Hotărârea nr. 61/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbana si reparatii sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 2 Micro 39A"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 24.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană si reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 2 Micro 39A”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 77/03.02.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.02.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21052/03.02.2021, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 21058/03.02.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Regenerare urbană si reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 2 Micro 39A”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 61/26.02.2021

În prezent zonele din cartierul Micro 39 A au suferit o dezvoltare haotică, cu impact negativ asupra locuitorilor, inclusiv prin scăderea gradului de confort.

Degradările au apărut ca urmare a traficului intens si greu, o capacitate portantă necorespunzătoare pentru traficul actual, o lipsă de întreținere adecvată condițiilor climaterice, de trafic și duratei de exploatare care au condus la periclitarea siguranței și confortul participanților la trafic.

Totodată sistemul de canalizare pluvială este funcțional, dar preluarea și evacuarea se face necorespunzător, întrucât nu sunt prevăzute suficiente guri de scurgere, iar acolo unde există sunt fie colmatate, fie aflate intr-un stadiu avansat de degradare.

Prin lucrările propuse în proiect se realizează următoarele obiective:

 • - lucrări de refacere/reparații a parcărilor și acceselor în parcări;

 • - reamenajarea parcărilor pe locul garajelor demolate și parcărilor existente neconforme;

 • - lucrări de reamenajare a suprafețelor carosabile străzilor (alei carosabile);

 • - lucrări de reparații a trotuarelor și aleilor pietonale;

 • - lucrări de reamenajare a spațiilor verzi adiacente străzilor;

 • - lucrări de semnalizare rutieră;

 • - sisteme de scurgere a apelor.

Lucrările de reparații se realizează pe următoarele străzi:

 • - str. Ionel Fernic tronson cuprins între bl N19-str Drumul Viilor;

 • - str. Dr M Petrini între str. Ionel Fernic și parcare bloc C5;

 • - alee carosabilă între str. Ionel Fernic și parcare în piața Micro 39,

 • - alee carosabilă între str. Ionel Fernic - bloc U4 - secția 4 Politie

 • - alee carosabilă între bd Traian Vuia și bloc W11, între bd Traian Vuia -bloc V6-bl N21

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 8.360.918,22 lei

Din care C+M:            7.101.954,61 lei

Capacități: -Suprafață reabilitare carosabil -12.445,50 mp

 • - Suprafață reabilitare trotuare, alei - 9.589,50mp

 • - Suprafață refacere parcări - 11.148,50 mp

 • - Suprafață amenajare spații verzi - 4.530 mp

 • - Locuri de parcare - 565 buc

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local și /sau împrumut

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI j

Strada Domneasca nr. 105, Galați

Nr. Reg. Com.: J17/402/2007; C.LF. RO 21286259

; DEVIZ GENERAL

«REGENERARE URBANA SI REPARAȚII SISTEM RUTIER CARTIERELE: MICRO 38,39A, 39B, 39C

- suazorw a - mo© 39 a *

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fără

TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

tel

tei

tei

1

' ' '

■3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1''

Obținerea terenului      1

0.00

0.00

0.®

1.2

Amenajarea terenului J

0.00

0.00

0.®

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

0.00

0.00

0.®

1.4

Cheltuieli pentru relocarea^protecția utilităților

0.00

0.00

0.®

Total capitol 2

0.00

0.®

ox»

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Total capitol 2                                             |            0.00|          0.®|            0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

24,250.00

4,607.50

28,857.50

3.1.1. Studii de teren tapa .

12,00000

2,280,00

14,280.00

3.1.2. Studii de teren geo

3,5®.®

665.00

4,165.00

3.3.1. Studiu nivel zgomot

8,750.00

1,662.50

10,412.50

3.2

Dowmentap-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizata

10,0®.®

umsm

11,900.00

3.3

Expertizare tehnică

2,S».«

475M

2,975.00

3.3.1. Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și audîtul energetic al clădirilor                 .........................

OM

0.00

OM

3.5

Proiectare

52,350.00

9,946.®

62,296.50

3.5.1. Temă de proiectare '

0.00

0.00

OM

3.5.2. Studiu de prefezabiiitate

OM

0.00

OM

3.5.3. St, de fezabilitate/âocumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz gen.

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelar/acardurildr/autorizațillor

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate o proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.6

Organizarea procedurilor «te achiziție

0.00

OM

0.00

3.7

Consultanță

0.®

0.®

0.®

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

OM

OM

0.00

3.7.2. Audituifinanciar

OM

OM

OM

3.7.3. Evaluare bunuri imoblle-coridor expropiere

0.00

OM

OM

3.8

Asistență tehnică

16,950.®

3,220.®

20,170.®

3.8.1, Asistență tehnică din partea proiectantului

1S,95OM

3,220.50

20,170.50

3.8.I.2. pe perioada de execuție a lucrărilor

10,170.00

1,932.30

12,102.30

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții                i             ..........

5,780.00

1,288.20

8,068.20

3.8.2. Dirigenție de șantier

0.00

OM

0.00

Tetei captai 3

106,050,00

20,149.53

126,199.50

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru Investiția de bată

4.1

Construcții $1 instalații

5,908,939.69

1,122,698.54

7,031,638.23

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                   ......

0.00

OM

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai             ..............................

0.05

0.X

0.00

4.4

ș

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,908,939.69

1,122,«54

7,031,«.23

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

59,089.40

11,226.99

70,316.38

5.1.1. lucrări de construcții Șl instalații aferente organizării de șantier

59,089.40

11,226.99

70,316.38

5.1.2.Cheltuietl conexe organizării șantierului

0.00

OM

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

65,648.32

65,648.32

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare           .................................

aoo

OM

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA}

29,840.15

29,840.15

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

5,968.03

5,968.03

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor defără TVA)

29,840.15

29,840.15

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

896,735.95

176,379.83

1,067,115.78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

1,821,473.67

181,606.82

1,283,£80.49

CAPITOLUL 6 - CMtufeil pentru prabe tehnologice $i teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.O)

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.0)

0.00

Tatei capitol 6

0.00

0.00

MO

. 7,03S,«»

8368,918.22

din care: C ♦ M (1.2 +1.3 +1.4 + 2+4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,968,029.09

1,133,925.53

7,101,954.61

în prețuri fa data de 28/11/2019; 1 euro = 4,7788lei.

S.C. ATI) CONSULTING SAL GALAȚI Director, ing. Valerian Paraschlvan

Intomit, th. pr. Eugenia Constantinesetr


Data:

29/11/2019

Beneficiar/lnvestftor,

Primăria Municipiului Galați: