Hotărârea nr. 33/2021

Darea in administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati a unui apartament proprietate a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 28.01.2021

privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 41/20.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10301/20.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10304/20.01.2021, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 894/10.12.2020, a Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 232758/10.12.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 861, alin. (3), art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (6), lit. ”a” coroborate cu cele ale art. 362, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați a bunului imobil din str. Furnaliștilor nr. 8, bl. J5, ap. 179 - apartament format din două camere și dependințe, nr. inventar 13214.

Art. 2 - Se aprobă darea acestui apartament în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați pentru o perioadă de cinci ani, urmând ca instituția să repartizeze membrilor colectivului propriu, în funcție de necesități.

Art. 3 -- Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați va vira în contul proprietarului suma reprezentând chiria lunară stabilită conform legislației în vigoare.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,