Hotărârea nr. 70/2021

Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte SD5A1 din municipiul Galati aferent asociatiei de proprietari nr. 320"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 24.02.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 83/11.02.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28813/12.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28821/12.02.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 1083/14.02.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului “Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320”, cod SMIS 137843, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320”, în cuantum de 1.006.291,23 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 1.005.458,23 lei cu TVA și valoarea totală neeligibilă de 833,00 lei cu TVA.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 402.183,29 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320”.

Art. 4 - (1) Contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 226.753,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E - cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(2) Contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 0,00 lei inclusiv TVA, reprezentând, după caz:

  • - 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice,

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

Art. 5 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 6 - (1) Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, respectiv recuperării ulterioare a contribuțiilor asociației de proprietari din valoarea proiectului - cheltuieli eligibile și neeligibile.

(2) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ce revin asociației de proprietari este stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 75 din 15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galați cu titlul de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

Art. 7 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,