Hotărârea nr. 76/2021

Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 76 din 24.02.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 97/12.02.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29184/12.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29185/12.02.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Ordinul MLPDA nr. 1269/09.03.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, cu titlul POR/2O2o/3/3.i/b/2/NE,SE,SM Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”, cod SMIS 137462, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”, în cuantum de 1.264.325,11 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 1.250.785,94 lei și valoarea totală neeligibilă de 13.539,17 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.015,72 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,