Hotărârea nr. 27/2021

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 31377 mp, situat pe str. Constantin Levaditti nr. 18

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 27

din 28.01.2021

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat pe str. Constantin Levaditti, nr. 18

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 32/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9507/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9508/19.01.2021, al Direcției

Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând:

  • > solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3167/11.01.2021;

  • > referatul de admitere nr. 112302/16.12.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și ale art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat pe str. Constantin Levaditti, nr. 18, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 30977 mp, având numărul cadastral 131096;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 400 mp, având numărul cadastral 131097.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexă la HCL nr. 27/28.01.2021Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1 1000


Anexa nr 1 35 la regulament


Nf cadastral Suprafața măsuralfl a imobilului (mp)


Adresa imobilului


131096


30977


Muri. Galați, Str Dr Constantin Lcvaditti nr. 18, Lot 1/1, Jud. GalațiCategorie de folosința


Destinația


441900


Unitate Administrativ Teritorială (UAT)

Galați


112302/16.12.:


I20


A. DATE REFERITOARE LA TERI


Mențiuni


ri


44180C


imobil împrejmuit ai garduri metalice intre pct 1-12. 52-63, de tabla intre pd. 12-16. 40-44. 69-88. plasa 16-17,63-69, 88-90 si parțial nematerializat intre pct 17-40, 44-52


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


Garaj • G5 - proprietar: Eflenaru Marin


Suprafața totala masurata a imobilului = 30977mp

Persoana Autorizata. P.J.A S^”ADRlCARDPRCJfcE^lLf clasa in. seria ro-b-j, Ă semnat digital oe

Persoana Fizica Autorizată:      POPA GABRl itRQRA-GABRIELA

SX^^^ABRIELA®-^^'5 documentației cadastrale si corespondent acoslli5rfi&>26t*Q2'00 din teren.

Semnătură si stampila

Data: Octombrie/2020

Inspector

Confirm introducefeairnebilului in baza de date integrata si atribuirea numărului caBăEuUi 13 H~ Semnat digital de florin           Emlllan-Florln Eftinca

Semnătură sl parafa ilUf III           Data-202012 16

Data:.........1.........22012 Eftinca iurer+ozw

Stampila BCPI