Hotărârea nr. 35/2021

Modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 36", cu modificarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 35

din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 43/20.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10502/20.01.2021, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10504/20.01.2021, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 35/28.01.2021

Clădirea cu funcțiune socială “CREȘA NR. 36” situată in Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Siret Nr. 33 A, Cartier Țiglina 1, se prezintă astfel: Creșa cu regim de înălțime S+P+E în care funcționează creșa pentru un număr de utilizatori de aproximativ 77 copii (1 an - 3 ani) + 27 personal auxiliar (asistente, infirmiere educatoare).

Din punct de vedere constructiv imobilul prezintă următoarele caracteristici: - structura de rezistenta mixtă, constituită din cadre și pereți structurali din beton armat, fiind fundată direct pe terenul eolian loessoid îmbunătățit parțial cu coloane de pământ; - planșeele peste subsol, parter si etaj sunt din beton armat; Planșeul peste etaj este de tip terasă, cu straturi hidro si termoizolante;

 • - închiderile exterioare si compartimentările interioare sunt din B.C.A;

 • - tâmplărie exterioară deteriorată;

 • - nu sunt prevăzute rampe pentru persoane cu handicap;

 • - nu este prevăzut un sistem de ventilație pentru extracția aerului viciat;

 • - regimul de înălțime este de S tehnic + P + E.

În vederea creșterii eficienței energetice a clădirii se vor realiza lucrări de reabilitare energetică astfel încât să fie accesate fondurile prin „Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, operațiunea B-Clădiri publice”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări, conform raportului de expertiză tehnică:

 • - rampă pentru persoane cu dizabilități;

 • - scară metalica exterioară pentru evacuare în caz de pericol;

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări, conform auditului energetic:

 • - termoizolație vată minerală bazaltică 10 cm grosime și sistem de fațadă ventilate;

 • - termoizolație soclu polistiren extrudat 10 cm;

 • - termoizolație acoperiș terasă cu Termoizolație cu coeficient de tranfer termic 0,187 w/mk 12 cm;

 • - termoizolatie placă pe sol cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm;

 • - termoizolatie placa peste subsol cu spumă poluretanică;

 • - tâmplărie exterioară de lemn stratificat placată la partea exterioară cu aluminiu cu geam termoizolant tripan;

 • - panouri solare și boiler pentru prepararea apei calde;

 • - introducerea sistemului de control al iluminatului cu celule foto iluminare cu senzor de mișcare sau senzor de lumină natural;

 • - instalare de turbine eoliene vertical;

 • - inlocuirea instalațiilor sanitare, termice, electrice deteriorate, refacere finisaje;

 • - înlocuirea straturilor termo și hidroizolatoare ale acoperișului terasă;

 • - sistem antiefracție și supraveghere video.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI :

Valoarea totală a investiției: 2.951,400,65 lei

Din care C+M : 1.824.213,31 lei

Capacități: - regim de înălțime: S tehnic+P+E

Sc Creșă nr. 36= 390 mp

Sd Cresă nr. 36=780 mp,

-Suprafata teren - 5871 mp din care pentru creșă 1360 mp teren, supafata C1-creșă cu trotuar de protective 519 mp

 • - reabilitare termică S= 475 mp

 • - Sistem fațadă ventilată S= 475 mp

 • - reabilitare termică tâmplarie exterioară S= 112, 1 mp

 • - reabilitare termică soclu S=61 mp

- reabilitare termica și hidrofugă acoperiș terasă S= 450 mp

 • - reabilitare termică placa pe sol S= 72 mp

 • - reabilitare termica placa peste subsol S= 310 mp

 • - tâmplărie interioară S= 85,05 mp

 • - pardoseala gresie S=450 mp

 • - pardoseala parchet S= 280 mp

 • - montare lift alimente

 • - montare panouri solare-8 buc

 • - montare turbine eoliene cu ax vertical 2 buc

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Sursa de finanțare: Buget local , Fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

OBIECTIV: CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE SI REABILITARE TERMICĂ - CRESA NR. 36

BENEFICIAR: CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI - CRESA NR 36

DEVIZ GENERAL -(cf. H.G. 907/2016)

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului denivelări si sistemazizarc

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Modificare rețea instalatii gaze naturale

9.078.38

1.724.89

10.803.27

2.2

Alimentare cu apa

2.355.99

447.64

2.803.63

TOTAL CAPITOL 2

11,434.37

2,172.53

13,606.90

CAPITOLL'L 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.500.00

0.00

5,500.00|

3.1.1

Studii de teren

5.500.00

0.00

5,500.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

. îl te studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documenlalii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

7.545.00

1.433.55

8.978.55

3.3

Expertiza tehnica

6.000.00

0.00

6.000.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.200.00

171.00

3.371.00

3.5

Proiectare

90.890.00

11.721.10

102.611.10|

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de investiții si deviz general

29.200.00

0.00

29.200.00

3.5.4

Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor acordurilor autorizațiilor

3.550.00

674.50

4.224.50

3.5.5

1 ’erificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4.500.00

855.00

5.355.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

53.640.00

10,191.60

63.831.60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

61.552.00

1.520.00

63.072.00

3.7.1

.llldil financiar

8.000.00

1.520.00

9,520.00

3 7.2

Consultanta

53.552.00

0.00

53.552.00

3.8

Asistenta tehnica

34.601.37

6.574.26

41.175.63

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

18,601.37

3.534.26

22.135.63

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

16,741.23

3.180.83

19.922.06

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stan in Construcții

1,860.14

353.43

2.213.57

3.8.2

Diriginte de șantier

16.000.00

3.040.00

19,040.00

TOTAL CAPITOLUL 3

209,288.37

21,419.91

230,708.28

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii - total

1.451.625.00

275.808.74

1.727.433.74

4.1 1

Construcții si instalații

1.293,433.70

245.752.39

1.539.186.09

4.1.2

Construcții si instalatii - conexe

158,191.30

30,056.35

188,247.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale - total

32.197.52

6.117.53

38.315.05

4.2.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.784.94

5.659.13

35,444.07

4.2.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale -conexe

2.412.58

458.40

2.870.98

4.3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

310.313.68

58.959.60

369.273.28

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporalc

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1.794,136.20

340,885.87

2,135,022.07

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

37.695.47

7.162.15

44.857.62

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier 2.5%

37,695.47

7,162.15

44,857.62

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

21.498.26

0.00

21.498.26

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii financiare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentrul controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5%

9. 771.94

0.00

9.771.94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentrul controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism.si pentru autorizarealucrarilor de

1.954.39

0.00

1.954.39

5.2.4

Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.771.94

0.00

9,771.94

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

421.434.89

80.072.63

501.507.52

5.4

Cheltuieli pentru informarea si publicitate

4.200.00

0.00

4.200.00

TOTAL CAPITOL 5

484,828.62

87,234.78

572,063.40

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice ții tesle

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL

2,499,687.56

451,713.09

2,951,400.65

Din care C + M (L2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.LI)

1,532,952.36

291,260.95

1,824,213.31

Data.

5 11 '2020

Beneficiar.

CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI - CRESA NR 36

/

Z

/ -

Proiectant general, SEPTAGON PROIECT SRL întocmit.     / \

T i ■