Hotărârea nr. 64/2021

Schimbarea denumirii Parcului "CFR" in Parcul "Carol I"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 64 din 24.02.2021

privind schimbarea denumirii Parcului „CFR” în Parcul „Carol I”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 537/09.11.2020;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 210302/09.11.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 210315/09.11.2020 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență social, sport și agrement;

Având în vedere Avizul nr. 857/05.02.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 25371/09.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii Parcului „CFR” în Parcul „Carol I”, a imobilului cu adresa poștală Str. Domnească nr. 238, în suprafață de 23.746 mp, înscris în cartea funciară nr. 108606, cu număr cadastral 108606, proprietate publică a Municipiului Galați.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,