Contractului are în vedere ponderea deșeurilor de ambalaje din cantitățile estimate (lunare și anuale) ale deșeurilor de ambalaje, conform celor prevăzute în Anexei nr.2 și 2.1 - Estimarea cantităților de deșeuri de ambalaje în funcție de tipul de material, alocate OIREP în anul 2021;

 • III. DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data la data semnării de către Părți și are valabilitate până la data de 31.01.2022. Obligațiile UAT de raportare în baza prezentului Contract se vor considera îndeplinite și realizate prin documente datate până la data de 31.12.2021.

  • 3.2. La propunerea oricăreia dintre Părți, Contractul se poate prelungi printr-o notificare transmisă cu 30 (treizeci) zile înainte de expirarea termenului urmând ca Părțile să semneze, până la data de 31.01.2022, un act adițional de prelungire.

 • IV. PREȚUL CONTRACTULUI

  • 4.1. În schimbul activităților de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințare în vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare ale căror costuri sunt acoperite de către OIREP, UAT va emite lunar o factură, pe baza tarifelor indicate în Anexa nr. 1.

  • 4.2. Pe factura emisă, UAT va menționa în cadrul rubricii Descrierea serviciilor prestate, în mod obligatoriu, și sintagma „Prestări servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje nr.......... din........., încheiat cu OIREP având

CUI......................., destinate realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile

Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [...] (tipul de material), cod [.], cantitate [..], aferente lunii [.]”.

 • V. FACTURARE

  • 5.1. Facturile vor fi emise de către UAT doar după confirmarea cantităților în aplicația informatica SIATD conform art. 10 alin. (8) din Ordinul 1595/20202 3 și validarea ulterioară a cantităților de către OIREP conform procedurii prevăzută în Anexa nr.4 în baza cantităților de deșeuri de ambalaje alocate în baza ponderii în contul OIREP conform art. 7.7. și art. 7.8. și vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de un Dosar cu raportul lunar care cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic valorificator, conform Anexei nr.4 la prezentul Contract.

   • 5.1.1. Cantitățile raportate de către UAT în contul OIREP vor fi alocate conform ponderii acesteia definite în Anexa 14la Ordinul nr.1362/2018,

   • 5.1.2. Cantitățile de ambalaje care devin deșeuri în flux municipal sunt declarate trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului respectiv (ex.: Pentru T1 afișarea să aibă loc până la 25 a lunii aprilie etc.) de către fiecare OIREP în parte, în baza declarațiilor producătorilor și importatorilor care introduc pe piața națională produse ambalate. Astfel, fiecare OIREP va avea o pondere aferentă cantităților sale mai sus menționate, în totalul cantităților OIREP-urilor, iar cantitățile colectate vor fi ulterior alocate, în funcție de ponderea aferentă fiecărei OIREP.

   • 5.1.3. Alocarea cantităților valorificate energetic între OIREP-urile se va face în funcție de ponderea aferentă fiecăreia și după următoarea formulă:

Cantitatea alocată prin valorificare energetică = cantitatea alocată prin încredințare în vederea reciclării /11, dar nu mai mult de 10% din cantitatea reciclată alocata fiecarui OIREP”.

 • 5.2. UAT va prezenta în raportarea lunară transmisă OIREP toate documentele financiar-contabile și justificative de la servicii/operatorii de salubrizare delegat pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje până la operatorul economic valorificator, distinct pe fiecare tip de material. Documentele necesare a fi incluse în Dosarul de raportare se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.

 • 5.3. OIREP va achita către UAT contravaloarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării facturii, ulterior confirmării trasabilității cantităților în SIATD și validării documentelor menționate în Anexa nr. 4. În cazul în care factura nu este însoțită de documentele menționate în cadrul Anexei nr. 4, întocmite conform punctului II din anexa menționată, OIREP va refuza efectuarea plății total sau parțial prin stornarea sau anularea facturii de către emitent.

 • 5.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a facturii prezentate de către UAT, OIREP datorează acesteia penalități de întârziere în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din suma neachitată, până la concurența sumei neachitate, calculate de la data scadenței până la data plății efective.

 • 5.5. În cazul în care, într-o lună, UAT nu colectează și nu livrează cantități de deșeuri de ambalaje care să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentul Contract, astfel încât acestea să poată fi raportate în numele și pentru OIREP, UAT are obligația să notifice acest lucru către OIREP prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax/e-mail, folosind datele de identificare ale acestuia menționate în preambulul Contractului.

 • 5.6. În cazul în care, până la data limită de 31 decembrie a anului curent, serviciile/operatorii de salubrizare delegați nu comercializează către un operator economic valorificator ori UAT nu încredințează OIREP întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje colectate în anul curent, acea cantitate va rămâne în stocul declarat prin raportările transmise de către UAT către OIREP, fără a putea fi raportată în numele și pentru OIREP în anul respectiv, ci în anul următor celui în care au fost colectate dacă legislația permite.

 • 5.7. UAT va transmite spre confirmare către OIREP o listă cu operatorii economici reciclatori/valorificatori cu care serviciile/operatorii de salubrizare delegate/ți intenționează să colaboreze în vederea valorificării/reciclării cantitaților de deșeuri de ambalaje raportate în contul OIREP, însoțită de copii conforme cu originalul după autorizațiile de mediu.

 • 5.8. Factura aferentă campaniilor de informare și educare a populației și a operatorilor economici prevazute la art.21 din Legea nr.249/2015 va fi emisă în baza unui act adițional la prezentul Contract care să reglementeze desfășurarea acestora, prevăzut la art.2.2. de mai sus

 • VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OIREP

  • 6.1. OIREP declară că este operator economic legal constituit, licențiat în vederea implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor, conform legislației în vigoare.

În acest sens, OIREP va anexa la prezentul Contract Licența de operare și Decizia de Avizare Anuală, documente care se vor constitui drept Anexa nr. 3 la prezentul Contract, aceasta din urmă fiind atașată la momentul comunicării de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor. Primele Decizii de Avizare Anuală se vor emite începând din anul 2021.

 • 6.2. OIREP se obligă să achite costurile nete pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințare în vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare delegat de UAT. Plata se poate face în contul serviciului/operatorului de salubrizare delegat numai în baza Notificării transmise de UAT.

 • 6.3. Pentru colectarea, transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării unor cantități de deșeuri de ambalaje care exced cu mai mult de 10% cantitățile estimate lunar, stabilite în Anexa nr.2 și 2.1, UAT va solicita în prealabil acordul scris al OIREP, cu condiția respectării prevederilor ar.12 alin.(8) din Legea nr.211/2011.

 • 6.4. OIREP se obligă să verifice conformitatea cu Anexa nr.4 la prezentul Contract conținutul dosarului cuprinzând raportarea lunară până la data de 20 a fiecarei luni (maxim 10 zile de la primirea dosarului de trasabilitate),, astfel încât relațiile contractuale să se deruleze conform celor agreate.

 • 6.5. OIREP se obligă să achite contravaloarea serviciilor asigurate și facturate în mod corespunzător de UAT, în termenul și condițiile agreate prin prezentul Contract. În caz de întârziere la plata facturii lunare prezentate de UAT, care nu se datoreaza culpei acestuia, UAT va fi îndreptățită să pretindă OIREP penalități de întârziere în cuantumul prevăzut la art. 5.4, OIREP urmând a le plăti la solicitarea scrisă a UAT, efectuată conform Cap.XII.

 • 6.6. Conform art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 249/2015, OIREP va asigura, la solicitarea UAT, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal care îndeplinesc indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa nr. 1 la OUG nr. 74/2018 (Anexa 7 la Legea nr. 211/2011) și standardele de calitate impuse prin standardele oficiale sau ale operatorilor economici autorizați pentru reciclare, în limita cantităților prevăzute în Anexa nr.2 și 2.1 la prezentul Contract, cu respectarea prevederilor art.12 alin. (8) din Legea nr. 211/2011. Standardele și procedura de preluare vor fi stabilite prin act adițional la prezentul Contract.

 • VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UAT

  • 7.1. UAT declară că serviciul/operatorul de salubrizare delegat care asigură gestionarea deșeurilor este autorizat potrivit legislației în vigoare pentru desfășurarea activităților de colectare și transport, stocare temporară și sortare și că are încheiate contracte/parteneriate cu operatorii economici reciclatori/valorificatori autorizați, pentru deșeurile de ambalaje colectate de pe raza administrativ-teritorială a UAT.

În acest sens, UAT prezintă autorizațiile, licențele precum și alte documente ale serviciului/operatorului de salubrizare care constituie Anexa nr.6 la prezentul Contract.

 • 7.2. UAT garantează prin grija operatorului de salubritate, legalitatea obținerii /licențelor și valabilitatea acestora pe toată perioada derulării Contractului, inclusiv depunerea tuturor diligențelor pentru prelungirea valabilității acestora la expirarea termenului pentru care au fost emise. UATse obligă să comunice OIREP la momentul semnării, autorizațiile, licențele și orice alte documente, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare, orice modificare intervenită cu privire la documentele prezentate. UAT va răspunde față de OIREP pentru prejudiciul provocat prin orice întârziere sau omisiune de a comunica modificările intervenite.

  • 7.2.1 UAT garantează că serviciul/operatorul de salubrizare delegat va livra cu prioritate cantitățile de deșeuri de ambalaje direct către reciclatori/valorificatori autorizați, iar în cazul excepțional al livrărilor prin operatori economici intermediari autorizati/licentiati, în scopul tranzacțiilor respective, UAT se obligă să pună la dispoziția OIREP în prealabil tranzacțiilor respective, documentele necesare și suficiente care dovedesc autorizarea/licențierea acestora.

 • 7.3. Prin prezentul Contract, UAT asigură în numele și pentru OIREP colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea spre valorificare a cantităților lunare și anuale a deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul/operatorul de salubrizare delegat, prevăzute în Anexei nr.2 și 2.1. În acest sens, serviciul/operatorul de salubrizare delegat livrează cantitățile de deșeuri de ambalaje în condițiile contractuale negociate cu operatorii economici reciclatori/valorificatori agreați, UAT primind pentru aceste activități din partea OIREP tarifele stabilite potrivit Anexei nr. 1.

 • 7.4. UAT declară și garantează prin grija operatorului de salubritate că va raporta în numele și pentru OIREP cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și încredințarea în vederea valorificării prin reciclare și/sau valorificare prin incinerare cu recuperare de energie, evidențiate pe fiecare factură și pe fiecare document care însoțește transportul. UAT se obligă că serviciul/operatorul de salubrizare delegat, va stipula distinct, atât pe facturile de vânzare către operatorii economici reciclatori și/sau operatorii economici valorificatori, cât și pe documentele de însoțire a transportului deșeurilor de ambalaje (aviz, formular de încărcare - descărcare, recepție) conform legislației în vigoare, următorul text:

DEȘEURI DE AMBALAJE din fluxul municipal al UAT ... din ... [se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod ... [codul de deșeu de ambalaj, conform Deciziei 2014/955/UE], încredințate în vederea valorificării pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, aferente lunii [.], după cum urmează:

 • - X tone in contul OIREP 1, CUI........., conform Contract nr.....................;

 • - X tone in contul OIREP 2, CUI........., conform Contract nr.....................;

Etc.”

 • 7.4.1. În cazul în care serviciul/operatorul de salubrizare delegat livrează deșeurile de ambalaje colectate unui operator economic colector intermediar care la rândul său livrează deșeurile de ambalaje unui operator economic reciclator autorizat, documentele care se vor transmite OIREP de către UAT, sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la serviciul/operatorul de salubrizare delegat la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator, respectiv toate documentele care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte.

 • 7.5. UAT se obligă să raporteze toate cantitățile menționate pe facturile de vânzare și pe documentele care însoțesc transportul care conțin mențiunile prevăzute la art. 7.4. de mai sus, exclusiv în scopul realizării obiectivelor de valorificare și respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje, în contul OIREP. În lipsa textului obligatoriu a fi prevăzut pe documentele financiar contabile și justificative, respectivele cantități de deșeuri de ambalaje nu vor face obiectul unei plăți din partea OIREP, trasabilitatea acestora nefiind asigurată conform prevederilor legale.

 • 7.6. UAT se obligă să raporteze cu fidelitate și la termenele legale, către autoritatea teritorială pentru protecția mediului competentă, precum și către orice alte autorități prevăzute de legislația în vigoare, cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și încredințate în vederea valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie unui operator economic valorificator care sunt raportate către OIREP.

 • 7.7. UAT se obligă să raporteze lunar, către OIREP prin poștă electronică (prin utilizarea unui format de calcul de tip Excel), cât și pe suport de hârtie, cantitățile de deșeuri de ambalaje menționate în cadrul Anexei nr.2 și 2.1, lunar până la data de 12 a lunii următoare celei în care s-au prestat activitățile de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințate în vederea valorificării.

 • 7.8. UAT va prezenta OIREP, lunar, prin expediere la adresa acestora de corespondență, prin poștă (curierat) și e-mail/fax, până la data de 12 a lunii următoare celor în care au fost prestate activitățile de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje, un Dosar de raportare ce va cuprinde în mod obligatoriu documentele menționate în Anexa nr. 4 și facturile și documentele de transport individualizate conform art. 7.4.

 • 7.9. UAT se obligă să transmită pe cheltuiala sa, la adresa de corespondență a OIREP, Dosarul de raportare lunară care cuprinde toate documentele, conform Anexei nr. 4, acesta fiind direct și exclusiv responsabil pentru conformitatea și legalitatea acestor documente și a operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora și are dreptul de a solicita acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale de la OIREP numai după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri de ambalaje recepționate.

 • 7.10 Cantitățile raportate în contul OIREP vor fi alocate conform ponderii acesteia așa cum este definita la Anexa 14 din Ordinul nr.1362/2018 a.

 • 7.11 Alocarea cantităților valorificate energetic între OIREP-urile se va face în funcție de ponderea aferentă fiecăreia și după următorea formulă:

Cantitatea alocată prin valorificare energetică = cantitatea alocată prin încredințare în vederea reciclării /11, dar nu mai mult de 10% din cantitatea reciclată alocata fiecarei OIREP”.

 • 7.12. UAT se obligă să informeze OIREP, la semnarea prezentului Contract, cu privire la operatorii economici cu care serviciul/operatorul de salubrizare delegat desfășoară raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților de sortare, reciclare și/sau valorificare de deșeuri de ambalaje precum și asupra autorizării acestora pentru desfășurarea activităților de sortare, respectiv reciclare și/sau valorificare, potrivit legii.

 • 7.13. UAT își asumă răspunderea față de OIREP pentru modul în care își îndeplinește obligațiile decurgând din prezentul Contract, responsabilitatea privind reciclarea/valorificarea cantităților de deșeuri de ambalaje potrivit cantităților stabilite în Anexa nr. 2, individualizarea corectă a acestora pe documentele din dosarul de raportare lunară precum și efectuarea raportărilor prevăzute la art. 7.6. UAT se obligă, sub sancțiunea plății de daune-interese, să nu includă în raportările sale decât cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din deșeurile municipale colectate de pe raza UAT.

 • 7.14. UAT prin grija operatorului de salubritate este responsabil în privința naturii municipale a deșeurilor de ambalaje valorificate/reciclate în favoarea OIREP și imputate la plată acestuia și garantează colectarea lor pe raza teritorială stabilită în Contract.

 • 7.15. UAT răspunde de rezultatul incredințării spre valorificare în mod integral și corespunzător a cantităților de deșeuri de ambalaje prevăzute de Contract, precum și de întocmirea și predarea către OIREP a tuturor documentelor aferente trasabilității acestora, pentru fiecare cantitate de deșeuri în parte.

 • 7.16. UAT va asigura OIREP trasabilitatea corespunzătoare și deplină a deșeurilor de ambalaje pe care le gestionează conform Contractului, de maniera stabilită prin acesta și în conformitate cu prevederile legale. UAT poartă întreaga răspundere pentru realitatea și liceitatea operațiunilor reflectate de documentele doveditoare predate către OIREP, în baza cărora acesta îi datorează plata tarifelor stabilite.

 • 7.17. UAT va raporta către OIREP, cu fidelitate, promptitudine, în termenele legale, contractuale și/sau ori de câte ori este necesar, toate operațiunile aferente gestionării acestor deșeuri, cu asigurarea trasabilității pentru fiecare cantitate convenită.

 • 7.18. Răspunderea integrală și exclusivă a UAT pentru realitatea cantităților de deșeuri de ambalaje încredințate în vederea valorificării și raportate către OIREP are drept consecință:

 • a) obligația UAT de a nu efectua nicio stornare dacă aceasta nu este consecința

directă a acordului părților, a unei sentințe judecătorești definitive sau a unei măsuri administrative dispuse de către autoritatea publică având competențe legale în domeniul gestionării deșeurilor. În mod corespunzător, UAT are obligația de a nu aloca altei/altor OIREP, total/parțial, cantitățile devenite disponibile prin stornare.

În cazul în care UAT nu își respectă aceaste obligații sau dacă aceasta nu comunică și demonstrează justificarea stornării, UAT răspunde pentru prejudiciul cauzat OIREP;

 • b) răspunderea prevăzută la lit. a) de mai sus, nu înlătură/diminuează răspunderea UAT pentru orice alte prejudicii directe sau indirecte provocate OIREP prin neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale și/sau legale în sarcina sa.

 • 7.19. UAT are obligația să comunice către OIREP toate stațiile de sortare unde se sortează deșeul municipal colectat de către serviciul/operatorul de salubrizare delegat de pe raza administrativ-teritorială a UAT unde se sortează deșeurile de ambalaje municipale colectate în baza codificării legale prevăzută de lege din care rezultă deșeuri de ambalaje ce urmează a fi livrate în contul OIREP.

 • 7.20. UAT se obligă să comunice trimestrial tuturor OIREP-urilor contractante cantitățile de deșeuri colectate și modul de alocare a acestora.

 • VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

  • 8.1. Dispozițiile prezentului Contract pot fi modificate sau completate prin încheierea de acte adiționale, agreate în scris de toate Părțile.

  • 8.2. Prezentul Contract reprezintă singurul înscris aplicabil pe durata desfășurării acestuia, începând cu data semnării lui.

 • IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

  • 9.1. În cazul în care oricare dintre părți nu își execută obligațiile decurgând din prezentul Contract, partea în culpă se obligă să acopere celeilalte părți prejudiciile cauzate, cu excepția situației în care neexecutarea se datorează unor cauze obiective și justificate și care au fost aduse la cunoștința celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariția acestora.

  • 9.2. Întârzierea îndeplinirii de către UAT a obligațiilor stabilite în cadrul art. 7.7 și art. 7.8 are drept consecință decalarea automată a termenului de plată al facturii aferente, prevăzut la art. 5.3, cu numărul de zile corespunzător acestei întârzieri.

  • 9.3. Cu titlu de exceptie, prevederile acestui capitol nu se aplică pentru raportarea lunii decembrie, raportare pentru care UAT se obliga sa respecte intocmai termenele agreate.

 • X. CONFIDENȚIALITATE

  • 10.1. Părțile își garantează reciproc confidențialitatea asupra informațiilor la care au acces prin încheierea prezentului Contract, fiind interzisă transmiterea oricăror informații către terțe persoane, cu excepția informațiilor care, prin efectul legii, trebuie comunicate autorităților competente, potrivit legislației în vigoare la data comunicării.

  • 10.2. În situația transferului de date cu caracter confidențial către terți, partea responsabilă datorează daune-interese celeilalte părți.

  • 10.3. Fiecare parte va dezvălui informațiile pe care le-a primit de la cealaltă parte contractuală doar către angajații proprii care trebuie să cunoască acele informații pentru a putea fi îndeplinite obligațiile decurgând din prezentul Contract.

  • 10.4. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon.

  • 10.5. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.

  • 10.6. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.

  • 10.7. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore.

  • 10.8. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a exprimat acordul.

  • 10.9. La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

 • XI. FORȚĂ MAJORĂ

  • 11.1. Forța majoră, definită ca fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care are loc după momentul semnării prezentului Contract și care împiedică una sau ambele părți să își îndeplinească în mod corespunzător sau în termenele asumate obligațiile ce le incumbă, exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

  • 11.2. Partea care invocă Forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de 3 (trei) zile de la apariția cazului de forță majoră și va remite celeilalte părți dovezile emise de autoritatea competentă, în cel mult 48 (patruzecișiopt) de ore de la obținerea acestor dovezi.

  • 11.3. În cazul în care durata dovedită a existenței cazului de Forță majoră este mai mare de 10 (zece) zile de la apariției sale, cele două părți se vor angaja în dezbateri pentru a stabili condițiile de executare a Contractului. În cazul în care, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data inițierii acestor dezbateri, părțile nu ajung la un consens privind executarea valabilă a Contractului, acesta se consideră de drept încetat, începând cu data expirării termenului de 30 (treizeci) de zile menționat.

  • 11.4. Exonerarea de răspundere este valabilă numai pe durata existenței cazului de Forță majoră.

 • XII. NOTIFICĂRI

  • 12.1. Orice notificare transmisă de către o parte celeilalte părți, în baza prezentului Contract, va fi considerată valabilă dacă a fost făcută în scris și semnată în mod corespunzător de reprezentantul legal - Administrator/Director general și transmisă celeilalte părți prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire la adresele de corespondență prevăzute pentru fiecare parte contractantă în preambulul Contractului. Notificările se pot transmite în mod valabil atât prin e-mail, prin fax, la numerele de fax prevăzute în preambul, cât și prin intermediul executorului judecătoresc.

  • 12.2. În cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este dispusă pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră a fi primită de către destinatar la data menționată de oficiul poștal pe confirmarea de primire.

  • 12.3. În cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este transmisă prin fax, cu confirmare de trimitere, la numerele de fax menționate în preambulul prezentului Contract, aceasta va fi considerată a fi primită în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele lucrătoare de luni până joi în intervalul 07:30 - 16:00, iar pentru zilele lucrătoare de vineri în intervalul 07:00 -14:00, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă în afara acestui interval.

  • 12.4. Dacă comunicarea este livrată personal, aceasta se consideră primită în momentul livrării.

  • 12.5. Dacă comunicarea este dispusă prin e-mail, aceasta se consideră primită, dacă nici un mesaj de eroare sau de out-of-office nu a fost emis de serverul destinatarului și/sau dacă există un raport de confirmare a expediției în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele lucrătoare de luni până joi în intervalul 07:30 - 16:00, iar pentru zilele lucrătoare de vineri în intervalul 07:00 -14:00, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă în afara acestui interval.

  • 12.6. Orice comunicare, notificare sau avizare verbală vor fi luate în considerare de către părți dacă vor fi confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în cadrul articolelor precedente.

  • 12.7. Partea care își modifică adresa de corespondență și/sau numărul de fax și/sau adresa de email indicate pentru comunicări, notificări sau avizări precum și persoanele de contact și/sau reprezentanții desemnați pentru derularea prezentului Contract, va înștiința de urgență cealaltă parte.

  • 12.8. Orice informație legată de executarea prezentului Contract va fi furnizată formal către domnul/doamna [..], ca reprezentant desemnat din partea Partilor, la adresa de corespondență [...] și/sau la adresa de e-mail [...] și către domnul/doamna [...], ca reprezentant desemnat din partea OIREP, la adresa de corespondență [.] și/sau la adresa de e-mail.

 • XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

  • 13.1. Cedarea Contractului, precum și cea a drepturilor și/sau obligațiilor stabilite prin acesta, atât în mod integral, cât și în parte, nu este permisă decât cu acordul scris și explicit al tuturor Părților.

 • XIV. LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII

  • 14.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

  • 14.2. Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța de judecată competentă.

 • XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 15.1. Prezentul Contract va inceta de plin drept, fără punere în întârziere și fără a fi necesară îndeplinirea niciunei alte formalități, în cazul încetării valabilității autorizațiilor și licențelor prevăzute la art. 6.1. și art. 7.1, precum și în cazul falimentului si/sau retragerea din teritoriul contractual a OIREP.

In sensul prezentei clauze, nu se va considera încetare a valabilității licenței:

 • a) dacă OIREP a depus la autoritățile competente până la termenul limită prevăzut de lege, un dosar de avizare/reavizare anuala, aflat încă in curs de soluționare.

 • b) dacă OIREP a atacat în instanță refuzul de avizare anuală sau nesoluționarea în timp a cererii de avizare anuală.

 • 15.2. Contractul poate fi reziliat de Partea indreptatita, cu condiția notificării în scris a celeilalte părți cu 15 (cincisprezece) zile înainte de încetarea efectiva a Contractului, în cazul în care oricare dintre Părți își încalcă obligațiile prevăzute la art. 6.2., art. 6.3., art. 7.3., art. 7.4., art. 7.5., art. 7.7., art. 7.8., art. 7.9., art. 7.13. din prezentul Contract, acestea fiind considerate obligații esențiale în vederea executării prezentului Contract. În acest caz, partea care solicită rezilierea va notifica cealaltă parte, justificând motivele care stau la baza solicitării de reziliere precum și data de la care Contractul încetează să mai producă efecte. Obligațiile deja scadente continuă să producă efecte. Dispozițiile legle privind rezilierea unilaterală și cea judiciară rămân integral aplicabile.

 • 15.3. În vederea valorificării daunelor și a penalităților prevăzute în prezentul Contract, partea îndreptățită la solicitarea acestora va transmite o notificare în scris părții în culpă, însoțită de documentele pe care își întemeiază pretențiile. În măsura în care pretențiile sunt întemeiate, partea în culpă se obligă a le achita în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării lor.

 • 15.4. În măsura în care modificările legislative au un impact semnificativ asupra executării Contractului, oricare dintre părți are posibilitatea de a solicita încetarea Contractului, fără a fi obligată la plata de despăgubiri, prin transmiterea unei notificări celelilalte părți și care va produce efecte imediate.

 • 15.5. Contractul poate înceta de asemenea, în următoarele situații:

 • (i) în urma acordului scris al părților;

 • (ii) ca efect al ajungerii la termen;

 • (iii) ca efect al forței majore, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul art. XI.

 • 15.6. Fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral Contractul cu o notificare scrisă prealabilă comunicata cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de incetare.

 • 15.7. Încetarea prezentului Contract, pentru oricare dintre cazurile menționate mai sus, nu va avea efecte asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

 • XVI. CLAUZE FINALE

  • 16.1. Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, .............., în 2 (două) exemplare originale, în

limba română, fiecare având aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 • 16.2. Prezentul Contract înlocuiește orice altă înțelegere scrisă sau verbală între părți.

 • 16.3. În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Contract devine nulă, celelalte clauze rămân valabile.

 • 16.4. În cazurile de modificare a legislației aplicabile, părțile se obligă să modifice Contractul în concordanță cu noile prevederi legale.

 • 16.5. În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Contract devine nulă, celelalte clauze rămân valabile. Părțile vor proceda în așa fel încât să înlocuiască clauza fără efecte juridice cu una permisă de lege, care să aibă scopul economic avut de clauza fără efecte juridice. În mod corespunzător, acest lucru se aplică și în cazul lacunelor contractuale. În lipsa unei modificări a respectivelor clauze, se vor aplica de drept clauzele prevăzute de dispozițiile legale în materie.

 • 16.6. Partile se obligă sa respecte prevederile contractuale agreate si sa actioneze in raport de fiecare in parte cu respectarea principiului bunei credinte.

 • XVII. ANEXE

  • 17.1. Prezentul Contract conține 6 (șase) ANEXE, care fac parte integrantă din Contract, după cum urmează:

ANEXA nr. 1 - Fișa de Fundamentare a tarifului/tarifelor aferent/e activităților de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințare în vederea valorificării deșeurilor reciclabile de ambalaje colectate de pe raza UAT, respectiv costul net de gestionare a deseurilor de ambalaje.

ANEXA nr. 2 și 2.1 - Estimarea cantităților de deșeuri de ambalaje în funcție de tipul de material, alocate OIREP în anul 2020

ANEXA nr. 3 - Licența de operare deținută de OIREP

ANEXA nr. 4 - Procedura lunară de raportare a trasabilității deșeurilor de amblaje realizate de UAT în contul OIREP și conținutul Dosarului de raportare lunară

ANEXA nr. 5 - Declarația lunară UAT

ANEXA nr. 6 - Autorizații/licențe și alte documente în baza cărora serviciul/operatorul de salubrizare delegat iși desfășoară activitatea

ANEXA nr.7 Cantitatile de deseuri de ambalaje estimate trimestrial de catre U.A.T. Galati conform contractului pentru anul 2021

UAT GALAȚI

PRIMAR


OIREP

ADMINISTRATOR

Președinte de ședință,

ANEXA nr. 1 - Fișa de Fundamentare a tarifului/tarifelor aferent/e activităților de colectare și transport, stocare temporară, sortare și încredințare în vederea valorificării deșeurilor reciclabile de ambalaje colectate de pe raza UAT, respectiv costul net de gestionare a deseurilor de ambalaje .

Cost net de gestionare a deșeurilor de ambalaje stabililt conform Legii nr. 249/2015 „(Tr * Q -

Vt) * Pamb= _________ lei/Tona (confom Fișei de fundamentare și Declarației pe

propria răspundere). Tariful nu include TVA.

UAT GALAȚI

OIREP


PRIMAR


ADMINISTRATOR

ANEXA nr. 2 - Cantități minime estimate de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal* pe care UAT se obligă prin serviciul/operatorul de salubrizare să le obțină din colectare/sortare și să le încredințeze în vederea valorificării prin reciclare în contul OIREP, în baza Contractului.

 • * Cantitățile sunt exprimate în tone.

  Tip de material conform determinării de compoziție/cod

  Cantitatea estimată de deșeuri de ambalaje din flux municipal contractat conform determinării de compoziție (tone) Total: ian. - dec. 2021

  IAN

  FEB

  MAR

  APR

  MAI

  IUN

  IUL

  AUG

  SEP

  OCT

  NOV

  DEC

  Sticlă cod 15 01 07

  Plastic

  PET cod 15 01 02

  PE cod 15 01 02

  PP cod 15 01 02

  PS cod 15 01 02

  PVC cod 15 01 02

  Total plastic 15 01 02

  Hârtie și carton cod 15 01 01

  Metal

  Aluminiu cod 15 01 04

  Oțel cod 15 01 04

  Total metal 15 01 04

  Lemn cod 15 01 03

  TOTAL

  OIREP

  Administrator


UAT GALATI

Primar / Director Executiv

ANEXA nr. 2.1 - Cantități minime estimate de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal* pe care UAT se obligă prin serviciul/operatorul de salubrizare să le obțină din colectare/sortare și să le încredințeze în vederea valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, în baza Contractului.

 • * Cantitățile sunt exprimate în tone.

  Tip de material conform determinării de compoziție/cod

  Cantitatea estimată de deșeuri de ambalaje din flux municipal contractată conform determinării de compoziție (tone) Total: ian. - dec. 2021

  IAN

  FEB

  MAR

  APR

  MAI

  IUN

  IUL

  AUG

  SEP

  OCT

  NOV

  DEC

  Sticlă cod 15 01 07

  Plastic

  PET cod 15 01 02

  PE cod 15 01 02

  PP cod 15 01 02

  PS cod 15 01 02

  PVC cod 15 01 02

  Total plastic 15 01 02

  Hârtie și carton cod 15 01 01

  Metal

  Aluminiu cod 15 01 04

  Otel cod 15 01 04

  Total metal 15 01 04

  Lemn cod 15 01 03

  TOTAL

OIREP

UAT GALATI

PRIMAR,


Administrator

ANEXA nr. 3 - Licența de operare deținută de OIREP


ANEXA nr.4


PROCEDURA DE RAPORTARE LUNARĂ A TRASABILITĂȚII DEȘEURILOR DE AMBALAJE REALIZATĂ DE CĂTRE UAT ÎN CONTUL OIREP

ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI DE RAPORTARE LUNARĂ

 • 1. Pentru derularea prezentului Contract UAT asigură delegarea serviciului/operatorului de salubrizare (i) în vederea colectării/sortării și livrării pentru reciclare a cantităților lunare și anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate în Anexa nr. 2. și (ii) în vederea colectării/sortării și livrării pentru valorificare cu recuperare de energie a cantităților lunare și anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate in Anexa nr. 2.1. Cantitatile estimate in Anexa nr. 2 si Anexa nr. 2.1 reprezinta cantitati minime pe care UAT va fi obligat sa le raporteze OIREP.

 • 2. UAT se obligă să solicite serviciului/operatorului de salubrizare să stipuleze distinct atât pe facturile de livrare către operatorii economici reciclatori/valorificatori, cat si pe documentele care insotesc transportul, conform legislației în vigoare, următorul text:

DEȘEURI DE AMBALAJE din fluxul municipal al UAT ... din ... [se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod ... [codul de deșeu de ambalaj, conform Deciziei 2014/955/UE], încredințate în vederea valorificării pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, aferente lunii [.], după cum urmează:

 • - X tone in contul OIREP 1, CUI........., conform Contract nr.....................;

 • - X tone in contul OIREP 2, CUI........., conform Contract nr.....................;

 • 3. Facturile emise de UAT către OIREP, in baza cantităților raportate conform Contractului vor fi însoțite obligatoriu de un dosar cu raportarea lunară care va cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic reciclator/valorificator, conform prezentei Anexe, precum și declarația lunară pe proprie răspundere a UAT prevăzută în Anexa nr.5 la prezentul Contract.

 • 4. UAT se obligă ca, până la data de 12 a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile, să transmită OIREP (i) în format electronic prin utilizarea programului informatic pus la dispoziție pe site-ul ................. sau prin e-mail, în format excel, la adresa .........................., și (ii)

în format material, pana la data de 12 a lunii, cantitățile de deșeuri de ambalaje din flux municipal, livrate la operatorul economic reciclator/valorificator declarate în contul OIREP.

 • 5. UAT se obligă să transmită lunar, pe cheltuiala sa, la sediul OIREP, dosarul de raportare lunara, UAT si serviciului/operatorul de salubrizare fiind direct și exclusiv responsabili pentru conformitatea și legalitatea acestora și a operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora, supunându-se dispozițiilor penale în vigoare, incluzând fără limitare, infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnatură privată, uz de fals și falsul în declarații.

 • 6. UAT va transmite OIREP dosarul cu raportarea lunară care va cuprinde următoarele documente:

a) Factura de prestare servicii, emisă de către UAT, în temeiul prezentului Contract. În rubrica Descrierea serviciilor prestate, UAT va menționa, în mod obligatoriu, urmatorul text

Prestări servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje nr.......... din........., încheiat cu OIREP având CUI ......................., destinate realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [...] (tipul de material), cod [...], cantitate [..], aferente lunii [...]”.

Factura de prestări servicii va fi emisa de catre UAT, numai după confirmarea trasabilității în SIATD și validarea de către OIREP a documentelor prezentate în raportarea lunara transmisă. b) Centralizatorul de colectare în baza căruia serviciul/operatorul de salubrizare a înregistrat în gestiunea proprie cantitățile de deșeuri municipale colectate, intr-un format disponibil serviciului/operatorului de salubrizare, conținând cel puțin cantitatea receptionata si codul deseurilor colectate.

 • c) Raportul de procesare/sortare emis de serviciul/operatorul de salubrizare/stația de procesare/transfer/sortare pentru luna aferentă raportarii, din care să rezulte cantitatile de deșeuri de ambalaje cod 15 01 pe tip de material rezultate din sortare, conform modelului prezentat in Tabelul 4.1. din prezenta anexă.

 • d) Centralizatorul de deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic reciclator in contul OIREP, conform modelului prezentat in Tabelul 4.2. din prezenta anexă.

Dosarul de raportare va cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la reciclator, respectiv copii ale facturilor de livrare la reciclator însoțite de formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu mentiunea obligatorie a textului prevăzut în art. 7.4 din Contract. In cazul in care operatorul economic reciclator emite si alte documente, ca de exemplu documente de recepție marfă pentru cantitatile de deseuri de ambalaje tranzactionate raportate in luna de trasabilitate respectiva, vor fi transmise si acestea in dosarul de raportare.

În cazul livrarii deseurilor de ambalaje printr-un operator colector intermediar, documentele care se vor transmite OIREP sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la serviciul/operatorul de salubrizare la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte, inscrise in Tabelul 4.2.

 • e) Alocarea lunară a cantitatii de deșeuri de ambalaje din flux municipal, pe tip de material, livrate la operatorul economic reciclator in contul OIREP, conform tabelului din modelul prezentat in Tabelul 4.2.A din prezenta anexă si a art. 5.1.1 din Contract.

 • f) Centralizatorul de deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic valorificator prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie in contul OIREP, conform modelului prezentat in Tabelul 4.3 din prezenta anexă.

Dosarul de raportare va cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la valorificatorul cu recuperare de energie, respectiv copii ale facturilor de livrare, însoțite de formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu mentionarea obligatorie a textului prevăzut în art. 7.4 din Contract.

În cazul livrarii de deseuri de ambalaje din flux municipal de catre serviciul/operatorul de salubrizare unui operator economic autorizat pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, pentru cantitatea de deseuri livrata sub cod 19.12.12 se va inscrie pe documentele de livrare, compozitia deseurilor de ambalaje, determinata lunar/trimestrial/semestrial, distinct pe tip de material de ambalaj si pusa la dispozitia OIREP de catre serviciul/operatorul de salubrizare/UAT respectiv, compozitia de hartie-carton, plastic, lemn.

Daca livrarea deseurilor de ambalaje se face printr-un operator colector intermediar, documentele care se vor transmite OIREP sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la serviciul/operatorul de salubrizare la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic valorificator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte.

Serviciul/operatorul de salubrizare va fi tinut responsabil pentru toate documentele care dovedesc activitatile de colectare, transport, stocare temporară, sortare, si livrare la operatorul economic reciclator/valorificator, in contul OIREP. In cazul unui eventual control asupra activitatii OIREP, UAT se obliga sa faciliteze comunicarea cu serviciul/operatorul de salubrizare in vederea punerii la dispozitie a tuturor documentelor care atesta trasabilitatea deseurilor de ambalaje raportate OIREP.

Toate documentele emise de serviciul/operatorul de salubrizare si transmise in dosarul de raportare in copie, vor fi certificate de catre acesta, pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate, iar in cazul documentelor transmise in copie, emise de terte parti (operatori intermediari), vor fi semnate și ștampilate de către serviciul/operatorul de salubrizare. Textul pe aceste documente din urma, „Conform cu originalul”, precum si semnatura și ștampila vor fi ale emitentului.

 • g) Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal livrate la operatorul economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie, pe tip de material, in contul OIREP, conform tabelului din modelul prezentat in Tabelul 4.3 A din prezenta anexă si a art. 5.1.3 din Contract.

In cazul livrarilor deseurilor de ambalaje operatorilor economici autorizati pentru valorificare prin reciclare sau valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, dosarul cu raportarea lunara va cuprinde si o copie a autorizatiei de mediu a respectivului operator economic autorizat, certificata pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnata și ștampilata de acesta.

UAT garantează că, pe întreaga durată a executării prezentului Contract, va intra în raporturi contractuale cu operatori economici colectori intermediari, reciclatori /valorificatori, numai cu asigurarea respectării autorizațiilor necesare pe întregul traseu de trasabilitate, și că, la solicitarea OIREP, va depune toate diligențele pentru a facilita acestuia obținerea de informații de la operatorii economici mai sus menționați, în ceea ce privește obiectul prezentului Contract. Toate documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate OIREP de către UAT trebuie să conțină urmatoarele date complete:

 • 1. datele de identificare ale serviciului/operatorului de salubrizare, ale stațiilor de sortare -în cazul sortărilor din flux municipal;

 • 2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari, începând de la serviciul/operatorul de salubrizare și până la operatorii economici reciclatori sau până la operatorii economici valorificatori care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;

 • 3. datele de identificare ale operatorilor economici reciclatori/valorificatori sau ale operatorilor economici ce dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;

 • 4. cantitățile si codul deseurilor de ambalaje tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje;

 • 5. data tranzacțiilor.

 • h) In cazul transferului de deseuri de ambalaje in interiorul Uniunii Europene, cantitatile de deseuri de ambalaje vor fi confirmate de primire de catre valorificatorul din tara de destinatie, conform Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, respectiv dosarul de raportarea lunara va cuprinde copii ale documentelor financiar-contabile si de transport - CMR, Anexa VII, declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic exportator.

 • i) In cazul exportului de deseuri de ambalaje in afara Uniunii Europene, agreat în mod expres de OIREP, se va face dovada ca operatiunile de reciclare/valorificare s-au desfasurat in conditiile prevazute prin legislatia comunitara in domeniu, in conformitate cu Legea nr. 249/2015, respectiv dosarul de raportarea lunara va cuprinde copii ale documentelor financiar-contabile si de export, declaratie vamala de export (scrisoare de transport international), declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic exportator.

 • j) In cazul tranzactiilor intraunionale sau extraunionale, se va transmite in dosarul de raporatre lunara, o copie a autorizatiei de mediu sau a acelui document care atesta calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitatile de deseuri de ambalaje livrate in contul OIREP, precum si traducerea in limba romana realizata de catre un traducator autorizat.

 • k) Declaratia lunara a UAT se va transmite in original la data fiecarei raportari, odata cu dosarul de raportare lunara.

UAT garantează că deșeurile de ambalaje din fluxul municipal al UAT care fac obiectul prezentului Contract care sunt colectate, sortate si livrate de serviciul/operatorul de salubrizare delegat, si alocate OIREP, nu vor fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor anuale, stabilite conform O.U.G. nr. 196/2005 și Legii 249/2015, de către alte organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform declarației lunare din Anexa nr. 5 , înaintată la data fiecărei raportări, sub incidenta dispozițiilor Codului penal.

UAT se obliga sa pastreze integral dosarele de raportare lunara cu toate documentele de trasabilitate transmise de servicul/operatorul de salubrizare, pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost emise (din coroborarea dispozițiilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și ale Legii nr. 211/2011).

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul ................. nr............ din ............... încheiat

între OIREP și UAT, pentru anul 2021.

OIREP

UAT GALATI

PRIMAR,


Administrator

Tabel 4.1

Denumirea operatorului economic ....................

Nr ............ /Data.........................


Localitatea ........................

Adresa str........................

Cod CAEN pentru activitatea de baza ......................

CUI ....................................

RAPORT privind cantitățile de deșeuri de ambalaje sortate pentru valorificarea prin reciclare, în luna..................2021

Felul materialului: (exemple: deseuri municipale amestecate, amestec de deseuri de ambalaje din materiale plastice diferite, amestec de

deseuri de ambalaje din materiale de ambalare diferite , ..........) __________________________________

Locul unde se executa sortarea (punctul de lucru): _________________________________________________________

Denumire serviciu/operator salubrizare          (statie

sortare / transfer)

INTRARE   -   Denumire

deseuri (nesortate) - cod deseuri*

Cantitate (t)

IESIRE - Denumire deseuri de ambalaje (sortate) - cod deseu ambalaj*

Cantitate (t)

*) se va scrie codul deseului cu 6 cifre conf. Anexa nr.2 din HG 856 /2002 (Decizia 2014/955/UE) NOTA: Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale.

DATA:


Semnatura si stampila

Tabel 4.2

Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal incredintate in vederea reciclarii direct/prin intermediar in contul OIREP

DE CATRE................................................................................in luna


2021


Nr crt

Denumirea operatorului economic intermediar

CUI

Factura Nr./data livrare intermediar

Deseu ambalaj/Cod deseu

Cantitate totala din factura (tone)

Cantitate alocata /OIREP, conform pondere in total (tone)

Operatiunea de valorificare cf legii 211/2011

Denumirea operatorului economic reciclator

CUI

Factura Nr./data livrare reciclator

Cantitate totala din factura (tone)

Cantitate alocata /OIREP, conform pondere in total (tone)

Operatiunea de valorificare cf legii 211/2011

1

2

3

4

5

Total Deseu amb Lemn 150103 livrat

Total Deseu amb Aluminiu 150104 livrat

Total Deseu amb Hartie carton

150101 livrat

Total Deseu amb Otel 150104 livrat

Total Deseu amb PET 150102 livrat

Total Deseu amb Plastic 150102 livrat

Total Deseu amb Sticla 150107 livrat

TOTAL

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P,

Șef serviciu,


Intocmit Nume, Prenume Data

TABEL 4.2 A


Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal incredintate in vederea reciclării

DE CATRE ...........................................................................................în luna.........................................2021

Nr Crt.

Denumirea      organizației      care

implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP)

Cantitate alocata per tip material deșeu de ambalaj din flux municipal, conform pondere cantitati livrate la reciclare (tone)

Hartie-carton 15 01 01

Plastic

15 01 02

PET

15 01 02

Oțel

15 01 04

Aluminiu

15 01 04

Sticlă

15 01 07

Lemn

15 01 03

1

2

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P.,

Șef Serviciu,


Întocmit Nume, Prenume Data

TABEL 4.3

Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la valorificare prin incinerare cu recuperare de energie, direct/prin intermediar, in contul OIREP

DE CATRE.....................................................................................................................in luna

2021

N r cr t

Denumirea operatorul ui economic intermedia r

CUI

Factura Nr./data livrare intermedi

ar

Deseu ambalaj/C od deseu

Cantitat e totala din factura (tone)

Cantitate alocata /OIREP, conform pondere    in

total compozitie/ma terial (tone)

Operatiune a      de

valorificar e cf legii 211/2011

Denumirea operatorul ui economic valorificat or

CUI

Factura Nr./dat a livrare valorific ator

Cantitat e totala din factura (tone)

Cantitate alocata /OIREP, conform pondere in total compozitie/m aterial (tone)

Operati unea de valorific are cf legii 211/201 1

1

2

3

4

5

Total Deseu amb

Lemn    150103

livrat

Total Deseu amb Hartie     carton

150101 livrat

Total Deseu amb PET 150102 livrat

Total Deseu amb Plastic     150102

livrat

TOTAL

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P.,

Șef Serviciu,


Întocmit Nume, Prenume Data

Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal livrate la valorificare prin incinerare cu recuperare de energie

DE CATRE .......................................................................................in luna.........................................2021

Nr Crt.

Denumire organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP)

Cantitate alocata per tip material deșeu de ambalaj din flux municipal, conform pondere cantitati livrate la valorificare prin incinerare       cu       recuperare       de       energie

(tone)

Hartie-carton

15 01 01

Plastic

15 01 02

PET 15 01 02

Lemn

15 01 03

1

2

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P.,

Șef Serviciu,


Întocmit Nume, Prenume Data

ANEXA nr.5

Declarație lunară a UAT Galați

Subsemnatul,...................................., în calitate de...........................al...................................., declar pe

proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, următoarele:

 • 1) cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal care au fost raportate și realizate în luna

____________ 2021, în executarea Contractului ..................... nr.............. din ................, încheiat cu OIREP, sunt deseuri de ambalaje generate pe raza UAT care nu au mai fost și care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare către alta organizatie de implementarea raspunderii extinse a producatorului, astfel cum sunt stabilite de legislația în vigoare, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • 2) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal al UAT care au fost raportate și realizate în luna ____________ 2021 în executarea Contractului ............................ nr................ din

................ încheiat cu OIREP, garantăm respectarea trasabilității deșeurilor de ambalaje conform prevederilor prezentului Contract și ale legislației în domeniu în vigoare, de la generatorii din fluxul municipal, până la operatorii economici reciclatori/valorificatori, prin prezentarea documentelor financiar-contabile si justificative;

 • 3) toate datele referitoare la cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal al UAT raportate și realizate în luna ____________ 2021 în executarea Contractului ................... nr..............

din ................încheiat cu OIREP sunt conforme cu realitatea și cu dispozițiile legale în vigoare; și

 • 4) documentele realizate pentru luna ____________ 2021, în vederea derulării Contractului

.............nr...........din ..............încheiat cu OIREP respectă dispozițiile legale în vigoare.

Dată astăzi ..................., în două exemplare originale, cunoscând faptul că falsul în declarații este

pedepsit de legislația în vigoare.

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P.,

Șef Serviciu,


Întocmit Nume, Prenume Data

ANEXA nr.6 - Autorizații/Licențe și alte documente în baza cărora SERVICIUL/OPERATORUL DE SALUBRIZARE iși desfășoară activitatea

1.

2.

3.

4.

5.

Anexate ............. pagini.

SERVICIUL/OPERATORUL DE SALUBRIZARE

1Se vor anexa: autorizații de funcționare, autorizațiile de mediu, licențele de operare și alte documente în baza cărora Serviciul/Operatorul de salubritate iși desfășoară activitatea.

ANEXA nr.7

CANTITATILE DE DESEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE CATRE U.A.T. GALATI CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ANUL 2021

Alocarea trimestrială a deșeurilor de ambalaje din flux municipal incredintate in vederea reciclării

DE CĂTRE.................................................în trimestrul..................2021

Nr Crt.

Denumirea organizației care      implementează

răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP)

Cantitate alocata per tip material deșeu de ambalaj din flux municipal, conform pondere cantitati livrate la reciclare (tone)

Hartie -carton 15 01 01

Plasti c

15 01 02

PET

15 01 02

Oțel

15 01 04

Alumini u

15 01 04

Sticl

15 01 07

Lem n

15 01 03

1

2

PRIMAR,

Director D.S.C.U.P.,

Șef Serviciu,


Întocmit Nume, Prenume Data

1

Dispozițiile Ordinului 1595/2020 și clauzele aferente sunt obligatorii începând cu data de la care aplicatia informatica SIATD va deveni functionala

2

Confirmarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în SIATD va fi obligatorie la data cand acesta va deveni

3

operational.