Hotărârea nr. 77/2021

Aprobarea Raportului anual - 2020, cu privire la stadiul realizarii masurilor/actiunilor din Planul de calitate a aerului in municipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 24.02.2021

privind aprobarea Raportului anual - 2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 98/15.02.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29588/15.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29590/15.02.2021, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 22 lit. „f” din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „g”, alin. (7) lit. „i” din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual - 2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 77/24.02.2021

RAPORT ANUAL 2020

Planul de calitate a aerului în municipiul Galați, pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx) perioada 2018-2022

Conform Ordinului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Galați este încadrat în regimul de evaluare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). Conform art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, pentru zonele încadrate în regimul de evaluare I, se întocmește un Plan de calitate a aeruluL

încadrarea în regimul de gestionare l a municipiului Galați s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care Primăria municipiului Galați trebuie să le aplice, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru dioxid de azot (NO2) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Planul de calitate a aerului s-a întocmit pe baza unui studiu de calitate a aerului ce a fost elaborat în principal prin evaluarea informațiilor actuale, a rezultatelor de monitorizare a calității aerului și a studiului de dispersiei poluanților în atmosferă realizat la nivel național și a identificat măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor țintă/limită.

Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Planul de calitate a aerului s-a elaborat de către Comisie tehnică, constituită la nivelul administrației publice locale, din reprezentanții compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice, numită prin Dispoziția primarului nr.2963/26.11.2015. Din comisia tehnică fac parte și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale din domeniile silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică și Poliția Română, operatori economici relevanți și, dacă este cazul, de la orice alt organism cu responsabilități în domeniu, în funcție de complexitatea problemelor estimate.

în conformitate cu prevederile secțiunii a 5-a "Definitivarea, aprobarea și publicarea planului de calitate a aerului” prin H.C.L. nr. 605/31.10.2018 a fost aprobat Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din scenariile analizate va conduce la menținerea nivelului de N02 sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor.

Măsurile în vederea îmbunătățirii calității aerului din Plan au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrației dioxidului de azot să fie sub valorile-limită ale acestuia, structurate după cum urmează:

 • • Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public: Achiziție 20 autobuze EURO6/electrice, 50 autobuze hibride/euro6 și 3 troleibuze

 • • Modernizare parc auto Primărie și unități subordonate Consiliului Local Galați: Achiziția de către primărie a 3 autoturisme Dacia Duster

 • • Extinderea/modernizarea arterelor de circulație:

Reabilitare str. Basarabiei tronson str. Traian - str. M. Bravu pe o lungime de 0,760 km

v' Modernizare Strada Siderurgiștilor, Strada 1 Decembrie 1918. 2,59 Km de drum reabilitați, 6.731 mp suprafață pistă biciclete.

Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita bloc P și Potcoava de aur pe o lungime de 680 ml și realizarea unei suprafețe de 537 mp pistă de biciclete. 16.152 mp - trotuare modernizate

J Modernizare str. Cerealelor, str. Dr. Carnabel între str. V. Alecsandri și str. Basarabiei pe o lungime de 1,330 km.

 • • Folosirea eficientă a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri: Construire parcare multietajată zona Mazepa i, aferent bloc R5, str. Roșiori. 210 locuri de parcare

 • • Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor: Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnaziala nr. 22 din municipiul Galați, Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială "lulia Hașdeu" din municipiul Galați, Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul micro 13B și PR3A din cartierul micro 21 din municipiul Galați, Modernizare si reabilitare Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați, Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 33 Galați.

 • • întreținerea și extinderea spațiului verde: Actualizarea registrului spațiilor verzi al municipiului Galați cu identificarea zonelor propuse pentru reamenajare și extindere.

 • • Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile poluării cu NO2/NOx asupra sănătății umane: Organizarea de campanii de conștientizare a populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban.

 • • Implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Galați: Se va aloca un număr "verde" și/sau aplicație mobil la care se pot face sesizări referitoare la nerespectarea regulilor de bune practici.

Cu scopul de a urmări realizarea măsurilor din Planul de calitate a aerului în conformitate cu prevederile legislative, U.A.T. Galați are obligația întocmirii raportului anual, pentru anul calendaristic anterior. Având în vedere faptul că, pentru anul 2020, la nivelul aglomerării Galați, termenele de raportare coincid pentru raportarea anuală și cea pentru trimestrul IV 2020, prezentul Raport anual include și raportarea pentru trimestrul IV, anul 2020.

Planul de calitate a aerului propune măsuri de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie asimilabile scenariilor de evoluție a calității aerului în municipiul Galați pentru poluarea cu NOx.

Pentru identificare propunerilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Galați până în anul 2022.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

 • □ Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

° Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

o Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

° Plan de mobilitate urbană durabilă 2015 - Municipiul Galați;

o Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

° Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020;

° Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați, Mașter Plan.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (P.U.G. municipiul Galați, Strategia de dezvoltare a municipiului Galați) și investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru reducerea nivelului poluanților în special oxizi de azot sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Galați.

Din analiza documentelor strategice relevante s-a constatat că investițiile planificate sau propuse la nivel local sunt direcționate în special pentru:

o sectorul transport:

 • □ stimularea mobilității regionale pe rețeaua rutieră prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale în vederea eliminării/reducerii blocajelor de trafic și reducerii duratelor de transport;

D creșterea calității transportului în comun, prin îmbunătățirea și eficientizarea parcului auto.

° sector rezidential/ne-rezidential:

° îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și clădirile publice în vederea reducerii consumului de energie în infrastructurile publice, respectiv sectorul locuințelor;

n gestionarea spațiilor verzi.

Măsura M.1.1. Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public

în cadrul acestei măsuri, acțiunea Achiziție 20 autobuze EURO6/electrice, 50 autobuze hibride/euro6 și 3 troleibuze va fi implementată în perioada 2018-2020.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este: în anul 2018 s-au achiziționat 3 troleibuze și în anul 2019, 20 de minibuze și 40 de autobuze EURO 6, însă din totalul de 73 de mijloace de transport prevăzute în cadrul Măsurii 1.1. până la sfârșitul trimestrului al III lea al anului 2020 s-au achiziționat 43 de mijloace de transport cu caracteristicile și specificațiile tehnice identice cu cele menționate prin măsură. Acțiunea de implementare a măsurii a fost continuată în anul 2020 cu scopul de a aduce un plus valoare acțiunilor de modernizare a parcului auto utilizat pentru transportul public.

Măsura M.1.2. Modernizare parc auto Primărie și unități subordonate Consiliului Local Galați

în cadrul acestei măsuri, acțiunea - Achiziția de către Primărie a 3 autoturisme Dacia Duster a fost implementată integral în anul 2018.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este: REALIZAT

Măsura M.1.3. Extinderea/modernizarea arterelor de circulație

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este:

J Reabilitare str. Basarabiei tronson str. Traian - str. M. Bravu - procent de realizare 100%

J Modernizare Strada Siderurgiștilor, Strada 1 Decembrie 1918 - 50%

✓ Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita bloc P și Potcoava de aur -procent de realizare 100%

v" Modernizare str. Cerealelor, str. Dr. Carnabel între str. V. Alecsandri și str. Basarabiei pe o lungime de 1,330 km - procent de realizare 100%

Măsura M.1.4. Folosirea eficientă a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri

în cadrul acestei măsuri, proiectul "Construire parcare supraetajată zona Mazepa I aferent bloc R5” având Autorizație de construire din martie 2019 a necesitat lucrări suplimentare precum:

 • - "Deviere rețele gaze afectate de lucrarea Construire parcare supraetajată zona Mazepa I aferent bloc R5” - autorizație de construire din iulie 2018/proces verbal de recepție din martie 2019

 • - "Deviere rețele de apă și canalizare afectate de lucrarea Construire parcare supraetajată zona Mazepa l aferent bloc R5” - autorizație de construire din iulie 2018/proces verbal de recepție din martie 2019

 • - Lucrări suplimentare de consolidare teren la obiectivul "Construire parcare supraetajată zona Mazepa I aferent bloc R5” - autorizație de construire din decembrie 2018/proces verbal de recepție din august 2019

Aceste lucrări anterioare au condiționat continuarea proiectul "Construire parcare supraetajată zona Mazepa I aferent bloc R5”.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este: procent de realizare 100 %

Măsura M.2.1. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este:

 • • Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnaziala nr. 22 din municipiul Galați procent de realizare 100% - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice a fost finalizat în iunie 2019

 • • Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială "lulia Hașdeu” din municipiul Galați procent de realizare 100% - proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice a fost finalizat în octombrie 2019

 • • Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul micro 13B și PR3Â din cartierul Micro 21 din municipiul Galați - procent de realizare 89%-Cerere de finanțare a fost depusă pentru fonduri aferente POR - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale - prin H.C.L. nr. 499/2018 a fost aprobată realizarea proiectului

 • • Modernizare si reabilitare Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați - procent de realizare 40% - Proiect în implementare (contract de execuție în derulare) cu finanțare prin fonduri POR Axa Prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu - prin H.C.L. nr. 724/2018 a fost aprobată realizarea proiectului

 • • Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 33 Galați, - procent de realizare 58% - Proiect în implementare (contract de finanțare semnat) cu finanțare prin fonduri POR Axa Prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu - prin H.C.L. nr. 725/2018 a fost aprobată realizarea proiectului.

Măsura M.3.1. întreținerea și extinderea spațiului verde

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Actualizarea registrului spațiilor verzi al municipiului Galați cu identificarea zonelor propuse pentru reamenajare și extindere vor fi implementate permanent.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 si anul 2020 este: REALIZAT.

în august 2020 a fost încheiat cu S.C DIGITAS SRL Brașov contractul pentru "Servicii de aerofogrametrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea teritoriilor definite ca spații verzi și terenuri degradate ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Galați”. Ulterior finalizării acestui contract, se va realiza actualizarea registrului spațiilor verzi al municipiului Galați.

Măsura M.4.1. Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile poluării cu N02/N0x asupra sănătății umane

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Organizarea de campanii de conștientizare a populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban vor fi implementate în perioada 2018-2022.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 și anul 2020 este: REALIZAT

Cu scopul Informarea cetățenilor privind asigurarea unui transport nepoluant, confortabil și eficient, în cadrul proiectului "Furnizarea sistemelor de colectare automată a tarifelor de călătorie, de informare a pasagerilor și de management al flotei de vehicule pentru municipiul Galați” și informarea elevilor din instituțiile de învățământ din municipiul Galați privind colectarea separată a deșeurilor și s-au desfășurat 2 campanie de conștientizare în anul 2020, fiind distribuite aproximativ 33.500 de pliante, inclusiv publicare anunțuri în presa locală și pe site-ul www. primariagalati. ro.

Măsura M.4.2. Implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Galați

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Se va aloca un număr "verde" și/sau aplicație mobil la care se pot face sesizări referitoare la nerespectarea regulilor de bune practice ce vor fi implementate în perioada 2018-2022.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2020 si anul 2020 este: REALIZAT

în baza contractului de servicii nr.79900/2.10.2018 încheiat între municipiul Galați și Eventya CO S.R.L. Sibiu locuitorii municipiului Galați care dețin un smartphone compatibil cu sistemele iOS și Android au posibilitatea de a raporta Primăriei incidentele pe care le descoperă în spațiul public al orașului.

Aplicația este utilizată în permanență de către toți cetățenii direct interesați de starea economică, socială și de mediu a municipiului Galați, fiind un instrument important pentru atingerea obiectivelor autorității administrației publice locale.

în anul 2020 au fost ridicate în aplicația Galați City un număr de aproximativ 3500 sesizări ce au implicații indirecte asupra calității aerului, însă platforma este utilizată de către toți locuitorii municipiului Galați.

Președinte de ședință,