Hotărârea nr. 38/2021

Aprobarea Profilului consiliului de administratie si Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 28.01.2021

privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 54/21.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11417/21.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11418/21.01.2021, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 1 pct. 14, 15, 17 și 18, art. 19, art. 20 alin. (1) și (2), art. 21, art. 23, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, lit. ”a”, art. 35 și art. 36 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 510/17.12.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Profilul consiliului de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 - Se aprobă ca Scrisoarea de așteptări pentru stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 177/24.04.2019, să fie folosită și în procedura de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, declanșată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 510/17.12.2020.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 178/24.04.2019 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Galați, prin Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Comisia de evaluare și selecție prealabilă a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Galați are calitatea de autoritate publică tutelară, aprobată prin H.C.L. nr. 464/11.11.2020.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la H.C.L nr. 38/28.01.2021

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME “ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI”

Profilul consiliului de administrație se bazează pe următoarele componente:

 • - Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului în particular;

 • - Matricea profilului consiliului de administrație.

 • 4- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului în particular

Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011, este persoană juridică română înființată prin HG nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”.

“Administrația Zonei Libere Galați” se organizează și funcționează ca regie autonomă, de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați, conform HG nr. 669/05.06.2003.

Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” are ca obiect general de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin si autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale/locale.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

Conform dispozițiilor art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație ai regiei autonome se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Potrivit art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, membrii consiliului de administrație sunt desemnați în baza unei evaluări sau selecții prealabile 1ssociate1 de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții.

Urmare finalizării procedurii de selecție și în vederea asigurării continuității actului de administrare, prin HCL nr. 493/31.10.2019 au fost numiți 4 membri din cei 5, urmând ca reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice să fie numit ulterior, la propunerea acestei instituții.

Un post de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” a devenit vacant începând cu data de 28.10.2020, urmare renunțării la mandatul încredințat.

Prin HCL nr. 510/17.12.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Componența Consiliului de administrație

Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Galați” este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane, după cum urmează:

 • a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

 • b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de administrație:

 • a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

 • f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație

 • 1) Nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;

 • 2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din 2ssociate2y2r neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 2ssociate2:

 • a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

 • b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

 • c) să nu primească sau să fi primit de la regie ori de la o regie controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

 • d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

 • e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu regia ori cu o regie controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu regia, dacă, prin caracterul lor 3ssociate3y, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

 • f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

 • g) să fie director într-o altă regie în care un director al societății este administrator neexecutiv;

 • h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

 • i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d)

 • 3) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice;

 • 4) Nu pot fi 3ssociate3y3r persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiunii de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune 3ssoci, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

 • să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

 • să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

 • să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

 • să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

-I- Matricea profilului consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”

CRITERII

OBLIGATORII (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)

PONDERE (0-1)

CURENT

TOTAL

TOTAL PONDERAT

Pragul minim colectiv

Pragul curent colectiv

ADMINISTRATOR 1 reprezentantul autorității publice tutelare

ADMINISTRATOR 2 reprezentantul MFP

ADMINISTRATOR 3

ADMINISTRATOR 4

ADMINISTRATOR 5

COMPETENTE

Ratinguri: 1=Novice; 2 = Intermediar; 3=Competent; 4=

Avansat; 5=Expert

i.Competențe 4ssociat sectorului

1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă

Oblig.

1

60

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

2.1 Gândire strategică și planificare/previziune

Oblig.

1

60

2.2 Managementul riscului

Oblig.

1

60

2.3 Conștientizare organizațională

Opt.

0,5

60

2.4 Finanțe și contabilitate

Opt.

0,5

60

3. Guvernanță corporativă

3.1 Guvernanța corporativă a regiei

Oblig.

1

60

3.2 Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Oblig.

1

60

3.3 Monitorizarea perfomanței

Oblig

1

60

4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Oblig

1

60

4.2 Abilități de comunicare

Opt.

0,5

60

4.3 Negociere. Capacitate managerială

Oblig.

1

60

4.4 Capacitate de analiză și sinteză

Oblig.

1

60

Sub - Total

Sub - Total Ponderat

TRĂSĂTURI

î.Reputație profesională

Oblig.

1

60

2.Integritate

Oblig.

1

60

3.Independență

Oblig.

1

60

4.Expunere politică

Oblig.

1

NA

5.Aliniere cu scrisoarea de așteptări

Oblig.

1

60

Sub - total

Sub - Total Ponderat

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

î.Număr de mandate

Oblig.

0,5

60

2.Studii superioare de lungă durată, absolvite cu 5ssocia de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic și experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat

Oblig.

1

100

3.Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director - întreprinderile să nu fie în procedură de faliment

60

4.Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

Oblig.

1

100

Sub - Total

TOTAL

TOTAL ponderat

Clasament

4- DESCRIEREA MATRICEI

 • A. Criterii - reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau 6ssociate6 a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

 • B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează 6ssociat).

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care exista nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de către unii membrii ai consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

 • C. Ponderea (0-1)

Indică importanța 6ssociat a competenței ce este 6ssociat. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

 • D. Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competentelor individuale agreate care trebuie îndeplinite de către toți membrii consiliului pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (6ssociate ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul de candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

 • E. Pragul 6ssocia colectiv

Nivel procentual 6ssociate ca raport între: Total/ (număr candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

 • F. Competențe

Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu 6ssocia rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 pană la 5.

 • G. Trăsături

O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 pană la 5.

 • H. Alte condiții eliminatorii

Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie sa fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 pana la 5.

 • I. Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „limitat” la „expert”.

Scor

Nivel      de

competență

Descriere

N/A

Nu se aplică.

Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

1

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

 • • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

 • • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

 • • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor

 • • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

• Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

•Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5

Expert

Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

• Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/ sau organizații;

•Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI - DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt 7ssociat și 7ssociate cu indicatorii care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

 • 1. COMPETENȚE

 • 1. Competente 7ssociat sectorului

  • 1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează regia autonomă are informații și poate să propună strategii privind evoluția Regiei în perioada următoare.

Indicatori:

 • 1. este familiarizat cu strategiile potrivite pentru domeniul în care operează regia;

 • 2. se menține la curent cu evoluțiile și forțele care acționează pe piața respectivă și este la curent cu tendințele în domeniu;

 • 3. în cadrul procesului de luare a deciziilor, se consultă și își împărtășește cunoștințele proprii cu ceilalți membri ai consiliului;

 • 4. poate propune stabilirea de indicatori de performanță corporativă pentru a crește competitivitatea regiei autonome.

 • 2.Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

  2.1 . Gândire strategică și planificare/previziune

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru regia autonomă. Poate identifica opțiunile strategice ale regiei și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru regia autonomă, pe termen lung.

Indicatori:

 • 1. contribuie la definirea viziunii regiei autonome, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;

 • 2. poate stabili obiective strategice pentru regia autonomă;

 • 3. poate analiza informații și date de referință.

 • 2.2 Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării si atenuării riscurilor organizationale si este familiarizat cu metodologiile si procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori:

 • 1. familiarizat cu subiecte, strategii si tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;

 • 2. asistă consiliul la identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;

 • 3. se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;

 • 4. explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;

 • 5. conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;

 • 6. preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

 • 2.3 Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura regiei autonome, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta.

Indicatori:

 • 1. înțelege rolurile din cadrul regiei autonome;

 • 2. poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimente care pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

 • 2. Finanțe și contabilitate

Descriere: Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară. Indicatori:

 • 1. înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

 • 2. ajută membri consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

 • 3. explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membri consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

 • 4. conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale regiei autonome;

 • 5. familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;

 • 6. familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

 • 3.Guvernanță corporativă

  3.1 Guvernanța corporativă a regiei

Descriere: Are o bună cunoaștere a legislației specifice și a principiilor de guvernanță corporativă, înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o maniera transparentă și eficace.

Indicatori:

 • 3. familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale, reglementările, codurile si politicile relevante;

 • 4. demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate si probitate;

 • 5. înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme instituționale.

 • 6. Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Descriere: înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori

 • 1. înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;

 • 2. înțelege structura și compoziția consiliului;

 • 3. caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară; exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor; solicită infomații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor.

 • 7. Monitorizarea perfomanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului.

Indicatori:

 • 1. poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;

 • 2. cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

 • 4. Social și personal

  4.1 Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al regiei și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

 • 1. Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare.

 • 2. Ia decizii bazate pe analiza, înțelepciune, experiență și raționament.

 • 3. Se consultă cu alții pentru perspective diferite.

 • 4. Ia timp pentru a cerceta 9ssocia cu care nu este familiar/ă.

 • 5. Este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții.

 • 6. Caută să ofere claritate discuțiilor.

 • 7. Este capabil/ă să organizeze și sa utilizeze informația cu eficiență.

 • 8. Ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

 • 8. Abilități de comunicare

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

 • 1. Relaționează cu succes cu alte persoane indiferent de poziție, putere, influență sau status.

 • 2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor.

 • 3. Investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze.

 • 4. Este priceput/ă în folosirea tactului și diplomației.

 • 9. Negociere. Capacitate managerială

Descriere: este 10ssociate/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

 • 1. Poate negocia cu 10ssocia in situații de criza atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

 • 2. Poate soluționa diferențele cu minimum de impact.

 • 3. Poate obține concesii fără a deteriora relațiile.

 • 4. Poate fi direct/ă și puternic/ă dar și 10ssociat.

 • 5. Câștigă cu ușurință încrederea.

 • 6. Are un bun simt al momentului.

 • 10. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui 10ssoci, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui 10ssoci în condițiile modificării unui element component.

Indicatori

 • 1. Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu.

 • 2. Poate vedea cum modificarea unei 10ssociate variabile a sistemului influențează ansamblul;

 • 3. Poate modela problema în 10ssocia abstracți;

 • 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se află în situații de 10ssoci.

 • 5. Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante.

 • 6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

 • 11. TRĂSĂTURI

 • 12. Reputație profesională

Descriere: Reputația profesională este, atât aprecierea societății, cât și îossociat a calităților profesionale dovedită prin scrisoarea de recomandare.

 • 13. Integritate

Descriere: se 10ssocia cu integritate, onestitate și transparentă în relația cu alții și cu regia.

Indicatori:

 • 1. Plasează interesele regiei deasupra tuturor celorlalte.

 • 2. Se 10ssocia într-o maniera demnă de încrederea și 10ssociate10 colegilor din consiliu.

 • 3. Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și In concordanta cu prevederile contractului de 10ssocia.

 • 4. Dezvăluie “interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate In dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese.

 • 5. Se 11ssocia în concordanță cu propriile valori și cu cele ale regiei.

 • 14. Independență

Descriere: posedă o gândire 11ssociate11y și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

 • 1. Este dispus/ă să nu fie de acord și sa adopte o poziție 11ssociate11y în fata opiniilor divergente și 11ssociate11y 11ssociate personal.

 • 2. Încurajează discuția riguroasa și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup.

 • 3. Adopta o abordare curioasa și pune sub semnul întrebării în mod 11ssoci ipotezele și testează presupozițiile.

4.Solicita clarificări și explicații.

 • 5. Este dispus/ă sa conteste status quo-ul și modul 11ssociate11y de a face lucrurile.

4. Expunere politică

Rating

1

2

3

4

5

Expunere politică

Foarte expus

Fără expunere

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Calitățile și intenția exprimată nu      se

aliniază

Alinierea     se

realizeaza atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

 • 15. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

 • 16. Număr de mandate

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Număr de mandate

  Mai mare de 3 (trei)

  3

  2

  1

  0

 • 17. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic și experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic și experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat

  Cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic și experiență de 5 ani sau mai mare în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome

 • 18. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea

Scor

Descriere

1

Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului

2

Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului

 • 19. Fără înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

Descriere: aceasta este o condiție 12ssociate12y, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Scor

Risc

Descriere

1

Major

Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

2

Minor

Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

UTILIZĂRILE MATRICEI

Matricea personalizată, criteriile 13ssociate și grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor fi în permanență revizuite și actualizate. Acestea sunt folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără a se limita la:

 • 1 . Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție:

 • a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (13ssociate autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

 • b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

 • c) Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului in funcție, in vederea configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, 13ssociate apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

 • 2. Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea 13ssociat a membrilor consiliului:

 • a) Asistență privind elaborarea programelor in domeniul guvernanței corporative pentru dezvoltarea 13ssociat a membrilor consiliului, directori;

 • b) Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a alter 13ssociat de 13ssoci pentru cursurile formale de guvernanță corporativă ale consiliului;

 • 3. Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu;

 • a) Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun;

 • b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților;

 • c) Informare referitoare la descrierea pofilelor de candidat;

 • d) Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant€;

 • 4. Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului:

a)Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuali ai consiliului in particular;

b)Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor 13ssociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar.

Președinte de ședință,

Anexa 2 la H.C.L nr. 38/28.01.2021

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație

Postul de membru devenit vacant este dintre cele prevăzute de lege a fi ocupate de persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Candidatul care aplică pentru un post de membru în Consiliul de administrație al Regei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati” trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei regii, Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru autoritatea tutelară. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:

 • a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

 • f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidații la poziția de membru în Consiliul de administrație sunt următoarele:

 • 1) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;

 • 2) Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • 3) Capacitate deplină de exercițiu;

 • 4) Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;

 • 5) Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală împotriva lor; să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară;

 • 6) Nu au înscrieri în cazierul judiciar;

 • 7) Nu au înscrieri în cazierul fiscal;

 • 8) Să nu se afle în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea functiei de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”.

Condiții specifice:

 • a) experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat (minim 1 an).

 • b) să nu fie funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Competențe specifice sectorului

 • a) cunoștințe despre activitățile zonelor libere;

 • b) elaborarea de strategii pentru dezvoltarea activității specifice;

 • c) cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanța corporativă;

 • d) abilități manageriale (capacitate de analiza și sinteză, abilități de comunicare, orientare către rezultate, capacitate de luare a deciziei, capacitatea de a lucra în echipă).

Competențe profesionale de importanță strategică

 • a) cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a regiei;

 • b) cunoștințe de guvernanță financiară și practici de management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica explicit așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a regiei;

 • c) cunoștințe privind implementarea sistemului de management al riscurilor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea regiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

COMPETENȚE

CRITERII

OBLIGATORII (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)

PONDERE (0-1)

ADMINISTRATOR

i.Competențe specifice sectorului

î.iCunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă

Oblig.

1

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

2.1 Gândire strategică și planificare/ previziune

Oblig.

1

2.2 Managementul riscului

Oblig.

1

2.3 Conștientizare organizațională

Opt.

0,5

2.4 Finanțe și contabilitate

Opt.

0,5

3. Guvernanță corporativă

3.1 Guvernanța corporativă a regiei

Oblig.

1

3.2 Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Oblig.

1

3.3 Monitorizarea perfomanței

Oblig

1

4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Oblig

1

4.2 Abilități de comunicare

Opt.

0,5

4.3 Negociere. Capacitate managerială

Oblig.

1

4.4 Capacitate de analiză și sinteză

Oblig.

1

TRĂSĂTURI

î.Reputație profesională

Oblig.

1

2.Integritate

Oblig.

1

3.Independență

Oblig.

1

4.Expunere politică

Oblig.

1

5.Aliniere cu scrisoarea de așteptări

Oblig.

1

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

î.Număr de mandate

Oblig.

0,5

2.Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic și experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat

Oblig.

1

3.Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director - întreprinderile să nu fie în procedură de faliment

4. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

Oblig.

1

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

Președinte de ședință,