Hotărârea nr. 28/2021

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 28

din 28.01.2021

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 33/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9458/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 15263/26.01.2021, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 625 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumire a Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

625.

-

TEREN

Strada Nae Leonard nr. 36 - A S Teren = 599 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Art. II - Poziția 667 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumire a Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

667.

-

TEREN

Cartier Piața Centrală, Strada Tecuci nr. 8, aferent bl. V4

S Teren = 345 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Art. III - Poziția 720 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumire a Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

720.

-

TEREN

Aleea Gorunului nr. 12 C S Teren = 532 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Art. IV - Poziția 746 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

746.

-

TEREN ȘI CONSTRU CȚIE

Strada Brăilei nr. 18 A S Teren = 90 mp Spațiu cu altă destinație (P)

S construită =

S desfășurată = 33 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

Art. V - Se completează anexa H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI- Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VII - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 28/28.01.2021

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

992.

-

TEREN

Strada Banatului nr.22 S Teren = 100 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 491/2017

Carte Funciară nr. 126131 Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

993.

-

TEREN

Strada Brăilei nr.68 E2

S Teren = 9 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 510/2011

Carte Funciară nr. 109266 Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

994.

-

TEREN Și CONSTRUCȚIE

B-dul George Coșbuc nr.259

S Teren = 553 mp

S construită C1 =194 mp, anul construire 1983

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2019

Carte Funciară nr. 129028 Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

995.

-

TEREN

Strada Macedonă nr.1 S1

S Teren = 106 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 642/2011

Carte Funciară nr. 122467 Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

996.

TEREN

Strada Brăilei nr.244-B

S Teren=31 mp

1991

Ordinul Prefectului nr. 293/2010

Carte Funciară nr. 109695 Hotărârea Consiliului Local nr. 519/2020

997.

-

APARTAMENT si TEREN AFERENT

Strada Lupeni nr. 1-3, et. 1, ap. 10

S utnă= 29,88 mp

- Cota indiviză părți comune = 8,67 mp, reprezintă cota-parte de 5,56% din dreptul de proprietate asupra părților comune

-Cotă indiviză teren = 16,26 mp, reprezintă cota-parte de 5,28% din terenul aferent imobilului

998.

-

APARTAMENT si TEREN AFERENT

Strada Lupeni nr. 1-3, sc. 1, et. 2, ap.6

S utilă = 74,38 mp

 • - Cota indiviză părți comune = 23,49 mp, reprezintă cota-parte de 15,07% (284/1925) din dreptul de proprietate asupra părților comune

 • - Cotă indiviză teren = 45,44 mp, reprezintă cota-parte de 14,75% (2321/50) din terenul aferent imobilului

999.

-

APARTAMENT si TEREN AFERENT

Strada Lupeni nr. 1-3, et. mansardă, ap.7

S utilă = 28,61 mp-

 • - Cota indiviză părți comune = 5,24 mp, reprezintă cota-parte de 3,36% din dreptul de proprietate asupra părților comune

 • -Cotă indiviză teren = 10,10 mp, reprezintă cota-parte de 3,29% din terenul aferent imobilului

1000.

-

TEREN

Strada Cristofor Columb nr. 90

S Teren în indiviziune = 260 mp

1991

1001.

-

TEREN

Strada Ionel Fernic nr. 4 - E5 S Teren = 7 mp

1991

1002.

-

TEREN

Bdul Marea Unire, Complex Comercial Conventry S Teren = 322,33 mp

1991

1003.

-

TEREN

Strada Castrul Roman nr. 30

S Teren = 310 mp

1991

1004.

-

TEREN

Strada Melodiei nr. 8 - E42 S Teren = 12,50 mp

1991

1005.

-

TEREN

Strada Ovidiu nr. 8 - S1 S Teren = 22 mp

1991

1006.

-

TEREN

Strada Frunzei nr. 10

S Teren = 404 mp

1991

1007.

-

TEREN

Strada Cezar Bolliac nr. 16

S Teren = 66 mp

1991

1008.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 219, intersecție DN2B cu DN 25

S Teren = 14.615 mp

1991

1009.

-

TEREN

Cartier Siderurgiștilor Vest, strada Siderurgiștilor nr. 35, bl. SD3B S Teren = 43 mp

1991

1010.

-

TEREN

Micro 38, strada Pinului nr. 21, aferent bloc J2 S Teren = 114 mp

1991

1011.

-

TEREN

Micro 38, strada Pinului nr. 21, zona bloc J2 S Teren = 163 mp

1991

1012.

-

TEREN

Strada Oltenița nr. 14 - B S Teren = 154 mp

1991

1013.

-

TEREN

Strada Domnească nr. 6 - S1 S Teren = 6 mp

1991

1014.

-

TEREN

Stradă Strungarilor nr. 2

S Teren = 32 mp

1991

1015.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 28 S1 S Teren = 9 mp

1991

1016.

-

Apartament

Strada Stadionului nr. 2 BIS, blocM3, scara 1, apartament 38, etaj 9

S udiă = 61,54 m2

S totală = 71,21 m2 din care 9,67 m2 balcoane

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,00% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului M3

 • - Cota indiviză 1,00% din terenul aferent blocului M3, suprafață teren aferent = 10,89 m2

1017.

-

Apartament

Strada Stadionului nr. 2 BIS, blocM3, scara 1, apartament 2, parter

S utuă = 34,00 m2

S totală = 34,00 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,41% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului M3

 • - Cota indiviză 0,41% din terenul aferent blocului M3, suprafață teren aferent = 4,48 m2

1018.

-

Apartament

Strada dr. Constantin Levaditti nr. 9, bloc Bujor 3, scara 3, apartament 44, etaj 1

S utuă = 55,11 m2

S totală = 57,79 m2 din care 2,68 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,73% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului Bujor 3

 • - Cota indiviză 1,73% din terenul aferent blocului Bujor 3, suprafață teren aferent = 20,12 m2

1019.

-

Apartament

Strada Brăilei nr. 200, bloc B5, scara 1, apartament 40, etaj 10

S utu'ă = 67,46 m2

S totală = 75,80 m2 din care 8,34 mz balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,020% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului B5

 • - Cota indiviză 0,020% din terenul aferent blocului B5, suprafață teren aferent = 12,72 m2

1020.

-

Apartament

Strada Brăilei nr. 242, bloc F2, scara 1, apartament 43, etaj 10

S Utuă = 79,27 m2

s totală = 93,90 m2 din care 14,63 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,35% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului F2

 • - Cota indiviză 2,35% din terenul aferent blocului F2, suprafață teren aferent = 12,41 m2

1021.

-

Apartament

Strada Textiliștilor nr. 3, bloc D1, scara 1, apartament 5, etaj 1

S utuă = 33,76 m2

S totală = 36,99 m2 din care 3,23 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,92% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului D1

 • - Cota indiviză 0,92% din terenul aferent blocului D1, suprafață teren aferent = 11,63 m2

1022.

-

Apartament

Strada Traian nr. 97, bloc A8, scara 1, apartament 24, etaj 6

S utiiă = 73,06 m2

S totală = 85,71 m2 din care 12,65 m2 balcoane

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 3,54% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului A8

 • - Cota indiviză 3,54% din terenul aferent blocului A8, suprafață teren aferent = 14,19 mz

1023.

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 94, etaj 4

S utiiă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1024.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 105, etaj 4

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1025.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 3, parter

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1026.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 4, parter

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1027.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 7, parter

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1028.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 10, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1029.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 12, parter

S Utuă= 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1030.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 15, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1031.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 16, parter

S utiiă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1032.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 17, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1033.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 18, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1034.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 19, parter

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1035.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 1, apartament 21, parter

S utuă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1036.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 130, etaj 1

S utuă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1037.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 134, etaj 1

S utuă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1038.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 136, etaj 1

S utuă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1039.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 137, etaj 1

S utită = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 12

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului 12, suprafață teren aferent = 3,46 mz

1040.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 141, etaj 1

S ut = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului 12

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului 12, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1041.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 144, etaj 1

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1042.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 152, etaj 2

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1043.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 154, etaj 2

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1044.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 156, etaj 2

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1045.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 169, etaj 3

S utnă = 10,30 m2-

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1046.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 170, etaj 3

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1047.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 176, etaj 3

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1048.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 192, etaj 4

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1049.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 197, etaj 4

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1050.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 200, etaj 4

S utnă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1051.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 201, etaj 4

S utuă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului 12, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1052.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 205, etaj 4

S ut,iă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1053.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 208, etaj 4

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1054.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 106, parter

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1055.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 107, parter

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1056.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 108, parter

S utilă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1057.

Apartament

Strada Papllian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 113, parter

S utnă = 10,30 m2

s totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1058.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 115, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1059.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 118, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului 12, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1060.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc 12, scara 2, apartament 119, parter

S utjlă= 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1061.

-

Apartament

Strada Papilian Victor nr. 9, bloc I2, scara 2, apartament 122, parter

S utilă = 10,30 m2

S totală = 10,30 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,476% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului I2

 • - Cota indiviză 0,476% din terenul aferent blocului I2, suprafață teren aferent = 3,46 m2

1062.

-

Apartament

Strada Iasomiei nr. 4, bloc J1A, scara 1, apartament 15, etaj 3

S utiiă = 43,60 m2

s totală = 46,30 m2 din care 2,70 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,63% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului J1A

 • - Cota indiviză 2,63% din terenul aferent blocului J1A, suprafață teren aferent = 13,88 m2

1063.

-

Apartament

Strada Milcov nr. 42, bloc M1, scara 1, apartament 9, etaj 2

S utilă = 48,70 m2

S totală = 52,40 m2 din care 3,70 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 3,07% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului M1

 • - Cota indiviză 3,07% din terenul aferent blocului M1, suprafață teren aferent = 15,19 m2

1064.

-

Apartament

Strada Milcov nr. 42, bloc M1, scara 1, apartament 12, etaj 2

5 utilă = 37,70 m2

S totală = 43,40 m2din care 5,70 m2 balcoane

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 2,47% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului M1

 • - Cota indiviză 2,47% din terenul aferent blocului M1, suprafață teren aferent = 12,22 m2

1065.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 2, bloc N3, scara 3, apartament 47, etajl

S utilă = 34,80 m2

S totală = 36,80 m2 din care 2,00 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,79% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N3

 • - Cota indiviză 0,79% din terenul aferent blocului N3, suprafață teren aferent = 10,68 m2

1066.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 2, bloc N3, scara 5, apartament 89, etajl

S utilă = 46,00 m2

5 totală = 48,10 m2din care 2,10 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,00% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N3

 • - Cota indiviză 1,00% din terenul aferent blocului N3, suprafață teren aferent = 13,52 m2

1067.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 2, bloc N3, scara 6, apartament 103, parter

S utilă =46,70 m2

S totală = 46,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,00% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N3

 • - Cota indiviză 1,00% din terenul aferent blocului N3, suprafață teren aferent = 13,52 m2

1068.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 4, bloc T3, scara 2, apartament 44, etaj 2

S utilă = 42,40 m2'

S totală = 45,20 m2 din care 2,80 m2 balcon

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,96% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,96% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 12,31 m2

1069.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 4, bloc T3, scara 4, apartament 114, etaj 3

S utilă = 31,90 m2

S totală = 31,90 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 0,78% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului T3

 • - Cota indiviză 0,78% din terenul aferent blocului T3, suprafață teren aferent = 10,04 m2

1070.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mircea Av. nr. 6, bloc N2, scara 3, apartament 48, etaj 1

S utnă = 35,90 m2

S totală = 39,60 m2 din care 3,70 m2 balcoane

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,18% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N2

 • - Cota indiviză 1,18% din terenul aferent blocului N2, suprafață teren aferent = .10,69 m2

1071.

-

Apartament

Strada Zorileanu Mlrcea Av. nr. 6, bloc N2, scara 3, apartament 42, parter

S utilă = 45,70 m2

S totală =45,70 m2

Categoria de folosință - locuință

 • - Cota-parte de 1,50% din dreptul de proprietate asupra părților comune ale blocului N2

 • - Cota indiviză 1,50% din terenul aferent blocului N2, suprafață teren aferent = 13,52 m2

1072.

-

TEREN Și CONSTRUCȚIE

B-dul George Coșbuc nr. 171

S Teren = 112 mp

S construită = 49,83 mp, anul construire 1930

1073.

-

TEREN

Tarla 162/1, Parcela 33/2 S Teren = 624 mp

1991

Președinte de ședință,