Hotărârea nr. 19/2021

Preluarea imobilului, situat pe Bulevardul Dunarea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Politiei Locale Galati, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 19

din 28.01.2021

privind preluarea imobilului, situat pe Bulevardul Dunărea, nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii priectului de hotărâre: 23/18.01.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8569/18.01.2021, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8597/19.01.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând:

  • > adresa nr. 43191/10.06.2020, a Poliției Locale Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 99896/10.06.2020;

  • > adresa nr. 37259/20.11.2020, a Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată de la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 224459/26.11.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” și ale art. 297, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă preluarea imobilului constituit din teren și construcție, situat pe Bulevardul Dunărea, nr. 44, bloc B7, scara 1, parter, ap. 39, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

(2) Imobilul, intabulat în Cartea Funciară nr. 100016-C1-U57, identificat conform anexei care face parte integrantă din hotărâre, este constituit dintr-un teren, în cotă indiviză, având o suprafață de 31,56 mp și un apartament, cu o valoare de inventar în cuantum de 76.378,92 lei, compus din 6 camere, 3 băi, 1 hol, având o suprafață utilă de 101,66 mp.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 19/28.01.2021


RELEVEU APARTAMENT

scara : 1:100

Numărul cadastral: 222


Adresa imobilului:1039~


1.35m —


5.2um


2.70m

’C

L       pua £ i'ir. 983

1      "LATA

\     •■'UCiUL PUBu

’TPOCAD-EXPEh.

'X 'VC p

încăpere

Denumire încăpere

(mp)

1

Cameră

15.98

\ 2

Cameră

8.51

A 3

Cameră

10.78

J 4

Cameră

14.42

.-/ 5

Cameră

13.30

7 6

Cameră

10.53

7

Baie

4.14

8

Baie___;         4.15

9

Baie

2.08

10

Hol

17.77

Suprafață Utilă = 101.66 mp

Suprafață Totala = 101.66 mp

EXECUTANT

DATA

SP GEOTOPOCAD-EXPERT

12.2014

RECEPȚIONAT                    )     DATA