Hotărârea nr. 4/2021

Aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2020-2021

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 28.01.2021

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 2/11.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3457/11.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10541/20.01.2021, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 16151/11.12.2020, a Inspectoratului Școlar Județean Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 185/04.01.2021;

Având în vedere dispozițiile art. 82, alin. (1), alin. (2), art. 105, alin. (2), lit. ”d” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

Având în vedere dispozițiile art. 3 - art. 15 și art. 17 - art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • 1) 250 lei/elev/lună pentru bursa de performanță - pentru elevii care

au obținut locurile I, II, III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS, care se încadrează în prevederile art. 6, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • 2) a) 150 lei/elev/lună pentru bursa de merit - pentru elevii cu rezultate excelente, cu media generală de cel puțin 9,50 care se încadrează în prevederile art.8, alin. (1), lit. ”a”, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) 100 lei/elev/lună pentru bursa de merit - pentru elevii cu rezultate deosebite, cu media generală de cel puțin 8,50 și elevi ce au obținut locurile I, II, III, la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS, la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS care se încadrează în prevederile art. 8, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • 3) 100 lei/elev/lună pentru bursa de studiu care se încadrează în

prevederile art. 9, art. 10, art. 15, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • 4) 100 lei/elev/lună pentru bursa de ajutor social care se încadrează în

prevederile art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 și art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • 1) 118 burse de performanță;

  • 2) 8380 burse de merit;

  • 3) 29 burse de studiu;

  • 4) 510 burse de ajutor social.

Art. 3 - Se aprobă numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. ”Învățământ”.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HOL nr. 4/28.01.2021


Anexă               Numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Anul școlar 2020 - 2021

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

i

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GH. MARINESCU" GALAȚI

0

0

1

119

0

0

0

0

5

1

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GALAȚI

0

0

0

101

0

0

0

0

5

2

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GALAȚI

0

0

1

154

0

0

0

0

6

43

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI

0

0

4

136

10

0

0

0

1

8

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GALAȚI

0

0

0

115

4

0

0

0

5

5

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" GALAȚI

0

0

1

355

0

0

1

0

2

4

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" GALAȚI

0

0

0

267

0

0

0

0

13

4

8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" GALAȚI

0

0

1

213

0

0

0

0

6

5

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA" GALAȚI

0

0

0

11

0

0

0

0

0

20

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 GALAȚI

0

0

0

13

0

0

0

0

1

17

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17 GALAȚI

0

0

0

58

0

0

0

0

13

9

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 GALAȚI

0

0

1

101

1

0

0

0

22

19

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUDOVIC COSMA" GALAȚI

0

0

1

0

I

21

0

0

0

1

0

0

0

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr.

5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20 GALAȚI

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.22 GALAȚI

0

0

1

139

0

0

0

0

7

10

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 GALAȚI

0

0

0

23

0

0

0

0

1

4

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 GALAȚI

0

0

0

127

0

0

3

0

12

15

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.26 GALAȚI

0

0

0

64

0

0

0

0

0

3

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI

1

0

0

282

0

0

0

0

1

5

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 GALAȚI

0

0

0

347

10

0

8

0

14

8

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 GALAȚI

0

0

1

131

0

0

0

0

1

4

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

VITEAZUL" GALAȚI

0

0

1

0

0

59

0

0

8

6

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL" GALAȚI

7

0

1

132

0

0

0

0

0

3

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIA HASDEU" GALAȚI

0

0

0

102

0

0

0

0

7

4

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" GALAȚI

0

0

0

150

0

0

0

0

2

20

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI" GALAȚI

0

0

1

95

0

0

0

0

2

2

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN" GALAȚI

0

0

4

137

0

0

0

0

3

8

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. cdin Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

28

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

3

0

2

779

11

0

0

0

0

0

29

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALAȚI

0

0

5

609

0

0

0

9

11

5

30

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAȚI

0

0

3

521

1

0

0

0

3

0

31

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ" GALAȚI

0

0

3

464

0

0

0

0

0

2

32

LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAȚI

2

0

0

332

0

0

0

0

2

3

33

COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI” GALAȚI

0

0

0

683

7

0

1

2

17

1

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr.

5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

34

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAȚI

74

0

0

192

0

0

0

0

2

4

35

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI

0

0

0

98

0

0

0

0

2

0

36

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAȚI

0

0

0

88

0

0

2

1

20

1

37

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAȚI

0

0

0

264

0

2

0

0

13

1

38

LICEUL TEHNOLOGIC "General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican" GALAȚI

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

39

LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAȚI

0

0

0

6

0

0

0

0

2

0

40

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL

VLAICU" GALAȚI

0

0

0

19

0

0

0

0

6

0

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

41

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAȚI

0

0

0

38

0

0

0

0

3

0

42

LICEUL de Transporturi Auto 'TRAIAN VUIA" GALAȚI

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

43

LICEUL TEHNOLOGIC ”CAROL 1” GALAȚI

0

0

0

25

0

0

0

0

7

1

44

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAȚI

0

0

0

70

0

0

0

0

1

6

45

LICEUL de Turism și Alimentație "DUMITRU MOȚOC" GALAȚI

0

0

0

53

0

0

0

0

2

0

46

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAȚI

0

0

0

355

0

0

0

0

16

6

47

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI

0

0

0

77

0

0

0

0

0

2

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

48

LICEUL TEORETIC "SFÂNTA

MĂRIA" GALAȚI

0

0

0

170

1

0

0

0

5

0

Număr burse

87

0

31

8274

45

61

15

14

249

261

118

8380

29

510

Președinte de ședință,