Hotărârea nr. 67/2021

Preluarea in domeniul public al Municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a mijlocului fix "Retea alimentare cu apa strada 13 Decembrie", precum si predarea acestuia in concesiune catre Societatea Apa Canal S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 67

din 24.02.2021

privind preluarea în domeniul public al Municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a mijlocului fix ”Rețea alimentare cu apă strada 13 Decembrie”, precum și predarea acestuia în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 90/12.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28442/12.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28452/12.02.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8 , alin. (3), lit. ”a” și lit. ”b”, art. 3, lit. ”i”, lit. ”l”, art. 28, pct. 7 din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, lit. ”b”, din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 330/2011 privind modificarea și completarea Procedurii de eliberare a acordurilor pentru executarea lucrărilor de construire pentru rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrări de instalații de infrastructură, aprobată prin H.C.L. nr. 258/2010;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin (6), lit. ”a”, alin. (7), lit. ”n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a mijlocului fix ”Rețea alimentare cu apă amplasată pe strada 13 Decembrie - tronson strada 9 Mai - alee acces identificată prin nr. cadastral 130700 - Aleea Nina Cassian”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă predarea în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați, a mijlocului fix prevăzut la art. 1.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,