Hotărârea nr. 34/2021

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 618,82 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 34

din 28.01.2021

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 42/20.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10475/20.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10483/20.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri în suprafață totală de 618,82 mp, proprietate publică a municipiului Galați.

(2) Terenurile sunt individualizate anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


folie protecție din PVC

strat de nisip 20cm grosime

rbx                sju.

Beneficiar:,       ,            .

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice

Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E.Galați litiu proiect:

Proiect nr.

16/2020

Nume

Semriațu^M

Scara:

Realizare condiții de coexistenta si alimentare cu energie electrica aferenta spațiu comercial-al utilizatorului MANEA.

CONSTRUCZION1 S.R.L., str. Brăilei, nr. 163S1 16LV mun./jud.Galati”- TARIF DE RACORDARE

FAZA:

H.C.L.

Sef Proiect

ing. Carp Doina

f • /) J

Proiectat

ing. Vasilachi Marius

Data:

2020

litiu planșa:     p|an jg jncadrare in zona

Planșa nr.

E1

Desenat

ing.Carp DoinaPREZENTUL DOCUMENT ESTE VALABIL INSOTIT DE PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

nr. 1752 DATA 19,10,2020________


|8434 3/19.10.2020


129623 @


0.6m-


129586


107115


446850


Nr. crt

Echipamente

Lungime [m]

Suprafață [m2]

Puncte inflexiune

Coordonate stereo

X

Y

1

736774.021

446893.593

2

736782.040

446894.171

3

736791.379

446763.749

4

736798.746

446764.426

5

736798.962

446760.693

E

6

736797.609

446760.604

7

736797,577

446761.103

8

736798.436

446761.159

9

736798.279

446763.883

2xLES 20kV

10

736791.051

446763.225

1

+

432,4

150,82

11

736791.167

446761.248

1xLES 0.4kV

12

736794.482

446761.441

13

736794.512

446760.942

14

736791.093

446760.743

15

736791.173

446759.369

16

736790.674

446759.334

17

736781.390

446889.249

18

736774.406

446888.751

19

736774.351

446889.449

20

736781.640

446889.969

21

736781.393

446893.423

22

736774.077

446892.895

F

TOTAL GENERAL

150.82 m2

UAT Galați


124844


1273^8 '

. 1


J40


LES 20kv


LES 0.4kV


Ax drum


109538


Trotuar


14

16


11

14

i 16


LESZOkV

■ LSSZOW LESZOKV


l-e-


Scară 1:250


M.E.C.


Verf. / exp


Serrtțăfâră


Cer^ț^^=8cara:

A3 _____1:500

Data: octombrie 2020LEGENDA


Manșon de legătură LES 20kV pr. - LES 20kV ex.

Priză de pamant Rp £ 1 D proiectată

Priză de pamant Rp s 4 Q proiectată

LES 0.4kV AC2XAbY 3x150+70mmp proiectată (avarie)

Suprafață destinată instituirii dreptului de superficie, de uz și servitute subterană și supraterană prin HCL

Limite proprietate nr. cad. 129586

Limite proprietate nr. cad. 129553


pațiu verde aferent carosabil


Spațiu \®rde'


1 pro


labila conform


T1 Arcașilor


Proiect: 491 / 2020


Faza: HCLNr.

crt.

Echipament

Lungime [m]

1

2xLES 0.4kV

I

34.5000


Puncte de Inflexiune

Coordonate stereo

X

Y

1

737866.4938

441148.6569

2

737861.0796

441148.1377

3

737861.0887

441148.0381

4

737856.2732

441147.5731

5

737854.5645

441166.2918

6

737850.1763

441165.8950

7

737850.2352

441165.3795

8

737849.7374

441165.3327

0

737849.6211

441166.3465

10

737855.0018

441166.8330

11

737856.7075

441148.3152

12

737861.0251

441148.7352

13

737861.0341

441148.6356

14

737866.4484

441149.1549


PTZ1080

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR 20/0.4 kV 2x400 kVA


Anexa 3


LEGENDĂ.OOm
profil m' 23,2m


4 profil T2 4,3m


profil m' 6,4m
profil T(2)

700mm


S = 714,20 mp


Semnat digital Andreea Andr^a-

. Corina

-Cori na Focsaneanu Foc sa ne 2020.09.09


> ACCES LOCATARI


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

DESENAT

Panaete Cornel

VERIFICAT

Panaete Cornel


Beneficiari:

S.C. EUROSALT MANUFACTURING S.R.L.


Titlu planșa: PLAN TOPOGRAFIC


ADRESA IMOBILULUI: MUNICIPIUL GALAȚI, STR. MORILOR, NR. 147,149.


M.E.C.

Verf. / exp

Nume

Referat / expertiză

Număr / Dată

n S.C. NAȘI S.R.L. Galați

3j17/1608/2007 RO22439(TO8&fc^®KLW

0745 004 194

Beneficiar:

SDEEMN - SDEE Galați la solicitarea AL SIN MANAGEMENT SRL

Proiect: 458 / 2020

Specificație

Nume

Sen^nă^t^Z

Titlu proiect: Alimentare cu energie electrică locuințe colective D+P+4E(2etaje retrase), mun. Galați, str. Morilor, nr. 147, jud. Galați

Faza: HCL

Șef proiect

ing. Ștefan ȚARAN

1:200

Proiectat

Ing. Teodor Alexandru DAMIAN

Data: Noiembrie 2020

Titlu planșă:

Plan de situație pe suport topografic

Planșa

Desenat

Ing. Cristl BÎLHAC SCUTARU


ANEXA HCL nr.34/28.01.2021

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa/planșa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție - "Realizarea rețelei electrice de interes public pentru alimentarea cu energie electrică a 12 locuințe individuale, mun. Galați, str. Cetățianul Ioan nr. 7, Dezvoltator Belvedere Motors”

150,82 mp

Adresa nr. 235289/14.12.2020/planșa - anexa 1 (114169/04.12.2020)

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - "Alimentare cu energie electrică locuințe colective D+P+4E amplasate în mun. Galați, str. Morilor nr. 147, dezvoltator AL SIN MANAGEMENT’SRL”

18 mp

Adresa nr. 235252/14.12.2O2a/planșa - anexa 2 (114181/04.12.2020)

3.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție - "Realizare condiții de coexistență și alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent-spațiu comercial MANEA CONSTRUCZIONI SRL, str. Brăilei nr. 161A”

450 mp

Adresa nr. 235271/14.12.2020/planșa - anexa 3 (114175/04.12.2020)

TOTAL

618,82 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,