Hotărârea nr. 62/2021

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 24.02.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 78/08.02.2021

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23941/05.02.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 23955/05.02.2021 al Direcției Relații publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați nr. 353/13.01.2021, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7055/14.01.2021;

Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați nr. 26157/08.12.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 15 lit. a), lit. b), lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 62 / 24.02.2021

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ”BUNA VESTIRE” GALAȚI Str.Dr. N. Alexandrescu nr. 99

Anexa 2 la HCL 62/24.02.2021

UNITATEA SANIT. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI

CATEGORIA UNIT.

ADRESA

TELEFON / FAX


V. = 105 PATURI SI 10 PATURI SPITALIZARE ZI

Str:Dr.N.ALEXANDRESCU nr. 99

0236.41.31.31/ 0236.41.23.01

STAT DE FUNCTII

Nr. crt.

Funcția si gradul profesional

Grad/

gradație

Specialitatea

Nivel

Studii

Cuant um Post

Salariu de baza

Numele și Prenumele

0

1

2

4

5

6

7

8

PERSONAL CONDUCERE

1

MANAGER

II

Prof. Univ.medic prim

S

1

17569

2

DIRECTOR MEDICAL

II

Med primar med. gen.

S

1

16732

3

DIR.FIN-CONTABIL

II

Economist

S

1

7725

TOTAL

3

42026

SECTIA CLINICA OBSTETRICA - GINECOLOGIE = 60 paturi + 10 paturi spitalizare de zi MEDICI

4

Med.prim.sef sectie

5

Obst.ginec

S

1

16343

5

Medic primar

5

Obst.ginec

S

1

15565

6

Medic primar

5

Obst.ginec

S

1

15565

7

Medic primar

5

Obst.ginec

S

1

15565

8

Medic primar

4

Obst.ginec

S

1

15185

9

Medic primar

4

Obst.ginec

S

1

15185

10

Medic primar

4

Obst.ginec

S

1

15185

11

Medic specialist

2

Obst.ginec

S

1

11175

12

Medic specialist integrare clinic;

2

Obst.ginec

S

0.5

5588

12

Medic specialist

2

Obst.ginec

S

0.5

5588

TOTAL

9

130944

CADRE MEDII SANITARE SECTIA CLINICA OBSTETRICA - GINECOLOGIE

13

Asis.med.principal

Sef Sectie O-G

5

Med. gen Obst.ginec

PL/S

1

6222

14

Asist.med.principal

5

Med. gen

PL

1

4869

15

Asist.med.principal

5

Obst.ginec

PL

1

4869

16

Asist.med.principal

5

Obst.ginec

PL

1

4869

17

Moasa

4

Obst.ginec

S

1

5069

18

Moasa

3

Obst.ginec

PL/S

1

5150

19

Asist.med. principal

4

Med. gen

PL

1

4750

20

Asist.med.principal

5

Obst.ginec

PL

1

4869

21

Moasa grad principal

4

Obst.ginec

S

1

5278

22

Asist.med.principal

4

Med.gen.

PL

1

4750

23

Asist. med. principal

5

Med.gen.

PL

1

4869

24

Asist. med. principal

3

Med.gen

PL

1

4634

25

Moasa gr. Principal

4

Obst.ginec

S

1

5278

26

Asist. med. principal

3

Med.gen

PL

1

4634

27

Asist.medical principal

3

Med. gen

PL

1

4634

28

Asist.medical principal

4

Med. gen

S

1

5278

29

Moasa

4

Obst.ginec

S

1

5069

30

Moasa

0

Obst.ginec

S

1

4173

31

Moasa

0

Obst.ginec

S

1

4173

TOTAL

19

93437

CADRE AUXILIARE

32

Infirmiera

5

G

1

3284

33

Infirmiera

5

G

1

3284

34

Infirmiera

5

G

1

3284

35

Infirmiera

3

G

1

3126

36

Infirmiera

4

G

1

3204

37

Infirmiera

4

G

1

3204

38

Infirmiera

4

G

1

3204

39

Infirmiera

3

G

1

3126

40

Infirmiera

2

G

1

2978

41

Infirmiera

4

G

1

3204

42

Ingrijitoare

5

G

1

2894

43

Ingrijitoare

2

G

1

2663

44

Ingrijitoare

3

G

1

2755

45

Ingrijitoare

4

G

1

2825

46

Ingrijitoare

5

G

1

2894

47

Ingrijitoare

5

G

1

2894

48

Ingrijitoare

0

G

1

2425

TOTAL

17

51248

BLOC OPERATOR

49

Asist.medical principal

5

Med.gen

PL

1

4869

50

Asist.medical

3

Med.gen

PL

1

4575

TOTAL

2

9444

STERILIZARE

51

Asist.med. principal

5

Med.gen.

PL

1

4869

52

Asist.med. principal

5

Med.gen.

PL

1

4869

53

Asist.med.principal

4

Med.gen

PL

1

4750

54

Asist.med.principal

3

Med.gen

PL

1

4634

55

Asist.med. principal

4

Med.gen.

PL

1

4750

56

Asist.med. principal

3

Med.gen.

PL

1

4634

57

Asist.med. principal

4

Med.gen.

PL

1

4750

TOTAL

7

33256

SECTIA NEONATOLOGIE = 35 PATURI

DIN CARE :     - 5 PATURI COMP. TERAPIE INTENSIVA

- 10 PATURI COMP. PREMATURI

MEDICI

58

Medic primar SEF SECTIE

5

Neonatologie

S

1

16343

59

Medic primar

5

Neonatologie

S

1

15565

60

Medic specialist neonatologie

3

Neonatologie

S

1

11733

61

Medic specialist neonatologie

2

Neonatologie

S

1

11175

62

Medic rezident anul III

1

Neonatologie

S

1

6100

TOTAL

5

60916

CADRE MEDII SANITARE

63

Asist.med.principal

Sef sectie

5

Pediatrie

PL

1

6222

64

Asist.med.principal

5

Pediatrie

PL/S

1

4869

65

Asist.med.principal

5

Pediatrie

PL

1

4869

66

Asist.med.principal

5

Pediatrie.

PL

1

4869

67

Asist.med.principal

5

Med gen

PL

1

4869

68

Asist.med.principal

4

Pediatrie

PL

1

4750

69

Asist.med.principal

4

Med Gen.

PL

1

4750

70

Asist.med.principal

3

Med.Gen.

PL

1

4634

71

Asist.med.principal

3

Med.Gen.

PL

1

4634

72

Asist. med. principal

4

Med.Gen.

PL

1

4750

73

Asistent medical

1

Med.Gen.

PL

1

4150

74

Asistent medical principla

4

Med.Gen.

PL

1

4750

75

Moasa

5

Obst.Ginec

S

1

5410

TOTAL

13

63526

CADRE AUXILIARE

76

Infirmiera

5

G

1

3284

77

Infirmiera

5

G

1

3284

78

Infirmiera

5

G

1

3284

79

Infirmiera

5

G

1

3284

80

Infirmiera

2

G

1

2978

81

Infirmiera

4

G

1

3204

82

Ingrijitoare

5

G

1

2894

83

Ingrijitoare

5

G

1

2894

TOTAL

8

25106

ASISTENTA SOCIALA

84

Asistent medico-social principal

5

Asist. Social

PL

1

4869

TOTAL

1

4869

COMPARTIMENT A. T. I =10 PATURI

MEDICI

85

Medic primar coordonator

5

ATI

S

1

17438

86

Medic specialist

5

ATI

S

1

13153

TOTAL

2

30591

CADRE MEDII SANITARE

87

Asist.med.principal coordonator

5

Obst.ginec

PL/S

1

6639

88

Asist.med.principal

5

Med.generala

PL/S

1

5181

89

Asist.med.principal

5

Obst.ginec

PL

1

5181

90

Asist.med.principal

5

Med.generala

PL

1

5181

91

Asist.med.principal

5

Med.generala

PL

1

5181

92

Asist.med.principal

5

Med.generala

PL

1

5181

93

Asist.med. principal

4

Med.generala

PL

1

5055

94

Asist.med. principal

4

Med.generala

PL

1

5055

95

Asistent med. principal

5

Med.generala

PL

1

5181

TOTAL

9

47835

CADRE AUXILIARE

96

Infirmiera

5

G

1

3402

97

Infirmiera

4

G

1

3240

98

Infirmiera

1

G

1

2668

TOTAL

3

9310

FARMACIE

|99     |Farmacist                        |3          |Farmacie

CADRE MEDII SANITARE

|S |1        |7070

100

Asist.principal cu gestiune

5

Farmacie

PL

1

5112

101

Asist.medical

5

Farmacie

PL

1

5806

TOTAL

3

17988

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

PERSONAL SUPERIOR

102

Sef laborator

II

Chimie/Laborator

S

1

7943

103

Medic specialist

1

Laborator

S

1

10643

104

Chimist principal

4

Chimie

S

1

7389

CADRE MEDII SANITARE

105

Asist. med. principal

5

Laborator

PL

1

4869

106

Asist. med.principal

5

Laborator

PL

1

4869

107

Asist. med. principal

4

Laborator

PL

1

4750

108

Asistent medical

2

Laborator

PL

1

4257

AUXILIAR

109

Ingrijitoare

5

G

1

2894

TOTAL

8

47614

LABORATOR RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA

MEDICI___________________________________

|110 | Medic primar                    |4          | Radiologie            |S |1 115185

CADRU MEDIU SANITAR

111

Asist.med. principal

5

Radiologie

PL

1

4869

TOTAL

2

20054

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

MEDICI

112

Medic primar

5        |Med. Gen

S |1       |15565        |

CADRE MEDII SANITARE

113

Asistent med. principal

5

Med.Gen

PL

1

4869

114

îngrijitoare

2

G

1

2663

TOTAL

3

23097

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CABINET OBSTETRICA - GINECOLOGIE MEDICI + CADRE MEDII SANITARE

Medici - integrare

Obst - Ginec

S

115

Asist.med.principal

5

Med.generala

S

1

5410

TOTAL

1

5410

CABINET CARDIOLOGIE

MEDICI + CADRE MEDII SANITARE

116

Medic specialist

1

Cardiologie

S

1

10643

117

Asistent medical

0

Med.generala

S/PL

1

3860

TOTAL

2

14503

CABINET BOLI INFECTIOASE

MEDICI + CADRE MEDII SANITARE

118

Asistent medical

0

Med.generala

S/PL

1

3860

TOTAL

1

3860

CABINET NEONATOLOGIE / PEDIATRIE MEDICI + CADRE MEDII SANITARE

119

Medic specialist

1

Pediatrie

S

1

10643

120

Asistent medical

0

Med.generala

S/PL

1

3860

TOTAL

2

14503

CABINET PSIHOLOGIE

MEDICI + CADRE MEDII SANITARE

121

Psiholog specialist

5

Psihoterapie

S

1

6667

TOTAL

1

6667

COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE

ASISTENTEI MEDICALE

122

Medic rezident anul III

4

Epidemiologie

S

1

8139

123

Medic specialist

2

Infectioase

S

1

11175

124

Asistent med. principal

4

Igiena

PL

1

4750

125

Agent DDD

5

Agent DDD

G

1

3284

TOTAL

4

27348

COMPARTIMENT DIETETICA MEDICALA

126

Asistent medical

0

Dietetica

PL/S

1

3860

TOTAL

1

3860

BIROU STATISTICA, INFORMATICA SI REGISTRATURA MEDICALA

127

Analist

2

Analist

S

1

4051

128

Registrator

0

Registrator

M

1

2866

129

Registrator

2

Registrator

M

1

3162

TOTAL

3

10079

COMP SECURITATEA MUNCII, PSI

PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

130

Referent III SSM

5

Economice

S

1

4083

TOTAL

1

4083

STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE BIROU DE MANAGEMENT AL CALITATII

131

Medic specialist

5

Sanatate Publica

S

1

12327

132

Referent I

5

Juridice

S

1

4038

133

Referent II

2

Economice

S

1

4038

TOTAL

3

20403

SERVICIU RESURSE UMANE

134

Sef Serviciu R.U

II

Economice

S

1

5528

135

Referent I R.U

5

Economice

S

1

5040

136

Referent I R.U.

3

Juridice

S

1

4797

137

Referent III

5

Administrative

S

1

4083

ARHIVA

Arhivar

5

Arhivar

M

1

3662

|138

TOTAL

5

23110

RELATII PUBLICE

139

Referent III

5

Referent

S

1

4083

TOTAL

1

4083

BIROU JURIDIC

140

Cons.Jur.IA

4

Juridice

S

1

4917

TOTAL

1

4917

BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE

141

Sef Birou

II

Economice

S

1

4572

142

Economist I A

5

Economice

S

1

5040

143

Referent II cont.

4

Economice

S

1

4346

TOTAL

3

13958

SERV. ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE, APROVIZIONARE SI INVESTIȚII

144

Sef Serviciu Achizitii

II

Economice

S

1

6081

145

Inginer II

5

Tehnice

S

1

4020

146

Magazie

5

Magazioner

M

1

3662

147

Economist I

4

Economice

S

1

3933

148

Sofer II

5

Conducator auto II

G

1

3719

TOTAL

5

21415

SERV. TEHNIC ADMINISTRATIV

149

Sef Serviciu

II

Inginer

S

1

5528

150

Spălătoreasă

4

Spalatorie

G

1

2825

151

Spălătoreasă

5

Spalatorie

G

1

2894

152

Spălătoreasă

5

Spalatorie

G

1

2894

153

Spalatoreasa

4

Spalatorie

G

1

2825

154

Spalatoreasa

5

Spalatorie

G

1

2894

155

Spălătoreasă

1

Spalatorie

G

1

2425

156

Muncitor IV

5

Bucatareasa

G

1

3257

157

Muncitor IV

5

Bucatareasa

G

1

3257

158

Muncitor III

5

Bucatareasa

G

1

3322

159

Muncitor IV

2

Bucatareasa

G

1

3001

160

Muncitor necalificat

5

Bucatarie

G

1

2530

161

Muncitor I Sef Echipa

5

Instalator

G

1

3835

162

Muncitor I

5

Sudor

G

1

3572

163

Muncitor I

5

Lacatus mec

G

1

3572

164

Muncitor II

5

Electromecanic

G

1

3462

165

Muncitor IV

5

Lacatus mec.

G

1

3322

166

Muncitor I

5

Zugrav

G

1

3572

167

Muncitor I

5

Fochist

G

1

3572

168

Muncitor I

5

Fochist

G

1

3572

169

Muncitor I

5

Fochist

G

1

3572

170

Muncitor III

5

Fochist

G

1

3322

171

Muncitor III

5

Telefonist

G

1

3322

172

Muncitor IV

4

Croitoreasa

G

1

3177

| TOTAL


|24 |79524

MEDICI REZIDENTI PE LOC MEDICINA DE FAMILIE

173

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

174

Medic rezident anul III

4

Medicina de familie

S

1

8139

175

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

176

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

177

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

178

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

179

Medic rezident anul III

2

Medicina de familie

S

1

7563

180

Medic rezident anul III

2

Medicina de familie

S

1

7563

181

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

182

Medic rezident anul III

0

Medicina de familie

S

1

6700

183

Medic rezident anul II

4

Medicina de familie

S

1

7410

184

Medic rezident anul III

2

Medicina de familie

S

1

7563

185

Medic rezident anul II

4

Medicina de familie

S

1

7410

186

Medic rezident anul II

5

Medicina de familie

S

1

7596

187

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

188

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

189

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

190

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

191

Medic rezident anul II

4

Medicina de familie

S

1

7410

192

Medic rezident anul II

2

Medicina de familie

S

1

6884

193

Medic rezident anul II

1

Medicina de familie

S

1

6558

194

Medic rezident anul IV

0

Medicina de familie

S

1

7300

195

Medic rezident anul II

0

Medicina de familie

S

1

6100

196

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

197

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

198

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

199

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

200

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

201

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

202

Medic rezident anul I

4

Medicina de familie

S

1

6924

203

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

204

Medic rezident anul I

2

Medicina de familie

S

1

6434

205

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

206

Medic rezident anul I

4

Medicina de familie

S

1

6924

207

Medic rezident anul I

2

Medicina de familie

S

1

6434

208

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

209

Medic rezident anul I

4

Medicina de familie

S

1

6924

210

Medic rezident anul I

4

Medicina de familie

S

1

6924

211

Medic rezident anul I

3

Medicina de familie

S

1

6756

212

Medic rezident anul I

0

Medicina de familie

S

1

5700

213

Medic rezident anul I

1

Medicina de familie

S

1

6128

TOTAL

41

268644

A.T.I

214

Medic rezident anul I

0

A.T.I

S

1

5700

TOTAL

1

5700

FARMACISTI REZIDENTI PE LOC FARMACIE GENERALA

215

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

216

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

217

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

218

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

219

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

220

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

221

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

222

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

223

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

224

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

225

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

226

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

227

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

228

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

229

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

230

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

231

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

232

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

233

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

234

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

235

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

236

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

237

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

238

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

239

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

240

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

241

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

242

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

243

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

244

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

245

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

246

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

247

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

248

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

249

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

250

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

251

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

252

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

253

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

254

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

255

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

256

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

257

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

258

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

259

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

260

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

261

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

262

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

263

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

264

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

265

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

266

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

267

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

268

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

269

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

270

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

271

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

272

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

273

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

274

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

275

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

276

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

277

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

278

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

279

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

280

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

281

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

282

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

283

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

284

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

285

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

286

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

287

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

288

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

289

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

290

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

291

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

292

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

293

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

294

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

295

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

296

Farmacist rezident anul I

1

Farmacie generala

S

1

5734

297

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

298

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

299

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

300

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

301

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

302

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

303

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

304

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

305

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

306

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

307

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

308

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

309

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

310

Farmacist rezident anul I

0

Farmacie generala

S

1

5334

311

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

312

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

313

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

314

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

315

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

316

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

317

Farmacist rezident anul I

3

Farmacie generala

S

1

6322

318

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

319

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

320

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

321

Farmacist rezident anul I

5

Farmacie generala

S

1

6642

322

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

323

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

324

Farmacist rezident anul I

2

Farmacie generala

S

1

6021

325

Farmacist rezident anul I

4

Farmacie generala

S

1

6480

TOTAL

111

655593

TOTAL FOND SALARII

1898921

TOTAL POSTURI APROBATE =325

DIN CARE:

REZIDENTI PE POST = 2

REZIDENTI PE LOC = 153

TOTAL POSTURI OCUPATE= 294

TOTAL POSTURI VACANTE= 31

MANAGER                         SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA A MUNICIPIULUI GALATI

PROF. UNIV. DR COSTINELA GEORGESCU


DIRECTOR, DR MARIUS MOROIANU


DIRECTOR FIN CONT

INTOCMIT SEF RUNOS

Ec. CHELARIU IONELA


Ec BULBOACA DOINA ALINA

CENTRALIZATOR STAT FUNCTII

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE"

DENUMIRE

APROBATE

OCUPATE

VACANTE

COMITET DIRECTOR

3

3

0

SECTIA CLINICA O-G

MEDICI

9

7.5

1.5

ASISTENTI MEDICALI

19

16

3

INFIRMIERE

10

9

1

INGRIJITOARE

7

7

0

B.O

ASISTENTI MEDICALI

2

2

0

STERILIZARE

ASISTENTI MEDICALI

7

7

0

NEONATOLOGIE

MEDICI

4

2

2

REZIDTI PE POST

1

1

0

ASISTENTI MEDICALI

14

13

1

INFIRMIERE

6

5

1

ÎNGRIJITOARE

2

2

0

A.T.I.

MEDICI

2

2

0

ASISTENTI MEDICALI

9

8

1

INFIRMIERE

3

2

1

FARMACIE

FARMACIST

1

1

0

ASISTENTI MEDICALI

2

2

0

LABORATOR

MEDICI

2

1

1

CHIMIST

1

1

0

ASISTENTI MEDICALI

4

4

0

INGRIJITOARE

1

1

0

RADIOLOGIE

MEDICI

1

0

1

ASISTENTI MEDICALI

1

1

0

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

MEDICI

1

0

1

ASISTENTI MEDICALI

1

1

0

INGRIJITOARE

1

1

0

AMBULATORIU O-G

ASISTENTI MEDICALI

1

1

0

CABINET CARDIOLOGIE

MEDICI

1

0

1

ASISTENTI MEDICALI

1

0

1

CABINET BOLI INFECTIOASE

ASISTENTI MEDICALI

1

0

1

CABINET NEONATOLOGIE

MEDICI

1

0

1

ASISTENTI MEDICALI

1

0

1

CABINET PSIHOLOGIE

PSIHOLOG

1

1

0

COMP. INFECTII ASOCIATE

MEDICI REZIDENTI

1

1

0

MEDICI

1

0

1

ASISTENTI MEDICALI

1

1

0

AGEND DDD

1

1

0

COMPARTIMENT DIETETICA

ASISTENTI MEDICALI

1

0

1

STATISTICA

REGISTRATOR

2

1

1

MANAGEMENTUL CALITATII

MEDICI

1

0

1

REFERENT

2

1

1

SPALATORIE

6

5

1

TESA

17

14

3

MUNCITORI

18

15

3

REZIDENT PE LOC

153

153

0

TOTAL

325

293.5

31.5

Președinte de ședință,