Hotărârea nr. 6/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de statii capat de linie - Micro 19"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 6

din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare de stații capăt de linie - Micro 19”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 6/11.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3466/11.01.2021, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3469/11.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Amenajare de stații capăt de linie - Micro 19”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Imobilul are destinația de stație capăt de linii pentru transportul în comun și se află în proprietatea Municipiului Galați. Terenul are o formă regulată în plan, o suprafață de 3460 mp si este localizat în intravilanul Municipiului Galați. Clădirea existentă cu destinația pentru vânzarea biletelor și abonamentelor este de dimensiuni reduse, tip container.

Peroanele pentru urcarea și coborârea călătorilor sunt amenajate sumar cu o copertină metalică și câte o bancă pentru fiecare peron. Accesul autobuzelor la peron se realizează cu dificultate datorită poziției clădirii existente și acest lucru îngreunează traficul din zonă, din cauză că autobuzele așteaptă la intrarea pe peron.

Peroanele pentru urcarea și coborârea din transportul în comun au o poziție nepotrivită amplasamentului, lucru care creează disconfort pentru utilizatorii transportului public în comun. Stația nu are amenajată o zonă pentru parcarea autovehiculelor pasagerilor și acest lucru duce la aglomerarea zonei prin parcarea haotică a acestora.

Pentru soluționarea acestor probleme și pentru a răspunde cerințelor privind siguranța în exploatare, Municipiul Galați dorește realizarea proiectului „Amenajare de stații de capăt de linie - Micro 19”.

Prin proiect sunt prevăzute urmăroarele lucrări:

  • - Construire dispecerat;

  • - Realizarea de șase peroane noi, care se vor amenaja cu copertine deschise, individuale pentru fiecare peron, pe structură metalică pentru umbrire și protecție la intemperii a călătorilor ;

  • - amenajare spațiu public urban cu alei pietonale și spații verzi, cu mobilier urban;

  • - amenajare spațiu pentru montare rasteluri biciclete;

  • - marcaje rutiere și semne de circulație la intrarea și ieșirea autovehiculelor de transport în comun din stație;

  • - semne luminoase pentru semnalizarea peroanelor și accesului în clădirea terminal.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 2.530.834,78 lei

Din care C+M:            1.953.933,39 lei

Capacități :

Suprafață teren amenajată = 3460 mp

Suprafață construită: 103,65 mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Rugby Construct

Tel/fax: 031 106 59 05 offîce(2)ipdc.ro | www.ipdc.ro Bd. Constructorilor 20A, Clădirea Ipromet, corp A, etaj 4, Sector 6, București

DEVIZ GENERAL CONFORM HG907/2016 al obiectivului

AMENAJAREA DE STATII CAPAT DE LINIE - MICRO 19

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

76.628,11

14.559,34

91.187,45

TOTAL CAPITOL 2

76.628,11

14.559,34

91.187,45|

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

132.000,00

25.080,00

157.080,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

;0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.1.1 Plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piață, de evaluare,la intocmirea cererii de finanțare

0,00

0,00

0,00

3.7.1.2 Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de execuție

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

43.000,00

8.170,00

51.170,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

35.000,00

6.650,00

41.650,00

TOTAL CAPITOL 3

184.000,00

34.960,00

218.960,00


Tel/fax: 031 106 59 05 offîce^)ipdc.ro | www.ipdc.ro Bd. Constructorilor 20A, Clădirea Ipromet, corp A, etaj 4, Sector 6, București

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

1.538.663,55

292.346,07

1.831.009,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

39.005,00

7.410,95

46.415,95

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

82.590,00

15.692,10

98.282,10

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.660.258,55

315.449,12

1.975.707,67

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36.669,17

6.967,14

43.636,31

5.1.1

Lucrări de construcții

26.669,17

5.067,14

31.736,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.000,00

950,00

5.950,00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.000,00

950,00

5.950,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

164.196,08

31.197,26

195.393,34

5.4

Cheltuielei pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

205.865,25

39.114,40

244.979,65

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.126.751,91

404.082,86

2.530.834,78

Din care C+M

1.641.960,83

311.972,56

1.953.933,39

întocmit


BENEFICIAR