Hotărârea nr. 23/2021

Modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan» Galati", cu modificarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 23

din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 38/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10002/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10004/19.01.2021, al Direcției Dezvoltare Înfrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 23/28.01.2021

”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt:

 • - extindere ambulatoriului în zona de nord a corpului D existent al spitalului

 • - Amplasarea pasarelei de legatură cu noul corp de clădire destinat extinderii Ambulatorului Integrat va fi realizată pe fațada de N a corpului D existent, respectiv fațada S a noului corp propus, la etajele 1 ale acestora.

 • - Gruparea spațiilor destinate imagisticii într-o zonă relativ separată de restul spațiilor, la parterul noii clădiri, cu posibilitatea de a fi utilizată și de către pacienții din restul spitalului.

 • - Amplasarea spațiilor de primire/izolator în proximitatea accesului exterior.

 • - Amplasarea optimă a funcțiunilor tehnice și secundare, pentru a economisi spațiul destinat funcțiunilor principale

 • - Amplasarea cabinetelor la parter și la etajul 1 al noului corp de clădire

 • - Accesele în cladirea existentă se păstrează în forma actuală

 • - Accesul principal în clădirea nou propusă se va realiza din curtea spitalului,prin intermediul unei alei pietonale și. Separate, o alee carosabilă

 • - Toate accesele existente și propuse sunt prevăzute la nivel sau cu rampe pentru persoane cu dizabilități.

 • - Finisajele interioare vor fi rezistente la dezinfectanti,fără asperități care să rețină praful, bactericide (în spații aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer.

 • - Pardoselile vor fi din covor PVC, cu excepția grupurilor sanitare unde vor fi dale din piatră naturală sau placaje ceramice porțelanate.

 • - Peretii vor fi prevăzuți cu vopsitorii lavabile sau antibacteriene în funcție de destinația spațiilor.

-Tâmplăria interioara va fi placată cu HPL cu agrement pentru spațiile medicale, iar în spațiile unde e necesar, protecția contra radiațiilor tâmplăriile vor fi speciale -Finisajele exterioare vor consta în placarea pereților exteriori cu plăci compozite de aluminiu sau similare și termoizolație din vată minerală bazaltică de 10-15cm grosime.

 • - Tâmplăria exterioară va fi din Al, cu rupere de punte termică, prevăzută cu geam tripan.

 • - Instalația de alimentare cu apă rece este realizată din rețeaua existentă de alimentare cu apă a spitalului, printr-o conductă de 50m lungime PEHD cu diametrul DN32mm.

 • - Alimentarea cu apă caldă se va realiza în centrala proprie din incintă, urmărindu-se realizarea unui circuit de recirculare a apei calde.

 • - Hidranții de pe nivelurile clădirii vor fi prevăzuți cu furtun plat cu lungimea de 20m,

 • - Apele menajere se vor evacua către canalizarea din incintă.

 • - Toate obiectele sanitare vor fi în condiții de igienă standard pentru spitale și vor fi stabilite de comun acord cu responsabilul cu igiena clădirii.

 • - Instalațiile electrice se vor realiza pentru:

 • - iluminat normal și prize

 • - iluminat de siguranță

 • - instalații de forță și comenzi

 • - instalații pentru protecția împotriva electrocutării

 • - instalații de paratrăsnet

 • - instalatii termice și de ventilație, încălzirea spațiilor se va face cu ventilo-convectoare montate în plafonul fals, pentru spațiile climatizate și cu corpuri de încălzire statice pentru restul spațiilor.

 • - instalații de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.

 • - Instalații de curenți slabi

-instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, sistem de control acces, sistem de adresare generală, rețea voce.

 • - Realizarea unui adăpost de protecție civilă la nivelul subsolului, în suprafață de 182 mp, având capacitatea de 90 de persoane, conform solicitării ISU nr. 2231604/16.09.2020.

 • - Studii suplimentare necesare avizelor, conform solicitării furnizorilor de utilități publice, inclusiv SDEE Electrica.

 • - Devieri rețele electrice

-Instalație completă de distribuție a gazelor medicinale în clădire

-Un sistem general de desfumare a casei scării

 • - 4 routere wireless - câte 2 pe fiecare nivel, pentru a se asigura conexiunea la rețea a echipamentelor electronice deținute de către personalul clădirii.

 • - 2 splittere pentru TV

 • - 2 switch-uri pentru prizele de internet

 • - Amenajarea exterioară din incintă va fi modificată în zona extinderii propuse prin realizarea unui nou acces carosabil în zona și a unor accese pietonale în noul corp de clădire. De asemenea, se vor amenaja noi locuri de parcare, care vor deservi atât personalul noului ambulatoriu integrat, cât și pe aparținătorii pacienților ce vor fi consultați în acest serviciu funcțional extins al spitalului.

În paralel cu realizarea extinderii cu noua clădire a Ambulatoriului, în cadrul spațiilor actuale amplasate la parterul corpului A se vor prevedea următoarele lucrări

 • - Amenajarea unor grupuri sanitare pentru pacienti, lângă intrarea în Ambulatoriu

 • - Igienizarea cabinetelor și a circulatiilor existente, ceea ce presupune lucrări de arhitectură (reparații locale, refacere finisajelor de pardoseli și pereți) pentru o suprafață de cca 530mp.

Vor fi achizitionate următoarele dotări:

A.Pentru Compartimentul de Imagistică, următoarele dotări și echipamente medicale sunt necesare:

 • - Echipament Computer Tomograf

 • - Echipament digital de radioscopie si radiografie

B.Pentru Compartimentul de Imunohistochimie, următoarele dotări și echipamente medicale sunt necesare:

 • - Procesor de țesuturi

 • - Stație de includere în parafină

 • - Microtom de tip rotativ

 • - Autosteiner

 • - Hotă specializată în lucrul cu substanțe toxice

 • - Microscop trinocular cu camera

 • - Termostat cu temperatură reglabilă

 • - Termostat

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea investiiei: 16.728.989,42lei

Din care C+M: 9.116.854,05 lei

Capacități:- Suprafață teren-12.971 mp

Spital existent -Aria construită spital existent =2.608 mp

-Aria desfășurată spital existent =11.144mp

Ambulatoriu existent - aria construită =530 mp

aria desfășurată = 530 mp

Ambulatoriu extindere - aria construită =616,15 mp

Ambulatoriu integrat - aria desfășurată=1323,44 mp

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local și/sau imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

„Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii "Sf. loan Galați"

Beneficiar:             UAT Municipiul Galați

Proiectant:           SC SUBMIT SRL, Iași

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan” Galați"

Conform HG 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

489.440,00

92.993,60

582.433,60

TOTAL CAPITOL 1

489.440,00

92.993,60

582.433,60

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

170.578,32

32.409,88

202.988,20

TOTAL CAPITOL 2

170.578,32

32.409,88

202.988,20

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

15.755,25

2.993,50

18.748,75

3.1.1.

Studii de teren

755,25

143,50

898,75

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.957,13

561,85

3.518,98

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

755,24

143,50

898,74

3,5

Proiectare

232.133,61

44.105,38

276.238,99

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare alucrărilor de intervenții și deviz general

74.700,00

14.193,00

88.893,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

8.307,69

1.578,46

9.886,15

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

23.000,00

4.370,00

27.370,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

126.125,92

23.963,92

150.089,84

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

53.234,00

10.114,46

63.348,46

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.7.2. Auditul financiar

3.234,00

614,46

3.848,46

3,8

Asistență tehnică

63.604,90

12.084,93

75.689,83

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

15.104,90

2.869,93

17.974,83

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15.104,90

2.869,93

17.974,83

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

48.500,00

9.215,00

57.715,00

TOTAL CAPITOL 3

368.440,13

70.003,62

438.443,75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

6.862.866,20

1.303.944,58

8.166.810,78

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

73.337,37

13.934,10

87.271,47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

887.137,03

168.556,04

1.055.693,07

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

4.688.971,68

890.904,62

5.579.876,30

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

12.512.312,28

2.377.339,33

14.889.651,61

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

65.000,00

12.350,00

77.350,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

65.000,00

12.350,00

77.350,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

84.273,44

0,00

84.273,44

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

38.306,11

0,00

38.306,11

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7.661,22

0,00

7.661,22

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

38.306,11

0,00

38.306,11

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

374.724,56

71.197,67

445.922,23

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.661,00

1.265,59

7.926,59

TOTAL CAPITOL 5

530.659,00

84.813,26

615.472,26

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

14.071.429,73

2.657.559,69

16.728.989,42

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

7.661.221,89

1.455.632,16

9.116.854,05

Data: DECEMBRIE 2020                                                   întocmit,

Beneficiar/Investitor,                                                              Ing. Daneliuc Mihai

UA T Municipiul Galați

OBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan" Galați"

OBIECTUL: Amenajarea terenului

Beneficiar: UAT Municipiul Galați

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumire

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

489.440,00

92.993,60

582.433,60

Total deviz pe obiect

489.440,00

92.993,60

582.433,60

întocmit,

Ing. Daneliuc Mihai

/.

LW --OBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan" Galați'


OBIECTUL: Utilități

Beneficiar: UAT Municipiul Galați


CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții


Nr. crt.


Denumire


Valoare (fara TVA)


lei


TVA


lei


Valoare cu TVA


lei


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7

8

9


Alimentare cu apa Canalizare

Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu agent termic

Alimentare cu energie electrica Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc) Drumuri de acces, platforme Cai ferate industriale

Alte utilitati


Total deviz pe obiect


14.453,23

54.493,87 0,00 0,00

101.631,22 0,00 0,00 0,00 0,00

170.578,32


2.746,11

10.353,84 0,00 0,00

19.309,93 0,00 0,00 0,00

0,00

32.409,88


17.199,34

64.847,71 0,00 0,00

120.941,15 0,00 0,00 0,00 0,00

202.988,20


întocmit, Ing. Daneliuc MihaiOBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan" Galați"

OBIECTUL: Deviz financiar

Beneficiar: UAT Municipiul Galați

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt.

Denumire

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3,1

Studii

15.755,25

2.993,50

18.748,75

3.1.1.

Studii de teren

755,25

143,50

898,75

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.957,13

561,85

3.518,98

3.2.1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,00

0,00

0,00

3.2.2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

3.2.3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

0,00

0,00

0,00

3.2.4. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

0,00

0,00

0,00

3.2.5. întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

0,00

0,00

0,00

3.2.6. obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

3.2.7. obținerea avizului de protecție civilă

0,00

0,00

0,00

3.2.8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

0,00

0,00

0,00

9. alte avize, acorduri și autorizații

2.957,13

561,85

3.518,98

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

755,24

143,50

898,74

3,5

Proiectare

232.133,61

44.105,38

276.238,99

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare alucrărilor de intervenții și deviz general

74.700,00

14.193,00

88.893,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

8.307,69

1.578,46

9.886,15

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

23.000,00

4.370,00

27.370,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

126.125,92

23.963,92

150.089,84

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.6.1. Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți]

0,00

0,00

0,00

3.6.2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare

0,00

0,00

0,00

3.6.3. Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.6.4. Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice

0,00

0,00

0,00

3,8Consultanță

 • 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

 • 3.7.2. Auditul financiar

Asistență tehnică

 • 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

  • 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

  • 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții__________________________________________________________________ 3.8.2. Dirigenție de șantier


53.234,00

50.000,00

3.234,00

63.604,90

15.104,90

15.104,90

ăoo


9.500,00

9.500,00

6^00

12.084,93

2.869,93

2.869,93

6^00


62.734,00

59.500,00

3.234,00

75.689,83

17.974,83

17.974,83

ăoo


Total deviz pe obiect


48.500,00

368.440,13


9.215,00

69.389,16


57.715,00

437.829,29


întocmit, Ing. Daneliuc MihaiOBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan" Galați"

OBIECTUL: Corp Clădire

Beneficiar: UAT Municipiul Galați

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Denumire

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4,1

Construcții și instalații

6.862.866,20

1.303.944,58

8.166.810,78

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistență

1.786.289,01

339.394,91

2.125.683,92

4.1.3.

Arhitectură

2.682.786,52

509.729,44

3.192.515,96

4.1.4.

Instalații

2.393.790,67

454.820,23

2.848.610,90

4.I.4.I. Instalații electrice

1.490.362,21

283.168,82

1.773.531,03

4.I.4.2. Instalații sanitare

377.602,47

71.744,47

449.346,94

4.I.4.3. Instalații de încălzire

264.901,23

50.331,23

315.232,46

4.I.4.4. Instalații de ventilare

238.867,13

45.384,75

284.251,88

4.I.4.5. Instalații PSI

22.057,63

4.190,95

26.248,58

4.I.4.6. Instalații radio-tv, intranet, supraveghere video, telecomunicații

0,00

0,00

0,00

4.1.4.7. Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

6.862.866,20

1.303.944,58

8.166.810,78

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

73.337,37

13.934,10

87.271,47

TOTAL II - subcap. 4.2

73.337,37

13.934,10

87.271,47

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

887.137,03

168.556,04

1.055.693,07

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

4.688.971,68

890.904,62

5.579.876,30

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

5.576.108,71

1.059.460,65

6.635.569,36

Total deviz pe obiect (I + II + III)

12.512.312,28

2.377.339,33

14.889.651,61

întocmit, Ing. Daneliuc Mihai

om

OBIECTIV: „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. loan" Galați"

OBIECTUL: Alte cheltuieli

Beneficiar: UAT Municipiul Galați

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumire

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1

Organizare de șantier

65.000,00

12.350,00

77.350,00

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

65.000,00

12.350,00

77.350,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

84.273,44

0,00

84.273,44

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

38.306,11

0,00

38.306,11

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7.661,22

0,00

7.661,22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

38.306,11

0,00

38.306,11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

374.724,56

71.197,67

445.922,23

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.661,00

1.265,59

7.926,59

Total deviz pe obiect

530.659,00

84.813,26

615.472,26

întocmit, Ing. Daneliuc Mihai

f w