Hotărârea nr. 43/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalatii de semnalizare, detectie, avertizare si stingere cu hidranti interiori Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" - Atelier"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară «Elena Doamna» - Atelier”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/25.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12680/22.01.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12687/22.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară «Elena Doamna» - Atelier” având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 43/28.01.2021

Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” - Atelier

Atelierul de la colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna este situat în Galati strada Domnească , nr. 169, are regim de înălțime P + E+M;

În vederea emiterii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru Atelierul de la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna sunt necesare urmatoarele lucrari:

  • - Realizarea unei instalații de detectare și semnalizare a incendiilor;

  • - Asigurarea iluminatului de securitate pentru evacuare;

  • - Asigurarea iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului în incăperea unde se va amplasa centrala de semnalizre și stația de pompe;

  • - Asigurarea iluminatului de siguranță pentru intervenții;

  • - Asigurarea iluminatului de securitate pentru marcarea hidranților;

  • - Asigurarea instalației de iluminat împotriva panicii;

  • - Extinderea instalației de stingere cu hidranți interiori;

  • - Realizarea unei gospodării de apă ce cuprinde grup de pompare cu tablou automatizare (1 pompa activa) și rezervor apă V=1,26 mc din polietilenă, ce va fi amplasată la parter în încăperea cu suprafața de 16,35 mp. Încăperea stației de pompe se separă de restul construcției cu elemente clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1do,rezistente la foc EI/REI 60 minute pentru pereți și minum REI 45 minute pentru planșee.

Se vor inzidi două goluri din ușa cu zidărie BCA.

  • - Montare ușă EI-30-C- birou ( camera ECS);

  • - Casele de scări de la mansarda se vor închide cu pereți din zidărie BCA rezistenți la foc EI/REI 90 minute și uși cu geam securizat și sistem de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 454.197,26 lei

Din care C+M:           269.445,23 lei

Capacități: - rezervor apa V = 12601

- centrala de detecție incendiu cu comunicator vocal inclus.

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local, buget de stat și / sau împrumut.

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

Inaco Legal S.R.L. GALAȚI

J17/378/2010 RO 26804696

DEVIZ GENERAL„INSTALAȚII DE SEMNALIZARE, DETECȚIE, AVERTIZARE SI STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA ” ELENA DOAMNA”-ATELIER” adresa: Strada Domneasca, nr. 169, Mun. Galați, jud. Galați

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiți

i

2.1

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațiî-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

43.200,00

8.208,00

51.408,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7.600,00

1.444,00

9.044,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.500,00

1.615,00

10.115,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

24.600,00

4.674,00

29.274,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiți

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

1.600,00

304,00

1.904,00

Total capitol 3

46.200,00

8.778,001      54.978,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

219.150,95

41.638,68

260.789,63

4.1

.1.

ARHITECTURA

34.492,95

6.553,66

41.046,61

4.1

.2.

INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚA

55.503,66

10.545,70

66.049,36

4.1

.3.

REZISTENTA

0,00

0,00

0,00

4,1

.4.

INSTALAȚII SEMNALIZARE

63.006,70

11.971,27

74.977,97

4.1

.5.

INSTALAȚIE DE STINGERE INTERIOARA

66.147,64

12.568,05

78.715,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

71.793,60

13.640,78

85.434,38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

290.944,55

55.279,46

346.224,01

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7.273,61

1.381,99

8.655,60

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.273,61

1.381,99

8.655,60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.545,75

0,00

3.545,75

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%

1.659,66

0,00

1.659,66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

226,42

0,00

226,42

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.659,66

0,00

1.659,66

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

33.714,46

6.405,75

40.120,20

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

44.533,82

8.461,43

52.995,25

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

381.678,37

72.518,89

454.197,26

dir

care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

226.424,56

43.020,67

269.445,23