Hotărârea nr. 21/2021

Modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galati, nr. 7, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 531, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 21

din 28.01.2021

pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 531, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depuneriipriectului de hotărâre: 25/18.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8822/18.01.2021, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8828/18.01.2021, al Direcției Dezvoltare Înfrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea de clarificare nr. 33523/DIPOR/27.11.2020, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 225461/27.11.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulCreșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr. 7, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 531, Municipiul Galați” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 21/28.01.2021

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr. 7, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr.531, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn, metalică și din PVC tricamerală cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC pentacamerală prevăzută cu geam termoizolant tratat low-e cu argon; având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statistică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2 - greu inflamabil. Închiderea balcoanelor are în vedere creșterea performanței energetice a blocului, concomitent cu îmbunătățirea aspectului arhitectural ;

 • - Izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde: termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm.

La apartamentele unde proprietarii au termoizolat parțial deja fațada blocului, se va completa termoizolația cu vată minerală bazaltică cu o grosime, astfel încât grosimea totală a termoizolației să fie de 15 cm, ca fațada să fie toată la același nivel. Se va folosi polisteren de 15 cm, bordarea golurilor cu 3 cm cu vată bazaltică, la soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10cm.

 • - Termoizolarea planșeului dintre subsolul neîncălzit în zona apartamentelor și a spațiilor comune, cu vata minerală bazaltică de 10 cm grosime, acesta va fi protejată cu o masă de șpaclu protejată.

 • - Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED, aferente părților comune ale blocului de locuințe; corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie.

 • - Înlocuirea celor 3 lifturi existente, cu unele cu consum redus de energie, cu capacitatea minimă de 5 persoane.

Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentelor:

 • - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe prin refacerea locală cu mortar de ciment.

 • - Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei prin montarea unei noi guri de scurgere prevăzute cu parafrunzari.

 • - Deconectarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • - Refacerea finisajelor interioare în zonelor de intervenție: refacerea tencuielilor interioare în jurul golurilor și finisajelor acestora, respectiv glet și zugrăveli lavabile, montarea unor glafuri interioare din PVC, unde există acceptul proprietarului apartamentelor.

 • - Repararea/refacerea  canalelor de ventilație din apartamente în scopul

menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate, unde există acceptul proprietarului apartamentelor.

 • - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

 • - Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord.

 • - Măsuri de reparații/consolidare a clădirii: refacerea trotuarelor degradate, a tencuielilor exterioare, reparații locale a betonului degradat.

 • - Refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării).

 • - Rezultate așteptate:

  Indicator de realizare

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare     la finalul

  implementării proiectului

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră ( echivalent tone de CO2)

  537,48

  276,33

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  0

  99

  Consumul anual de energie primară(Kwh/an)

  2.536.712,97

  1.264.732,36

  Consumul anual specific de energie             pentru

  încălzire(kWh/mp/an)

  249,58.

  224,84

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  1003,55

  480,03

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • Valoarea totala a investiției: 7.064.456,66 lei

 • din care C+M:               5. 704.837,74 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • - 40% UAT, Municpiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC TBXHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 9752/996565

Mail: techmediadectronic@yahoo.com

.........................       .                                ..... ȚJ.J..             Anexa nr1

DEVIZ GENERAL                          |

al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional

Regional 2014-2020 - Bloc PR3B, Sc. 1,2,3, B-duf Galați, Nr. 7, Micro 21, aferent

Asociației de proprietari nr, 531

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

Vaioare(înclusiv TVA)

crt.

lei

tel

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

M

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajări pt protecția mediului șl aducerea terenului la starea Inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

. 0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2 | Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

:       380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

?           0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

;          0,00

0,00

3,2

Documentațli-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1200,00

r ” " 228,00

________1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

”    1330,00

8330,00

A4

Certificarea performanței energetice șl audltul energetic al clădirilor

12000,00

i' 2280,00

14280,00

3,5

Proiectare:

133000,00

F 25270,00

158270,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

.          0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de interveni și deviz general

7000,00

1330,00

8330,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acotdurilor/ autorizațiilor

12000,00

2280,00

14280,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

16000,00

‘ 3040,00

19040,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

98000,00

18620,00

116620,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

_      0,00

3,7

Consultanță

29000,00

55W7OO

■" 34510,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

25000,00

Z^TSW

U

^9^00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

^00

3,8

Asistență tehnică

70000,00

; |ci33oO^

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

21000,00

v.swH

34W0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15000,00

\c285W

■HKBKîil

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6000,00

1140,00

TI

3.8.2. Dirigentie de șantier ___________________________

49000,00

9310,00

58310,00

TOTAL CAPITOL 3

254200,00

48298,00

302498,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalatii -total

4675229,01

3 888293,5:

i 5563522,51

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

1221841,0

3    232149,7

9      1453990,79

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

1629688,01

3    309640,7

l      1939328,72

□tjiect 3 -Măsuri oe creștere a encienței termice - Scara

3

1192237,01

)     226525,Of

î      1418762,03

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

214293,Of

)      40715,65

t       255008,67

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

214293,0C

5 40715,65

. 255008,67

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită

finanțare - Suaia 3

202877,00

38546,63

241423,63

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

72000,00

13680,00

85580,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

24000,00

- 4560,00

28560,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

24000,00

:      4560,00

28560,00

1

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

24000,00

4560,00

28560,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare ■ Scara 2

0,00

■IX     0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

0,00

■           0,00

0,00

4,3

Utilaje, echlp tehnologice si funcționale cu montaj-tota!

420000,00

79800,00

499800,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie (a implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

; 0,00

0,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la mplementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

0,00

0,00

____     0,00

4,4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0,00

,   ~X 0,00

4,5

Dotări-total

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

/XflWț.

TOTAL CAPITOL 4

5167229,00

SSWZXSjt

CAPITOLUL 5

f' 1 I n

Alte cheltuieli

■ '“ir        I

5.1

Organizare de șantier

56102,75

~ ^7^27

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46752,29

8882^4

55635,23

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

9350,46

~   1776,59'

-- 11127,05

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

61058,72

0,00

61058,72

5,2,1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului lăncii finanțatoare

0,00

o,oo

0,00

5.2.2. cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

23969,91

' / Î7 0,00

.. <

23969,91

1

5.2.3. cota aferentă K pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12818,91

_    0,00

12818,91

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

23969,91

0,00

23969,91

5.2.5. l axe pentru acorduri, avize conforme și «dorizațla de construire/ desființare

300,00

\    0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

404376,50

— } 76831,55

481208,1^

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

. 3300,00

"" 627,00

3927,00»

TOTAL CAPITOL 5

524838,07

88118,08

612956,15

CAPITOLUL S

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

• •

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL

5946267,07

1118189,59

7064456,66

DIncareC + M(1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1+4J + 5.1.1)

4793961,29

910856/45

5704837,74


Data: 30.06.2019                                    întocmit,

Sef proiect ing. Buza Constă

Beneficiar/lnvestitor,                                                           I

MUNICIPIUL GALAȚI                                   ^4

... •   •         f/V n*      TiTV

B om