Hotărârea nr. 73/2021

Modificarea H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc I2, str. Siderurgistilor nr. 20, aferent asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 73 din 24.02.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 126/18.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32848/18.02.2021, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32858/18.02.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul Galați”, se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa la HCL nr. 73/24.02.2021

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn, metalică și din PVC tricamerală cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC pentacamerală prevăzută cu 2 foi de geam și geam termoizolant tratat low-e cu argon; închiderea balcoanelor cu tâmplărie metalică, PVC și geam simplu cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC pentacamerală și geam termoizolant, montarea de clapete autoreglabile;

 • - Termoizolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime protejat cu o tencuială subțire armată cu plasă din fibră de sticlă inclusiv parapeții balcoanelor;

 • - Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din polistiren expandat ignifugat de 25 cm grosime cu desfacerea straturilor până la betonul de pantă și refacerea tuturor straturilor terasei cu materiale performante. Termoizolarea planșeului dintre subsolul neîncălzit și spațiile locuibile de la parter se va face cu un strat de vată minerală de 12 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului și perimetral pe pereții subsolului pe o înălțime de 50 cm sub planșeu;

 • - Se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat economice echipate cu surse led și senzori de mișcare;

 • - Se vor realiza și instalații electrice pentru iluminatul artificial în cadrul subsolului, acestea vor fi executate etanș;

 • - Lucrările de refacere a instalației de canalizare ape pluviale de pe terasă se vor realiza odată cu terasa;

 • - Lucrările de reparații la elementele de construcție care prezintă eventual pericol de desprindere și afectează funcționalitatea, inclusiv refacerea zonelor de intervenție;

 • - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului;

 • - Refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării);

 • - Realizare/refacere rampe de acces persoane cu handicap locomotor;

 • - Înlocuirea/reabilitarea instalației de hidranți interiori;

 • - Pentru reducerea consumului de combustibil fosil și implicit a emisiilor de gaze cu efect de sera s-a propus prevederea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice cu panouri solare fotovoltaice (20 buc) care să asigure compensarea unei părți din energia electrică necesară funcționării iluminatului din spațiile comune și a ascensoarelor, puterea electrică nominală a panourilor este de 250W, puterea instalată a panourilor fiind de 5Kw;

 • - Înlocuirea celor două ascensoare existente cu ascensoare noi ce vor fi adaptate și pentru utilizarea acestora și de către persoane cu dizabilități. În dotarea acestora se vor prevedea senzori sonori pentru sosire, pentru închidere și deschidere a ușilor, pentru anunțarea etajului de oprire, și panouri tactile în limbaj Braille.

 • - Pe lângă instalațiile descrise mai sus proiectul oferă și soluții tehnice și pentru alimentarea cu energie a noilor lifturi.

 • - Rezultate așteptate:

  Indicator de realizare

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării proiectului

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

  359,861

  203,382

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  0

  205

  Consumul anual de energie primară (Kwh/an)

  2529463,986

  1441542,69

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp/an)

  162,93

  70,67

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  216,19

  121,283

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 4.392.408,30 lei

din care C+M:


3.371.302,68 lei


Durata de realizare a investiției: 14 luni

Sursa de finanțare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: IPCT INSTALAT» SRL Beneficiar: Municipiul Galați


Contract 32706/10/2019

„ CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II, Blocul H3, str. Constructorilor nr.14

DEVIZ GENERAL "CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II, BLOC 12 , STRADA SIDERURGISTILOR NR.20, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"

SCENARIUL 2

FAZA DAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

uocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

11,200.00

2,128.00

13,328.00

3.5

Proiectare

111,757.51

21,233.93

132,991.44

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - *)

12,800.00

2,432.00

15,232.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzefor/acordurilor/autorizațiilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

900.57

171.11

1,071.68

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

90,056.94

17,110.82

107,167.76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

35,018.98

6,653.61

41,672.59

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.7.2. Auditul financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistență tehnică

78,018.98

14,823.61

92,842.59

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

48,000.00

9,120.00

57,120.00

Total capitol 3                                                                     |

243,995.47

46,359.141

________290,354.62

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,770,687.00

526,430.53

3,297,117.53

4.1.1 Lucrări de creștere a performantei energetice

2,414,751.00

458,802.69

2,873,553.69

4.1.2 Lucrări conexe

355,936.00

67,627.84

423,563.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

272,630.36

51,799.77

324,430.13

4.3,1 Echipamente pentru creșterea performantei energetice

262,630.36

49,899.77

312,530.13

4.3.2 Echipamente lucrări conexe

10,000.00

1,900.00

11,900.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4                       ---------------

3,043,317.36

578,230.30

3,621,547.66

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

69,267.18

13,160.77

82,427.95

5.1.1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

62,340.46

11,844.69

74,185.15

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,926.72

1,316.08

8,242.80

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,163.30

0.00

31,163.30

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare(cap./sub.cap.(

1.2+1.3+2.+3+4+5.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4+5.3) X 0.5%

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - Legea 10/1995 ( 0,5% din valoarea de C+M)

14,165.14

0.00

14,165.14

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de C+M)

2,833.03

0.00

2,833.03

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)

14,165.14

0.00

14,165.14

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzutei cap./sub.cap.l.2+1.3+2+4) x 10 %

304,331.74

57,823.03

362,154.77

5.4      [Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,000.00

760.00

4,760.00

Total capitol 5

408,762.22

71,743.80

480,506.02

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

3,696,075.05

696,333.24

4,392,408.30

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)

2,833,027.46

538,275.22

3,371,302.68

1} în prețuri din februarie 2020,1 euro =4,777 iei.

Data:             Beneficiar/Investitor

Proiectant

SC IPCT INSTALAT!! SRL             “V


17.02.2021

/Director General y r ing. Octavian Anghelutal\

COORDONATOR DE PROIECT ing. Raluca Caza ne seu       ry