Hotărârea nr. 26/2021

Aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, catre persoanele juridice de drept privat’, pe anul 2021

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26

din 28.01.2021

privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 31/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9468/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9470/19.01.2021, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” și ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă lista de priorități privind atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 26/28.01.2021

LISTĂ PRIORITĂȚI

PENTRU ATRIBUIREA DE SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANȚEI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

NR.

CRT

DENUMIRE SOLICITANT

NR. / DATĂ DOSAR

SPAȚIU SOLICITAT

PUNCT

AJ

1.

ASOCIAȚIA SUPORT ETNIC

14065/22.01.2020

Str. Tecuci nr. 75

20 p

2.

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ’AGAPE”

13765/22.01.2020

Str. Energiei, Siderurgiștilor Vest fost SC 58

25 p

3.

ASOCIAȚIA ’AMEN-TUMEN-SAORA-DICARAS LE ROMELDII”

205063/30.10.2020

Str. Română nr.

196, fost SC 1

25 p

4.

CLUBUL SPORTIVMIXED

MARȚIAL ARTS

214588/12.11.2020

Str. Al. Cernat nr. 4A, fost SC 82

50 p

Notă:

În termen de 7 zile calendaristice de la data afișării listei pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cei interesați pot depune contestații la Registratura Generală a Municipiului Galați.

Contestația va cuprinde expres datele de identificare ale celui care contestă, precum și actele și faptele contestate.

La contestație se vor anexa toate documentele doveditoare în susținerea acesteia.

Președinte de ședință,