Hotărârea nr. 39/2021

Aprobarea preluarii de la CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA GALATI" a unui bun apartinand domeniului privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 28.01.2021

privind aprobarea preluării de la CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ”DUNĂREA GALAȚI” a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 56/21.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11448/21.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11452/20.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 44/10.12.2020, Clubului Sportiv Municipal ”Dunărea Galați”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 11378/21.01.2021;

Având în vedere dispozițiile art. 861, alin. (3), art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (6), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă preluarea de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galați, cu elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Preluarea bunului prevăzut la art. 1, de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexă la HCL nr. 39/28.01.2021

LISTĂ

cu elementele de identificare ale bunului aparținând domeniului privat al municipiului Galați care se preia de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați”

NR.

CRT.

DENUMIRE PRODUS

Nr. inventar

Cont

U/M

Cant

Preț în lei cu TVA

1

Microbuz IVECO -

Număr de înmatriculare : GL 09 ACA Caracteristici tehnice : Categorie : Microbuz;

Marca : IVECO;

Număr de omologare : B0VE3A0011T4BR3;

Număr de identificare : ZCFC5090005547129;

214254

Mijloc fix

BUC

1

203.474,34

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,