Hotărârea nr. 65/2021

Trecerea unui bun imobil, teren, din domeniul public al Municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 24.02.2021

privind trecerea unui bun imobil, teren, din domeniul public al Municipiului

Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 82/11.02.2021;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27801/11.02.2021 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 27803/11.02.2021 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere Avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 297/19.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 294 alin. (3), alin. (5) și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea imobilului, teren, în suprafață de 366 mp, situat în Municipiul Galați, tarla 183, parcela 1296, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați.

  • (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul prevăzut la alin. (1) este înscris în cartea funciară cu nr. 131691 și are valoarea de inventar de 29.620 lei.

Art. 2 - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea județului Galați și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean Galați.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 65/24.02.2021

33909.25


139080 93


439068.65


U3LW


Suprafața =


an


LZBHi;

LEGENDĂ:

I      I - Imobil ce va trece din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului

Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați - Steren = 366 m.p.

  • - Cartea funciara nr. 131691

  • - Valoare de inventar: 29.620 lei

Sistem de Coordonate M Neagra STEREO '*70

CONSILIUL LOCAL


SPECIFICAȚIE


SERVICIUL PUBLIC GEOTL.™—™.-™ ^™ „ x CERTIFICAT

--------------tW ot autoriza^


NUME


VERIFICAT


ing Paratpan FI


S 5 2®

SERVICIUL PU81 IC ml

GE01QP0CAD-EXI

WWITT—


ÎNTOCMIT


Ing Ranga konuf


Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI


Titlu proiect: Imobil situai In Mun. Galați, T 183, P 1296


Titlu planșa : PLAN TOPOGRAFIC


Președinte de ședință,