Hotărârea nr. 66/2021

Cererea adresata Consiliului Judetean Galati pentru transmiterea imobilului "Piata Muzeului" din domeniul public al judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 24.02.2021

privind cererea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea imobilului “Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 85/11.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28422/12.02.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28426/12.02.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 13625/10.01.2021, a Consiliului Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 11514/21.01.2021;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 294, alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă cererea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea imobilului “Piața Muzeului” din domeniul public al Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați, precum și declararea acestuia ca fiind bun de interes public local.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Județul Galați și Municipiul Galați, în termenul prevăzut în hotărârea Consiliului Județean.

(2) În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Galați și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 533/21.11.2019 privind solicitarea transmiterii imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă”, din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 66/24.02.2021

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA - 1:1000

ANEXA NR. 1.36

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

113118

4342

Mun.Galati, Strada Mr.I Fotea, Nr.2

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

GalațiLot 1


PIATA MUZEULUI (ansamblu arhitectonic - autor arh. Radu Driscu) Fantana cu coloane

Pergola evantai

Gradina in trepte

Teren intravilan - 3.459 m.p.

Valoare de inventar - 505.551,80 lei

Nota: Accesul la lotul 2 se face prin lotul 1


Președinte de ședință,

)                                               >                     5      '