Hotărârea nr. 3/2021

Modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc, tronson Henri Coanda - str. Al. Macelaru)"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/04.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 558/04.01.2021, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10736/20.01.2021 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru) se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 3/28.01.2021

Proiectul propune modernizarea străzilor Milcov, str. Traian Vuia, str. H. Coandă si str. G. Coșbuc, tronson cuprins între str. H Coandă - str. Al. Măcelaru.

Proiectul face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și din planul de mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) ale municipiului Galați. Lungimea străzilor care se propun pentru modernizare este de 2.594 m.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Strada Milcov este cuprinsă între intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și intersecția cu str. Traian Vuia, cu o lungime de 327,3m. Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare auto este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, zone concave, prevazut cu cale de rulare tramvaie (una pe sens) si scuar cu spațiu verde. Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie prezinta deformatii (valuriri), zone concave, uzura.

Strada Traian Vuia este cuprinsa intre intersectia cu str Milcov si intersectia cu str H Coanda si are o lungime de 506,80 ml.

Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare auto este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, zone concave , prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) . Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie prezinta deformatii (valuriri), zone concave, uzura.

Strada Henri Coandă este cuprinsa intre intersectia cu str Traian Vuia si intersectia cu bd G Cosbuc si are o lungime de 778,12 ml. Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens). Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie este prevazuta cu piatra cubica cu deformatii (valuriri), zone concave si partial din pământ.

Bulevardul George Coșbuc este cuprins intre intersectia cu str. Henri Coanda si intersectia cu strazile Stefan cel Mare si Al. Macelaru si are o lungime de 981,8 ml. Sectorul de strada prezinta 1 bandă de circulatie pe sens. Suprafata de rulare este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri ,a doua banda fiind comună cu calea de rulare a tramvaiului, constituita din dale de beton. Șinele prezintă deformatii (mici valuriri), uzură prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) . Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicații.

Parcarile sunt insuficiente, iar acolo unde sunt amenajate nu corespund standardelor in vigoare.

Zona caii de rulare tramvaie este constitutita din pamânt/pavaj de piatra cioplită/dale monolite din beton armat sau din dale prefabricate din beton precomprimat, iar șinele sunt pozate pe traverse din beton sau cu canal pe protiunea cu dale monolite din beton din perioada 1948-1959. Gradul avansat de uzura al caii se manifestă pe o lungime de cca 75% din tronsonul studiat, iar vechimea in exploatare este de cca 40 ani, ceea ce duce la cheltuieli de intretinere si exploatare mari.

Reteaua de fir de contact este alcatuita din:

 • - stâlpi

 • - sisteme de sustinere a firului de contact

 • - firul de contact de tip TF 100

Liniile de contact sunt montate in perioada 1970, conectate la stația de redresare, susținute de stâilpi metalici montati între liniile de tramvai ale celor 2 sensuri de circulatie.

Pe amplasamentul propus pentru modernizare exista trasee ale retelelor tehnico-edilitare și anume:

 • - retele de alimentare cu energie electrică de joasa tensiune in cabluri subterane si retea de iluminat exterior aeriana: stâlpii existenti sunt vechi incarcati atât cu cablurile retelei de alimentare cu energie electrica si retele de telecomunicații.

 • - retea de distributie gaze naturale

 • - retea de alimentare cu apa

 • - retea de canalizare

 • - retea de telecomunicatii

SITUAȚIA PROPUSĂ

Prin proiect se prevăd urmatoarele lucrări:

 • - modernizare strazi

 • - realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea partii carosabile, prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, executie de piste noi de biciclisti

 • - refacere trotuare cu dale din granit

 • - amenajari peisagistice prin modernizarea spatiilor verzi existente si crearea unor zone noi, montarea de mobilier stradal nou (cosuri de gunoi, banci, panouri de informare, adapost pentru biciclete, jardiniera decor pentru plante, grilaj de protectie pentru arbori)

 • - pentru crearea de condiții de microclimat se propune plantarea unei vegetații rezistente in armonie cu zona geografică si cu impact din punct de vedere artistic

 • - amenajarea intersectiilor de strazi; străzile laterale care intersecteaza strazile proiectate se vor amenaja pe o lungime de 25m cu 2 straturi de mixtura asfaltică

 • - marcaje longitudinale si transversale (sisteme bicomponente), indicatoare de circulatie (montarea de butoni reflectorizanti in zonele cu risc mare de producere a accidentelor rutiere sau stâlpi de ghidaj pe portiunile de traseu in care vizibilitatea pe timp de noapte este ingreunată)

Lucrari la liniile de tramvai

 • - înlocuirea cu imbracaminte din beton asfaltic MAS8 modificata cu pudreta de cauciuc si polimeri, modernizarea integrala a infrastructurii și suprastructurii căii de tramvai

 • - montare de amortizoare de zgomote și de vibrații

 • - montare sine de tramvai tip Ri60N cu prindere directa

 • - fider -retea de alimentare cu energie electrica a liniei de tramvai

 • - înlocuirea liniei de tramvai , prin realizarea de lucrari atât la calea de rulare cât si la reteaua de alimentare, cu prevederea de peroane noi si schimbatoare de cale noi

Retele de apa

Se propune inlocuirea partiala a conductelor de apa cu durata de viata expirata si a conductelor a caror durata expiră in urmatorii 10 ani.

Lucrari de instalatii electrice

Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

 • - alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public

 • - iluminat public (stradal si pietonal)

 • - retea de canalizatie pentru retele electrice de distributie de joasa tensiune

 • - retea canalizatie pentru distributie retele de fibra optica, telefonie si tv

 • - instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a strazii si integrarea sistemului in peisajul urban este necesara inlocuirea stâlpilor din beton cu stâlpi de iluminat noi, metalici, iar acolo unde este cazul se vor prevea stâlpi prevazuti cu consolă pentru montarea de corpuri de iluminat pietonale ( (pentru retea iluminat pietonal).

Corpurile de iluminat stradal vor fi echipate cu surse LED de 120W, iar cele destinate iluminatului pietonal cu surse LED de 50W.

Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 echivalent din municipiile reședință de județ/ZFU, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor/activităților fundamentate în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Se vor prioritiza, prin acordarea unui punctaj mai mare, proiectele care au o contribuție mai însemnată la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, generate de traficul rutier motorizat, bazată pe creșterea deplasărilor cu transportul public și modurile nemotorizate de transport, în detrimentul deplasărilor cu transportul privat (cu autoturisme).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 113.182.620,86 lei

Din care C+M:           103.587.250,10 lei

Valoare cheltuieli neeligibile si contributie proprie: 26.690.075,67 lei

Capacități: - strazi modernizate-L= 2594ml

 • - cale rulare tramvaie simpla-5,57km, fider alimentare -6.300ml

 • - piste de biciclisti S-6.731mp

 • - suprafata carosabila -38.550mp

 • - suprafata parcari-5875mp,

 • - suprafata trotuare-17.405mp,

 • - latime parte carosabilă-2x3,50m

 • - retea apa-Dn400mm, Dn600mm, Dn300mm, Dn500mm

-mobilier stradal: banci (60 buc), cosuri gunoi (200 buc), adapost biciclete (6 buc)

 • - retele LES medie tensiune-L=3,12km

 • - retele LES 0,4KV, L=2,92 km

 • - montare firide de distributie-20 buc

 • - montare FDC-44 buc

 • - montare BMP-37 buc

 • - retele medie tensiune-3,2 km

 • - cablu LES 0,4KV-2,9 km

 • - firide distributie-20 buc

 • - montare FDC-44 buc

 • - montare BMP-37 buc

 • - fibra optica-1,95 km

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut/fonduri europene

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL -ACTUALIZAT LA DATA 16.09.2020

privind cheltuielile la obiectivul de investitii "MODERNIZARE LINII TRAMVAI SI CAROSABIL STRAZILE TRAIAN VUIA, HENRI COANDA, GEORGE COSBUC (TRONSON HENRI COANDA-STR. AL. MACELARU)"

1 EURO = 4.5744 la cursul inforeuro din luna publicării apelului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

363.25493

79.41040

69.01844

432.27337

94.49838

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

730.75712

159.74928

138.84385

869.60097

190.10165

TOTAL CAPITOLUL 1

1,094.01205

239.15968

207.86229

1,301.87434

284.60003

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

8,768.45000

1,916.85248

1,666.00550

10,434.45550

2,281.05446

TOTAL CAPITOLUL 2

8,768.45000

1,916.85248

1,666.00550

10,434.45550

2,281.05446

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

11.00000

2.40469

2.64000

13.64000

2.98181

3.2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri și utilități

100.00000

21.86079

19.00000

119.00000

26.01434

3.3

Proiectare și inginerie

3,171.74593

693.36873

603.95673

3,775.70266

825.39845

3.3.1

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare

2,993.99593

654.51117

569.54673

3,563.54266

779.01859

3.3.1.1

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.3.1.2

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

103.75000

22.68057

20.40000

124.15000

27.14017

3.3.1.3

Proiect tehnic

1,677.14756

366.63771

318.65804

1,995.80560

436.29888

3.3.1.4

Detalii de execuție

1,118.09837

244.42514

212.43869

1,330.53706

290.86592

3.3.1.5

Verificarea tehnică a proiectării

95.00000

20.76775

18.05000

113.05000

24.71362

3.3.1.6

Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.3.2

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - faza DALI

17.50000

3.82564

3.45000

20.95000

4.57984

3.3.3

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - faza PTE

150.00000

32.79119

28.50000

178.50000

39.02151

3.3.4

Cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc)

10.25000

2.24073

2.46000

12.71000

2.77851

3.3.5

Cheltuieli pentru efectuarea auditului de siguranta a circulatiei

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanță

117.50000

25.68643

22.32500

139.82500

30.56685

3.6

Asistență tehnică

1,199.50000

262.22018

227.90500

1,427.40500

312.04202

3.6.1

Asistență tehnică din partea proiectantului atunci când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

750.00000

163.95593

142.50000

892.50000

195.10756

3.6.2

Plata diriginților de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații

449.50000

98.26425

85.40500

534.90500

116.93446

TOTAL CAPITOLUL 3

4,599.74593

1,005.54082

875.82673

5,475.57266

1,197.00347

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

77,079.57207

16,850.20376

14,645.11870

91,724.69077

20,051.74249

4.1.1

Lucrări de drum

22,817.18945

4,988.01798

4,335.26600

27,152.45545

5,935.74140

4.1.2

Lucrări de tramvai

27,417.82245

5,993.75272

5,209.38627

32,627.20872

7,132.56574

4.1.3

Retea fir contact si fider alimentare

7,726.00210

1,688.96513

1,467.94040

9,193.94250

2,009.86851

4.1.4

Amenajare peroane calatori

1,649.99994

360.70303

313.49999

1,963.49993

429.23661

4.1.5

Lucrari retea apa

11,174.30871

2,442.79222

2,123.11865

13,297.42736

2,906.92274

4.1.6

Iluminat public si canalizatie subterana

5,244.25688

1,146.43601

996.40881

6,240.66569

1,364.25885

4.1.7

Mobilier urban

1,049.99254

229.53667

199.49858

1,249.49112

273.14864

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotari

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

77,079.57207

16,850.20376

14,645.11870

91,724.69077

20,051.74249

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

240.44251

52.56264

45.68408

286.12659

62.54953

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

106.07520

23.18888

20.15429

126.22949

27.59476

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

134.36731

29.37376

25.52979

159.89710

34.95477

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

957.53100

209.32384

0.00000

957.53100

209.32384

5.2.1

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

435.24100

95.14712

0.00000

435.24100

95.14712

5.2.2

Cota aferentă controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

87.04900

19.02960

0.00000

87.04900

19.02960

5.2.3

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

435.24100

95.14712

0.00000

435.24100

95.14712

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,523.00000

551.54774

479.37000

3,002.37000

656.34182

TOTAL CAPITOLUL 5

3,720.97351

813.43422

525.05408

4,246.02759

928.21519

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

95,262.75356

20,825.19096

17,919.86730

113,182.62086

24,742.61564

DIN CARE C+M

87,048.10932

19,029.40480

16,539.14078

103,587.25010

22,644.99174

Proiectant general,

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.