Hotărârea nr. 22/2021

Modificarea H.C.L nr. 494/30.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 22

din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor

legate de proiectul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Bărboși”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 28/19.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9335/19.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9341/19.01.2021, al Direcției Dezvoltare Înfrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3809/28.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 455/11.11.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1),alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Bărboși” care va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Valoarea totală a proiectului „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși” în cuantum de 22.328.395,39 lei inclusiv TVA, din care 8.759.205,82 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 13.569.189,57 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile.”

Art. II - Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși” care va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Contribuția proprie în proiect, în sumă de 13.745.249,61 lei inclusiv TVA formată din:

  • - 176.060,04 lei inclusiv TVA reprezentând 2,01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;

  • - 13.569.189,57 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea cheltuielor neeligibile.”

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,