Hotărârea nr. 42/2021

Aprobarea cererii adresata Guvernului Romaniei privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 42

din 28.01.2021

pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 60/22.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12473/22.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12476/22.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând:

 • > procesul verbal din 10.12.2004 încheiat între Direcția Silvică Brăila și Consiliul Local Galați;

 • > cartea Funciară nr. 70354 Vădeni;

 • > adresa nr. 4239/MLDPA/13.01.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 10171/20.01.2021;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 512/2002 privind transmiterea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Galați, județul Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul nr. 689/2004, al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind scoaterea din fondul forestier național, prin ocupare definitivă, fără compensare echivalentă ca suprafață și bonitate, de către Primăria municipiului Galați, a terenului forestier proprietatea publică a statului, în scopul realizării obiectivului de investiții “Stație de epurare a apelor și drum acces” ;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) - Se aprobă cererea adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, precum și declararea acestuia ca fiind bun de interes public local.

(2) - Terenul prevăzut la alin. (1) este înscris în Cartea Funciară nr. 70354 Vădeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 42/28.01.2021

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA

Nr. cerere

Ziua .

Luna

!.................Anul................L.......2020.....’ Coțl verificare

100086720433

MMM


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Braila

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 70354 Vădeni

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Braila, T8 Pd22

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

70354

24.300

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  6733 / 11/03/2010

  Act Administrativ nr. 689, din 28/09/2004 emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII (proces verbal nr 121702 din 15.12,2004 -Regia Naționala a Pădurilor - Romsilva -Direcția Silvica Braila amenajamentul Ocolului Silvic Braila proces verbal nr 221 din 30.06.1999);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN DOMENIUL PUBLIC

  44547 / 27/07/2020

  Act Normativ nr. 689, din 28/09/2004 emis de MINISTERUL AGRICULTURII,PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE;

  B2

  se noteaza respingerea cererii introduse de Municipiul Galați avand ca obiect intabulare drept de administrare

  Al

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

______________Carte Funciară Nr. 70354 Comuna/Oraș/Municipiu: '/ădeni

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

/■ș

70354

24.300

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.                                           Q

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

15.27

3

4

15.385

5

6

58.345

7

8

122.349

9

10

52.875


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

2

3

101.953

4

5

59.457

6

7

172.569

8

9

90.649

10

44

OH Q/C

yu.o4o


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

NU

4.800

8

PD22

-

2

drum

NU

19.500

8

PD22

-

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Teren


Anexa Nr. 1 La Partea INr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

-

70354

24.300

< 0 V w        ;

proiecție Stereo 70.

in21


20


Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

NU

4.800

8

PD22

-

2

drum

NU

19.500

8

PD22

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

15.27

3

4

15.385

5

6

58.345

7

8

122.349

9

.10

52.875


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

2

3

101.953

4

5

59.457

6

7

172.569

8

9

90.649

10

11

90.845


Președinte de ședință,

J                                                     J                        J ’