Hotărârea nr. 2/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbana si reparatii sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 4 - Micro 38"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2

din 28.01.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană si reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 4 - Micro 38”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 643/30.12.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 244996/30.12.2020, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 245028/30.12.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Regenerare urbană si reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 4 - Micro 38”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

În prezent, zonele din interiorul cartierului Micro 39B au suferit o dezvoltare haotică, cu impact negativ asupra locuitorilor, inclusiv prin scăderea gradului de confort.

Degradările au apărut ca urmare a traficului intens și greu, o capacitate portantă necorespunzătoare pentru traficul actual, o lipsă de întreținere adecvată condițiilor climaterice, de trafic și a duratei de exploatare care au condus la periclitarea siguranței.

Totodată sistemul de canalizare pluvială este funcțional, dar preluarea și evacuarea se face necorespunzător, întrucât nu sunt prevăzute suficiente guri de scurgere, iar acolo unde există, sunt fie colmatate, fie aflate într-un stadiu avansat de degradare.

Prin lucrările propuse în proiect se realizează următoarele obiective:

 • - lucrări de refacere/reparații a parcărilor și acceselor în parcări;

 • - reamenajarea parcărilor pe locul garajelor demolate și parcărilor existente neconforme;

 • - lucrări de reamenajare a suprafețelor carosabile străzilor (alei carosabile);

 • - lucrări de reparații a trotuarelor și a aleilor pietonale;

 • - lucrări de reamenajare a spațiilor verzi adiacente străzilor;

 • - resistematizarea fluxurilor de circulație;

 • - lucrări de semnalizare rutieră;

 • - sisteme de scurgere a apelor;

Lucrările de reparații se realizează pe următoarele străzi:

 • - str. Ionel Fernic tronson cuprins între bd Milcov și Dr. M Petrini Galatzi;

 • - str. Castanilor tronson cuprins între str. I. Fernic si alee carosabilă 1;

 • - str. Nucului tronson cuprins între str. Castanilor și str. Camil Ressu;

 • - str. Camil Ressu tronson cuprins între str. Nucului și aleea carosabilă 2;

 • - str. Dudului tronson cuprins între bd. Traian Vuia și str. Camil Ressu și tronson cuprins între bd Traian Vuia și parcare J1;

 • - alee pietonală Școala 31;

 • - alee carosabilă 2 între parcare Școala generală 38 și parcare str. Camil Ressu;

 • - alee carosabilă 3 tronson cuprins între str. Dudului și parcare N12;

 • - alee carosabilă 4 tronson cuprins între str. I. Fernic și parcare bl. K1;

 • - alee carosabilă 5 tronson cuprins între str. I Fernic și str. Dudului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 11.323.682,74 lei

Din care C+M:            9.661.006,78 lei

Capacități: -suprafață reabilitare carosabil -12.372 mp;

 • -suprafață refacere parcări - 17.344,50 mp;

 • -suprafață amenajare spații verzi - 7.184 mp -locuri de parcare - 882 buc.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local și /sau împrumut Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Sțrada Domneasca nr. 105, Galați

Nr. Reg.Com.: J17/402/2007; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

„REGENERARE URBANA SI REPARAȚII SISTEM RUTIER CARTIERELE: MICRO 38,39A, 39B, 39C

-y " .. - </.cnc *

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 * Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru mlocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Total capitol 2

0.00

o.oo|            O.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

studii

24,250.00

4,607.50

28357.50

3.1.1. Studii de teren tapa

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.1.2. Studii de teren geo

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3.1. Studiu nivel zgomot

8,750.00

1,662.50

10,412.50

3.2

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autoritarii

10,00030

1,900.00

11,900.00

3.3

Expertizare tehnică

2,500.00

OS.fX

2,975.00

3.3.2. Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.S

Proiectare

52,350.00

9,946.50

62,296.50

3.5.1. Temi de proiectare

0.00

o.oo

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. St, defezabllitate/documentațledeavizarea lucrărilor de Intervenții și deviz gen.

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

OM

030

0.00

3.7

Consultanță

030

0.00

030

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7,2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.7.3. Evaluare bunuri imobile-coridor expropiere

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.8.1. Asistență tehnici din partea proiectantului

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

10,170.00

1,932.30

12,102.30

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizatde către Inspectoratul de Stat în

Construcții                1

6,780.00

1,288.20

8,068.20

3.3.2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

Total capitol 3

106,050.00

20,149.50

126,199.50

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții ;i instalații

8,038,111.97

1,527,241.27

9,565353.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

8,038,111.97

1327,24137

9,565,353.24

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

80381.12

15,272.41

95,653.53

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

80,381.12

15,272.41

95,653.53

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

89,303.42

89,303.42

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)

40,592.47

40,592.47

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

8,118.49

8,118.49

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

40,592.47

40,592.47

S.2.5. Taxe peritru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

1316,11130

231,061.24

1,447,173.04

5.4

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

1,385,796.34

246333.65

1,632,129.99

CAPITOLUL 6 * Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

.......... 0.00

0.00

......0.00

6.2

Probe tehnologice și țeste

0.00

abo

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

9329,958.31

1,793,72443

11323,682.74

din care: C + M (1.2 +1.3 +13 + 2+4.1+4.2 ♦ 5.1.1)

8,118,493.09

1342313.69

9,661,006.78

*) în prețuri la data de 28/11/2019; 1 euro = 4,7788lei.

Data:

29/11/2019

Beneficiar/lnvestitor, Primăria Municipiului Galați


S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALAȚI Director,


ing. Valerian Paraschivan


Intomit, / th. pr. Eugpnia Cdnstantinescu


«REGENERARE URBANA St REPARAȚII SISTEM RUTIER CARTIERELE: MICRO 38,39A, 39B, 39C - SUBZONA ♦ -MICRO 39 S '

EVALUARE

LUCRĂRI DE REGENERARE URBANA SI REPARAȚII SISTEM RUTIER

Nr. crt

Denumirea lucrării

U.M.

PretUnitai

Cantitati

Valori

lel/UM

W

■■

1

Tetasantente

mc

54.08

5,590.00

302,307.20

"2

Demontare borduri

ml

16.82

11,168.00

187345.76

/3...

Desfacere trotuare si alei pletonale

mc

187.40

4000

7,4961»

4

Desfacere fteidatit garaje demolate

mc

245.47

1,100.00

270,011.83

Total I.

767,660.79

II Suprastructura

1

Borduri mari 20cmx25cm

ml

61.60

5,967.00

367,567.20

2

Borduri mici 10cmxl5cm

ml

37.50

6,353.00

238,237.50

: 3

Beton C16/20- completare carosabil si trotuare langa bordurile înlocuite

mc

465.11

484.00

225,113.24

CARO5ABIL+PARCARI

4

Lucrări reparatii / reabilitare carosabil s parcați cu Îmbrăcăminte asfaltica cu frazare parțiala -DET.l +DET.10 ‘

(- frezarea imbrăcăminții asfe/tice pe suprafețele degradate pe o grosime de 4-6 cm (10% din suprafața carosabila);

-plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg50/70 (10% din suprafața carosabila) ; - lucrări pregătitoare: colmatare fișai, crăpături cu mastic Muminos, curățirea si amorsarea întregii suprafețe carosabile cu soiutiecationica cu rupere rapida;

 • - 3 an mixtura asfeltica tip BAS rut 50/70;

 • - geocompozit antifisură;

■4cmSMA1650/70(betonasMticcupudretade cauciuc si potimeri cu proprietăți fonoab^^

mp

116.50

3,208.00

373,732.00

Lucrări reparații / reabilitare carosabil si parcați cu îmbrăcăminte asfalta cu frezate totala -DET.l' (- frezarea imbrăcăminții asfafecepe suprafețele degradate pe o grosime de 4-6 an ;

~pfombâfeâ zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 (10% din suprafața ansabb); - lucrări pregătitoare: colmatare fisuri, crăpături cu mastic bititminos, curățirea si amorsarea întregii suprafețe carosabile cu soluție catronicacu rupere rapida;

- 3 cm mixtura asfeltica tip BA8ru!50/70;

•geoeomiKzitantifisură;

- 4 an SMA1650/70 (beton asfatticcupudreta de cauciuc si poHmeri cu proprietari fenoabsorbante)

mp

127.35

6,620.00

843,057.00

3

Lucrări reparatii / reabilitare carosabil si parcarl cu îmbrăcăminte asfalta fara frazare -DET.2 (* plombarea zonelor degradate cubinder de criblura 8AD22,4 leg50/70(10% din suprafața carosabila); - colmartare fisuri, crăpături cu mortar bftumtnos, curățirea si amorsarea întregii - suprafețe carosat/le cu soluție cationica cu rupere rapida;

 • - 3 an mixtura asfiatica tip BAS nd50/70; - geocompozitantifisură;

 • - 4 an SMA16 50/70beton asfeltic cu pudreta de cauciuc si polimeri cu proprietăți fenoabsorbante )

mp

115.80

2/27.00

281,046.60

6

Lucrări reparatii / reabilitare carosabil si parcați cu îmbrăcăminte din beton de dment ce se reabilitează cu îmbrăcăminte asfa!t|ca - DET.3 +DET.9 (- repararea gropilor prin plombări cu BAD22,4 leg 5^(3%^^^oro^&Mala);

- 3cm                BA8 ru!     ;

-geocompozitantifisură;

-4cmSMA 1650/70beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri cuproprietari fonoabsorbante)

mp

111.75

4,811.00

537,629.25

7

Lucrări reabilitare carosabil cu structura noua+reatnenajare parcari cu structura noua -DET.4+DET.11

(■ 4 an SNA 1650/70 betontarifa cu ptaheta tfa cauciuc si polimeri cu proprietari fonoabsorbante ; - geocompozit antifisiim;

 • - 3cmmbdura asfaHxa BA8 rui50/70;

 • - 18cm beton de ciment C30/37;

 • - folie polietilena / hârtie Kraft + 2 cm nisip;

 • - 15cm balast)

mp

251.20

9,989.00

2,509,236i80

8

Lucrați amenajare parcari noi - DET.12 (* &10 cm dale prefabricate vibropresate tip grilă; ș

 • -3 cm mortar de dmentMlOO; - lOcm beton C12/15;

 • -20 cm balast)

mp

182.51

2,663.00

486/024.13

TROTUARE

9

Lucrări de reparatii/reabilitare trotuare cu îmbrăcăminte cfln asfalt si din beton de ciment cu ridicarea la cota bordurilor înlocuite

(-                                - asfalt degradat

5% din suprafața); j

 • - Son beton de ciment C16/20- peste zestrea extw&nța;

 • - 3cm mixtura asfaltica tip BAS)

top

63.45

5,953.00

377,717.85

10

Lucrari dereparatii/reabilitare trotuare, alei pietonale, accese in blocuri cu îmbrăcăminte asfeltica fera ridicare la cota

(- se decupează zonele faianțate / degradatei pentru uniformizarea zestrei existente, se completează cu un strat de 3anBA8,5% din suprafața trotuarelor cu îmbrăcăminte adbfaca; -curățirea suprafețelor si amorsarea cu emulsie cabonlca cu rupere rapida

-3cm îmbrăcăminte BABrui50/70pe toata suprafața după lucrările pregătitoare)

mp

36.85

3,235.00

119,209.75

11

Reabilitare si refacere trotuare si alei pietonale (-3cm mixtura asfairica tip BA8;

- Idem beton de ciment C16/20;

răȘcmbafast.)

mp

93.92

402.00

37,755.84

12

Rampe amenajate pentru persoane cu handicap locomotor

buc

661.25

54.00

35,707.50

13

Rigola prefabricata cu gratar 16cmxl00cmxl6,5cm

ml

361.94

420.00

152,015.22

13

Reparatii rigole existente prin completare cu beton hidrotehnic $1 amenajare rigole in zonele in care au fbstintrerupte

ml

48.00

742.00

35,616.00

Total H.

M1^665.88

Hi. Semnalizare rutiera pe verticala si orizontala

1

Semnalizare pe verticala - Indicatoare de circulație

buc

48755

75.00

36.568.25

2

Semnalizare pe orizontala - Marcaje rutiere

mp

44.35

950.00

42,132.50

3

Covor tactil pentru persoane cu dîzabilîtati (nevazatori si locomotori)

buc

33.60

540.00

18,144.00

Total m.

96,842.75

IV. Amenajare spatii verzi adiacente străzilor

1

Amenajare spatii verzi, plantare pui arbori (30buc) si plantare gard viu (702ml)

mp

20.50

7,184.00

147,272.00

Total IV.

147,272.00

V. Separatori de hidrocarburi si guri de scurgere noi

1

Separatoare hidrocarburi

buc

24,545.00

12.00

294,540.00

2

Guri de scurgere noi ]

buc

878.10

17.00

14,927.70

Total V.

309/167.70

VI Ridicare la cota cpace cămine utilitati si guri de scurgere

1

Ridicare la cota amine utilitati

buc

992.75

85.00

84,383.75

2

Ridicare la arta guri de scurgere

buc

366.26

35.00

12,819.10

Total W.

97,202.85

TOTAL generai I+H+IH+IV+V+VI =

8,038,111.97

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALAȚI Director, ing. Vaterian Paraschivan întocmit