Hotărârea nr. 37/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare sala de sport Liceul tehnologic "General de marina Nicolae Dumitrescu Maican"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 37

din 28.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare sală de sport Liceul tehnologic «General de marină Nicolae Dumitrescu Maican»”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/20.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10798/20.01.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10800/20.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reabilitare și modernizare sală de sport Liceul tehnologic «General de marină Nicolae Dumitrescu Maican»”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 37/28.01.2021

În proprietatea municipiului Galați se află Liceul tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” situat pe strada Portului, nr. 57, care dispune de o sala de sport cu regim de inaltime Parter, are o suprafata de 580mp si este alcatuita din doua zone una având functia de sala de sport si una ca anexa pentru vestiare, grupuri sanitare si sala de gimnastica.

De la data construirii (1976) până in prezent au fost realizate lucrari de igienizare in interior, au fost inlocuite corpurile de incalzire.

In prezent cladirea prezinta exfolieri exterioare, fisuri minore pe fatada cladirii, in interior zone afectate de umiditate, infiltratii, trotuare perimetrale deteriorate , corpurile de iluminat sunt depasite, terasa nu este prevazuta cu termoizolatie adecvata, nu este prevazuta cu instalatii de climatizare -ventilare.

Prin analiza si vizualizarea elementelor structurale si nestructurale, expertul tehnic a stabilit ca această cladire satisface cerintele minimale de rezistenta, cladirea este incadrata in clasa III de risc seismic, nu se impune consolidarea si propune numai lucrari de reparatii la elementele structurale si reabilitare termica.

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări:

  • - desfacerea si refacerea tencuielilor exterioare/interioare degradate

  • - realizare termosistem si hidroizolatii la terasa necirculabila

  • - refacerea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale

  • - reabilitare termica imobil

  • - refacerea instalatiilor sanitare si termice

  • - refacerea instalatiilor electrice

  • - refacere finisaje interioare si exterioare, inlocuire tâmplarie interioara/exterioara

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 1.693.941,30 lei

Din care C+M:             1.351.490,00 lei

Capacități:-Suprafața construita S=58o mp

-Regim inaltime: parter

Durata de realizare a investitiei: 8 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITARE ȘI MODERNIZARE SALĂ DE SPORT LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINĂ NICOLAE MAICAN " PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0,00

0,00

0,00

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitătilor

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

57.601,34

10.944,26

66.509,09

3.1

Studii de teren

1.140,90

216,77

1.357,67

3.1.1 Studii de teren

1.140,90

216,77

1.357,67

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertiza tehnica

1.711,35

325,16

2.036,51

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

1.711,35

325,16

2.036,51

3.5

Proiectare

39.666,28

7.536,59

47.202,87

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

6.274,95

1.192,24

7.467,19

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

570,45

108,39

678,84

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie

8.509,12

1.616,73

10.125,85

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

24.311,76

4.619,23

28.930,99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

13.371,47

2.540,58

15.912,05

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3.646,76

692,89

4.339,65

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

2.431,18

461,92

2.893,10

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

1.215,59

230,96

1.446,55

3.8.2 Dirigintie de santier

9.724,70

1.847,69

11.572,40

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

57.601,34

10.944,26

68.545,60

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

1.123.550,00

213.474,50

1.337.024,50

4.1.1

Lucrari Anvelopare Fațadă

204.281,00

38.813,39

243.094,39

4.1.2

Lucrari Refacere Acoperiș

113.490,00

21.563,10

135.053,10

4.1.3

Lucrări Refacere Finisaje Interioare

431.262,00

81.939,78

513.201,78

4.1.4

Lucrări Refacere Instalații Electrice

170.235,00

32.344,65

202.579,65

4.1.5

Lucrări Refacere Instalații Termice

113.490,00

21.563,10

135.053,10

4.1.6

Lucrări Refacere Instalații sanitare

56.745,00

10.781,55

67.526,55

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

4.1.9        |Lucrări Sistematizare Verticală

34.047,00

6.468,93

40.515,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

92.038,00

17.487,22

109.525,22

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1.215.588,00

230.961,72

1.446.549,72

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

18.233,82

3.464,43

21.698,25

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

12.155,88

2.309,62

14.465,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6.077,94

1.154,81

7.232,75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.492,76

0,00

12.492,76

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.135,71

0,00

1.135,71

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

5.678,53

0,00

5.678,53

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.678,53

0,00

5.678,53

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

121.558,80

23.096,17

144.654,97

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

152.285,38

26.560,60

178.845,98

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.425.474,73

268.466,57

1.693.941,30

din care C + M

1.135.705,88

215.784,12

1.351.490,00

PROIECTANT GENERAL

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L.

ILIE ANDREI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAȚI