Hotărârea nr. 7/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren si refacere retea canalizare imobil str. Traian nr. 246"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil str. Traian nr. 246”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/11.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3422/11.01.2021, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3475/11.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil str. Traian nr. 246”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 7/28.01.2021

Imobilul din Strada Traian nr. 246 este proprietatea publică a Municipiului Galați. Imobilul dispune în prezent de o rețea de canalizare menajeră iar pentru evacuarea apelor pluviale există rigole parțial colmatate și nefuncționale, fără evacuarea apelor meteorice într-o rețea din afara amplasamentului. Apele menajere sunt preluate în două cămine existente pe o rețea de canalizare interioară, care deversează într-un colector poziționat pe proprietăți private, cu deversare în colectorul de canalizare din Strada Miron Costin. Amplasamentul este parțial afectat de procese distructive: ogașe, colmatări, aureole erozionale.

Pentru rezolvarea problemelor privind evacuarea apelor uzate menajere și a celor pluviale, Municipiul Galați dorește realizarea rețelei de canalizare pe teren proprietatea publică a municipiului.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - Colectoare gravitaționale din tuburi din PVC (policlorură de vinil);

  • - Cămine realizate din beton;

  • - Rigole prefabricate din beton;

  • - Cămine de capăt prefabricare din beton;

  • - Scarificarea și nivelarea terenului, inclusiv platforme și alei;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 796.674,88 lei

Din care C+M:           526.204,90 lei

Capacități:

Rețea canalizare ape uzate menajere: 113 ml

Cămine de vizitare: 8 buc.

Stație pompare ape menajere: 1 buc.

Rețea rigole: 156 ml

Cămine ape pluviale: 3

Stație pompare ape pluviale: 1 buc.

Durata de realizare a investiției: 9 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

"SISTEMATIZARE TEREN Șl REFACERE REȚEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 * Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

Rețele utilitati

0.00

0.00

0.00

2.2

Drumuri acces

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii

8,200.00

1,558.00

9,758.00

3.1.1

Studii de teren

8,200.00

1,558.00

9,758.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2,303.82

437.73

2,741.54

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

36,725.60

6,977.86

43,703.47

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4,081.00

775.39

4,856.39

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

12,414.46

2,358.75

14,773.20

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,296.12

1,386.26

8,682.38

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

12,934.03

2,457.47

15,391.49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,618.00

307.42

1,925.42

3.7

Consultanta

11,673.79

2,218.02

13,891.81

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectul de investitii

10,170.35

1,932.37

12,102.71

3.7.2

Auditul financiar

1,503.44

285.65

1,789.10

3.8

Asistenta tehnica

22,507.42

4,276.41

26,783.83

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,347.22

1,965.97

12,313.19

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,820.31

1,105.86

6,926.17

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4,526.91

860.11

5,387.02

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,160.20

2,310.44

14,470.63

TOTAL CAPITOL 3

83,028.63

15,775.44

98,804.07

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

"SISTEMATIZARE TEREN Șl REFACERE REȚEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”

CAPITOLUL 4 * Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

411,307.99

78,148.52

489,456.51

4.1.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

116,782.20

22,188.62

138,970.82

4.1.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

294,525.80

55,959.90

350,485.70

4.1.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

230,791.76

43,850.43

274,642.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14,001.00

2,660.19

16,661.19

4.2.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

14,001.00

2,660.19

16,661.19

4.2.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

6,320.10

1,200.82

7,520.92

4.2.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

93,340.00

17,734.60

111,074.60

4.3.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

93,340.00

17,734.60

111,074.60

4.3.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

42,134.00

8,005.46

50,139.46

4.3.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.4.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

0.00

0.00

0.00

4.4.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

0.00

0.00

0.00

4.4.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

0.00

0.00

0.00

4.5.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

0.00

0.00

0.00

4.5.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Ob.1. REȚEA CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Ob.2. REȚEA CANALIZARE APA PLUVIALA

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Ob.3. SISTEMATIZARE TEREN

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

518,648.99

98,543.31

617,192.30

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22,690.00

4,311.10

27,001.10

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

16,880.00

3,207.20

20,087.20

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,810.00

1,103.90

6,913.90

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,213.92

0.00

8,213.92

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,210.94

0.00

2,210.94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

442.19

0.00

442.19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,060.79

0.00

2,060.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3,500.00

0.00

3,500.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

28,894.10

5,489.88

34,383.98

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

1,500.00

0.00

1,500.00

TOTAL CAPITOL 5

61,298.02

9,800.98

71,099.00

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

850.00

161.50

1,011.50

6.2

Probe tehnologice și teste

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL CAPITOL 6

8,050.00

1,529.50

9,579.50

TOTAL GENERAL

671,025.65

125,649.23

796,674.88

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

442,188.99

84,015.91

526,204.90

Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI


întocmit, S.C. ISPRO-AL S.R.L. ing. Bulai Cătălin