Hotărârea nr. 24/2021

Modificarea H.C.L. nr. 172/24.04.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan» Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 172 din 24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului

"Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 29/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9342/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9345/19.01.2021, al Direcției Dezvoltare Înfrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 4501/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 -Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 23/28.01.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 172 din 24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, în cuantum de 16.728.989,42 lei inclusiv TVA, din care 10.699.821,81 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 6.029.167,61 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile”.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,