Hotărârea nr. 36/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare gura de evacuare in raul Siret a apelor uzate din statia de epurare cartier Dimitrie Cantemir"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 44/20.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10785/20.01.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10787/20.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 36/28.01.2021

În prezent Primaria municipiului Galati deruleaza lucrari de construire a unei statii de epurare, montare a doua pompe (inluent si efluent), retea noua până in zona digului de protectie a râului Siret precum si lucrari de modernizare a instalatiei de canalizare din cartierul Dimitrie Cantemir.

Apele uzate menajere nu sunt epurate fiind deversate direct in râul Siret, iar colectorul de canalizare Dn 1000mm are caminele de vizitare inundate, deterioarete , fara capace, iar colectorul este colmatat neavând panta de scurgere. In zona colectorului malul nu este protejat, este surpat/alunecat si obtureaza gura de varsare.

Pentru finalizarea sistemului de canalizare este necesara completarea retelei efluent existente din zona digului până la varsarea in râul Siret si amenajarea unei guri de evacuare/varsare in râul Siret conform normativelor tehnice in vigoare.

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări :

-cuplarea noii retele efluent din zona statiei de pompare efluent cu colectorul existent PEHD Dn 200mm ce traverseaza digul de protectie care se va executa printr-un camin de vane CVP1, unde se va monta o clapeta cu clapa basculanta si o vana Dn 200mm; locul traversarii digului cu conducta PEHD Dn200 mm ramâne cel existent si nu este nevoie de o alta subtraversare.

Reteaua de canalizare influent functioneaza sub presiune si este in curs de realizare până in zona statiei de pompare influent si utilizeaza conducte PEHD Dn 160mm -montarea unui colector nou PEHD Dn 200mm pe un traseu nou din zona digului până la gura de varsare/evacuare in râul Siret; traseul va traversa zona zavoi inundabila cu arbori si vegetatie specifica, pe un teren liber de sarcini , nu sunt necesare lucrari de sistematizare verticala .

Colectorul va fi ingropat asigurându-se o panta minima spre râul Siret .

-realizarea unei guri de varsare/evacuare in râul Siret in amonte de cea existentă ; gura de evacuare va fi din beton armat si va fi compusa dintr-un timpan strapuns de conducta , un disipator de energie si ziduri de dirijare. In aval gura de evacuare se va continua cu un canal de descarcare , asezat pe un pat de piatra bruta, strat de pietris si pe taluz cu o protectie de mal din pereu uscat asezat pe un filtru invers de nisip si pietris. Se vor prevedea 2 camine noi executate monolit din beton armat prevazute cu ansamblu rama si capac din fonta cu sistem antifurt.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 1.237.274,79 lei

Din care C+M

: 964.934,53 lei

Capacități: - Suprafața ocupata definitiv 64,50 mp

- colector canalizare nou L=1180ml

- cămine vizitare - 2 buc

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Strada Domneasca nr. 105, Galați

Nr. Reg. Corn.: J17/402/2007; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

" AMENAJARE GURA DE EVACUARE IN RÂUL ȘIRET A APELOR UZATE DIN STÂTIÂ DE EPURARE CARTIER DIMITRIE CÂNTEMIR"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2’ (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ' terenului la starea inițială

82,000.00

15,580.00

97,580.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

82,000.00

15,580.00

97,580.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.1. Studii de teren topo

2,000.00

380,00

2,380.00

3.1.2. Studii de teren geo

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

93,975.00

17,855.25

111,830.25

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. St. de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz gen.

38,900.00

7,391.00

46,291.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

8,100.00

1,539.00

9,639.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6. DTAC+Proiect tehnic și detalii de execuție

42,975.00

8,165.25

51,140.25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.7.3. Evaluare bunuri imobile-coridor expropiere

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

28,300.00

5,377.00

33,677.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4,300.00

817.00

5,117.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,580.00

490.20

3,070.20

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,720.00

326.80

2,046.80

3.8.2. Dirigenție de șantier

24,000.00

4,560.00

28,560.00

Total capitol 3

140,275.00

26,652.25

166,927.25

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

714,577.35

135,769.70

850,347.05

4.1.1. Conducta efluent PEHD Dn200mm

398,797.15

75,771.46

474,568.61

4.1.2.Camine de vane

28,307.20

5,378.37

33,685.57

4.1.3. Gura de evacuare/varsare

287,473.00

54,619.87

342,092.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

714,577.35

135,769.70

850,347.05

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14,292.00

2,715.48

17,007.48

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,292.00

2,715.48

17,007.48

5.1.2.CMtuieii conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,919.56

8,919.56

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)

4,054.35

4,054.35

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

810.87

810.87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

4,054.35

4,054.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din subcap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4)

81,086.94

15,406.52

96,493.45

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

104,298.50

18,122.00

122,420.50

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

<< i,041,150.85

1 196,123.94

  1,237,274.79

din care: C + M (1.2+ 1.3+1.4+ 2+ 4.1+ 4.2 +5.1.1)

810,869.35

154,065.18

964,934.53

2) în prețuri la data de 10/12/2020; 1 euro = 4,8692lei

S.C. ATU CONSULTING S.K.LĂGALATI

Director, \!

ing. Valerian Paraschivan


Intomit, th. pr. Eugenia Constantinescu


Data:

10/12/2020

Beneficiar/lnvestitor, Primăria Municipiului Galați