Hotărârea nr. 25/2021

Aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare"’, pe anul 2021

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 25 din 28.01.2021

privind aprobarea ,,Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare’’, pe anul 2021

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 30/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9443/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9445/19.01.2021, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 67, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit. b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 25/28.01.2021

PLANUL

de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate

de către persoanele beneficiare de venitul minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare - pe anul 2021 -

NR.

CRT

.

DENUMIRE OBIECTIV

ACȚIUNI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ

TERMEN DE REALIZA RE

OBSERVAȚII

1

Repartizarea persoanelor majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Întocmirea documentelor lunare pe tipuri de unități/instituții partenere:

-adresa de înaintare către unități/ instituții a Dispoziției Primarului privind repartizarea orelor de muncă constănd în acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, - anexa la dispoziție cuprinde : date de identificare a persoanelor, cnp, numărul de ore stabilit lunar în funcție de cuantumul ajutorului social, conform formulei de calcul prevăzută în H.G.nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galati - Serviciul Public de Asistență Socială

Anul 2021, lunar

Se va lua în considerare nivelul de studii și starea de sănătate

2

Repartizarea părintelui apt de muncă pentru a cărui copil s-a instituit măsura de protecție specială prin sentință civilă definitivă, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, în conformitate cu prevederile art.67 din Legea nr.272/2004 privind protecția și

Adresa de înaintare către Comisia pentru Mandate de Executare a Muncii în Folosul Comunității

Comisia pentru Mandate de Executare a Muncii in Folosul Comunițății

Anul 2021, lunar

promovarea drepturilor copilului,republicata, cu modificările și completările ulterioare

3

Asigurarea protecției, securității și sănătății în muncă

Asigura instructajul privind normele de tehnica a securității muncii: activitățile specifice unității/instituției, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul unității/instituției.

Supravegherea activităților desfășurate, printr-o persoană desemnată să coordoneze și să controleze acțiunile desfășurate din fiecare unitate/instituție;

Dotarea cu instrumentele de lucru și veste avertizoare cu benzi reflectorizante inscripționate pe spate cu inițialele VMG pentru persoanele care desfășoara activități de întreținere a domeniului public

Asigura instructajul privind asigurarea confidențialității datelor și protejarea informațiilor, respectiv răspunderea penală, dupa caz, pentru persoanele care desfășoară activități de arhivare a actelor administrative ori care cuprind date personale ale cetățenilor.

Unități/instituții la care vor fi repartizati beneficiarii venitului minim garantat: -servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Galați -unități din subordine - S.C Gospodărire Urbană SRL - directii, cămine pentru persoane vărstnice, unități de cult, unități de învățămănt preuniversitar, unități sanitare și alte așezăminte social-culturale aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați sau subvenționate din bugetul local.

Anul 2021,lunar sau ori de câte ori este cazul

Tipuri de activități ce pot fi prestate în funcție de specificul fiecărei unități/ instituție: - Întreținere spații verzi (udat, greblat, adunat deșeuri vegetale, încărcat gunoi vegetal, săpat teren, nivelat teren,încărcat/ descăr cat pământ vegetal sau de umplutură, scos cioate, scos flori din ghivece, plivit, mobilizat arbuști, curățat zăpada etc.); - Întreținere locuri de agreement;

- Întreținere cimitire; - Activități administrative la nivelul serviciilor și compartimentelor din cadrul primăriei, instituțiilor aflate in subordinea Consiliului Local

Evidența persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local

Întocmirea lunară a foilor de prezență pontaje) pentru persoanele care au desfășurat activități;

Transmiterea la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galati- Serviciul Public de Asistență Socială a tabelelor cu persoanele care au prestat orele de muncă constănd în acțiuni sau lucrări de interes local, în vederea prelucrării acestora de

Toate instituțiile partenere

Anul 2021,lunar, transmitere a tabelelor cu persoanele care au prestat orele de muncă constănd în

4

către serviciul de specialitate și pregătirea situației de plată către Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Galați;

Transmiterea la Compartimentul Securitate si Sanatate in Munca a tabelelor cu persoanele care au prestart orele de muncă constănd în acțiuni sau lucrări de interes local și au fost instruiți pe linie de Securitate, sănătate în muncă, precum și intervalul orar în care fiecare persoană a prestat activitatea.

Întocmirea lunara a situației centralizatoare privind persoanele care au efectuat orele de muncă, pe tipuri de activități prestate potrivit modelului din Anexa nr.8 la H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare,

acțiuni sau lucrări de interes local;

Până în ultima zi a lunii în curs efectuării orelor de muncă;

Un alt termen mai scurt la solicitarea SPAS-ului, în funcție de adresele transmise de la AJPIS Galați(solic itarea documentel or pentru plata lunară a ajutoarelor, de plată la un alt termen decăt cel prevăzut de legea în vigoare)

Președinte de ședință,